งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
สุขภาพจิตกับการบูรณาการงานในยุคปัจจุบัน โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 23 กรกฎาคม 2553

2 งานสาธารณสุข สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแข็งแรง

3 สุขภาพจิตแข็งแรง ไม่มีปัญหา มีปัญหา ปรับตัวหรือแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
สุขภาพจิตดี ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม

4 ผลกระทบ ปัญหาสังคมในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ของประชาชนไทย
ปัญหาสังคมในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ของประชาชนไทย วิกฤตทางการเมือง ภัยธรรมชาติ วิกฤต วิกฤตความ รุนแรงในสังคม ผลกระทบ วิกฤตโรคติดต่ออุบัติใหม่ วิกฤตทางเศรษฐกิจ สุขภาพจิตของประชาชน

5 จากการเจ็บป่วยทั้งหมด11 %
แนวโน้มปัญหาสุขภาพจิต Trend of Mental Health Problem โรคทางจิต เป็นสาเหตุการตาย เพียง 1+ % Mortality Rate โรคทางจิต เป็นภาระสูญเสีย จากการเจ็บป่วยทั้งหมด11 % Barden of Diseases

6 การจัดอันดับความสูญเสียปีสุขภาวะ(DALY)ของคนไทย ปี พ.ศ. 2547
9 WHO คาดการณ์ว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความสูญเสียเป็น อันดับ 2 ของโลก ในปี 2563 6 6

7 วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต
จะเป็นองค์กรมาตรฐานการพัฒนาสุขภาพจิต ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตของประเทศ เป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิต ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรที่มีการบริหารที่ดีเยี่ยม มีขนาดกะทัดรัด คล่องตัว มีบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย

8 ด้วยกระบวนการศึกษา วิจัย ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
พัฒนา ผลิต และถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่เครือข่ายและประชาชน บริการสุขภาพจิตและจิตเวช ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และทันต่อสถานการณ์แก่ผู้ป่วย ที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ด้วยกระบวนการศึกษา วิจัย ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

9 นโยบายกรมสุขภาพจิต ปี 2553
นโยบายกรมสุขภาพจิต ปี 2553 ดำเนินการศึกษาวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูด้านสุขภาพจิต ตลอดจนให้บริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพมาตรฐานแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อมุ่งสู่เป้าประสงค์หลัก คือประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีภายใต้วัฒนธรรมที่ดี และค่านิยมหลักของกรมสุขภาพจิต รวมทั้งเน้นการดำเนินงานตามนโยบายปีแห่งทศวรรษ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

10 เป้าประสงค์หลัก ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี.... มีความรู้ ความเข้าใจ ในความสำคัญของสุขภาพจิต มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ที่อยู่กับ ปัญหาสุขภาพจิต สามารถดูแลและจัดการกับปัญหาสุขภาพจิต ทั้งของตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นในชุมชนได้ อันจะนำไปสู่ การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขที่ยั่งยืน

11 1. ประชาชนร้อยละ 70 มีสุขภาพจิตดี
เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตช่วงแผนฯ 10 1. ประชาชนร้อยละ 70 มีสุขภาพจิตดี 2. ประชาชนร้อยละ 70 มีความสามารถในการจัดการกับ ความเครียดได้อย่างเหมาะสม 3. อัตราการฆ่าตัวตายลดลงเหลือไม่เกิน 6.5 ต่อแสนประชากร

12 เพื่อให้...ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
ภารกิจหลักของกรมสุขภาพจิต คือ .. การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต สู่เครือข่าย เพื่อให้...ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข

13 การบูรณาการงานสุขภาพจิตในพื้นที่ ปี 2553
การบูรณาการงานสุขภาพจิตในพื้นที่ ปี 2553 เพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิต/ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โครงการเผยแพร่กฎหมายสุขภาพจิต โครงการพัฒนาระบบบริการฯ โครงการบูรณาการเครือข่ายฯ โครงการป้องกันการฆ่า ตัวตาย การประชุมชี้แจงโครงการ การนิเทศ / ติดตามงาน การประชุมวิชาการ โครงการป้องกันโรคซึมเศร้า โครงการIQ/EQ ในอนาคต จะมีการจัดทำหลักสูตรการอบรม ที่มีการบูรณาการเนื้อหาด้านสุขภาพจิต ข้อดีของการบูรณาการงาน ประหยัดงบประมาณ & เวลา ของกรมฯ และ เครือข่าย เครือข่ายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยทราบเนื้องานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นโอกาสที่จะนำไปวางแผน/บูรณาการงานในพื้นที่ได้ในคราวเดียว

14 หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติ
ผสมผสาน หลักวิชา หลักปฏิบัติ

15 ยุทธศาสตร์ นโยบาย การปฏิบัติ นโยบาย ผสมผสาน ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติ

16 แผนภาพแสดงปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
ในช่วงครึ่งหลังของแผนฯ 10 (พ.ศ ) ประชาชนมีสุขภาพจิตดี ประชาชนสามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างเหมาะสม อัตราการฆ่าตัวตายไม่เกิน 6.5 ต่อแสน ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในการดูแลสุขภาพจิต เข้าถึงบริการสุขภาพจิต และให้โอกาสผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิต มีชุมชนต้นแบบ ในการดูแลสุขภาพจิต รณรงค์ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชนให้การยอมรับผู้ที่อยู่กับปัญหาภาพจิต ประชาชนรับรู้/เข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพจิต

17 เนื้อหา IQ/EQ วัยรุ่น ครอบครัว คลายทุกข์สร้างสุข

18 กระบวนการ ค้นหา พัฒนา พากันขับเคลื่อน สู่สังคมสุขภาวะ

19 ค้นหา อสม. ต้นกล้าแห่งความดี 4808 คน ประสบการณ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ทุนทางปัญญา การพัฒนาพลังชุมชน

20 พัฒนา ต่อยอดทางปัญญา เรียนรู้ปัญหาชุมชนร่วมกัน เพื่อนช่วยเพื่อน

21 พากันขับเคลื่อน แผนสุขภาพชุมชน โรงเรียนนวตกรรม ชุมชนต้นแบบ อสม.ต้นแบบ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

22 สู่สังคมสุขภาวะ สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแข็งแรง ชุมชนแข็งแรง
สังคมแข็งแรงและเป็นสุขและยั่งยืน

23 THE END


ดาวน์โหลด ppt โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google