งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

23 กรกฎาคม 2553 สุขภาพจิตกับการบูรณา การงานในยุคปัจจุบัน โดย นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองอธิบดีกรม สุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "23 กรกฎาคม 2553 สุขภาพจิตกับการบูรณา การงานในยุคปัจจุบัน โดย นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองอธิบดีกรม สุขภาพจิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 23 กรกฎาคม 2553 สุขภาพจิตกับการบูรณา การงานในยุคปัจจุบัน โดย นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองอธิบดีกรม สุขภาพจิต

2 งานสาธารณสุข สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแข็งแรง

3 ไม่มีปัญหา มีปัญหา ปรับตัวหรือแก้ไข ได้อย่างเหมาะสม สุขภาพจิตดี ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม

4 ปัญหาสังคมในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ของประชาชนไทย สุขภาพจิตของประชาชน

5 โรคทางจิต เป็นสาเหตุการตาย เพียง 1 + % Mortality Rate โรคทางจิต เป็นภาระสูญเสีย จากการเจ็บป่วยทั้งหมด11 % Barden of Diseases แนวโน้มปัญหาสุขภาพจิต Trend of Mental Health Problem

6 การจัดอันดับความสูญเสียปีสุขภาวะ(DALY)ของคนไทย ปี พ.ศ. 2547 6 9 4

7 กรมสุขภาพจิต จะเป็นองค์กรมาตรฐานการพัฒนาสุขภาพจิต ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตของ ประเทศ เป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือทาง วิชาการสุขภาพจิต ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรที่มีการบริหารที่ดีเยี่ยม มีขนาดกะทัดรัด คล่องตัว มีบุคลากรที่มี คุณภาพ เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต

8 ด้วยกระบวนการศึกษา วิจัย ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน พัฒนา ผลิต และ ถ่ายทอด องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตและจิต เวชแก่เครือข่ายและ ประชาชน พัฒนา ผลิต และ ถ่ายทอด องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตและจิต เวชแก่เครือข่ายและ ประชาชน บริการสุขภาพจิต และจิตเวช ที่มี คุณภาพ มาตรฐาน เป็น ธรรม และทันต่อ สถานการณ์แก่ผู้ป่วย ที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

9 นโยบายกรม สุขภาพจิต ปี 2553 ดำเนินการศึกษาวิจัย พัฒนา และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้าน การส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และ ฟื้นฟูด้านสุขภาพจิต ตลอดจน ให้บริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อมุ่งสู่เป้าประสงค์ หลัก คือประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่ดี และค่านิยมหลัก ของกรมสุขภาพจิต รวมทั้งเน้นการ ดำเนินงานตามนโยบายปีแห่งทศวรรษ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ซึมเศร้าอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

10 ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี.... มี ความรู้ ความเข้าใจ ในความสำคัญของสุขภาพจิต มี ทัศนคติที่ดีต่อผู้ที่อยู่กับ ปัญหาสุขภาพจิต สามารถดูแลและ จัดการกับปัญหาสุขภาพจิต ทั้งของตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นใน ชุมชนได้ อันจะนำไปสู่ การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี ความสุขที่ยั่งยืน เป้าประสงค์หลัก

11 เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการ ดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ช่วงแผนฯ 10 1. ประชาชนร้อยละ 70 มีสุขภาพจิตดี 2. ประชาชนร้อยละ 70 มีความสามารถในการจัดการกับ ความเครียดได้อย่างเหมาะสม ความเครียดได้อย่างเหมาะสม 3. อัตราการฆ่าตัวตายลดลงเหลือไม่เกิน 6.5 ต่อแสนประชากร 1. ประชาชนร้อยละ 70 มีสุขภาพจิตดี 2. ประชาชนร้อยละ 70 มีความสามารถในการจัดการกับ ความเครียดได้อย่างเหมาะสม ความเครียดได้อย่างเหมาะสม 3. อัตราการฆ่าตัวตายลดลงเหลือไม่เกิน 6.5 ต่อแสนประชากร

12 คือ.. การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต ภารกิจหลักของกรมสุขภาพจิต สู่เครือข่าย

13 การประชุมชี้แจงโครงการ การนิเทศ / ติดตามงาน การประชุมวิชาการ การประชุมชี้แจงโครงการ การนิเทศ / ติดตามงาน การประชุมวิชาการ โครงการพัฒนา ระบบบริการฯ โครงการบูรณาการ เครือข่ายฯ โครงการเผยแพร่ กฎหมายสุขภาพจิต โครงการ ป้องกันโรค ซึมเศร้า โครงการ ป้องกัน การฆ่า ตัวตาย ในอนาคต จะมีการจัดทำหลักสูตรการอบรม ที่มีการบูรณาการเนื้อหาด้านสุขภาพจิต ข้อดีของการบูรณาการงาน ประหยัดงบประมาณ & เวลา ของกรมฯ และ เครือข่าย เครือข่ายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยทราบเนื้องานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหมด เป็นโอกาสที่จะนำไปวางแผน/บูรณาการงานในพื้นที่ได้ในคราวเดียว ข้อดีของการบูรณาการงาน ประหยัดงบประมาณ & เวลา ของกรมฯ และ เครือข่าย เครือข่ายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยทราบเนื้องานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหมด เป็นโอกาสที่จะนำไปวางแผน/บูรณาการงานในพื้นที่ได้ในคราวเดียว โครงการ IQ/EQ

14 หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติ หลักคิด หลัก ปฏิบัติ หลัก วิชา ผสมผ สาน

15 นโยบา ย การปฏิบัติ ยุทธศา สตร์ ผสมผ สาน ยุทธศา สตร์ นโยบ าย การ ปฏิบัติ

16 รณรงค์ ส่งเสริม ความรู้แก่ ประชาชน หมู่บ้าน / ชุมชนให้การ ยอมรับผู้ที่อยู่ กับปัญหาภาพ จิต ประชาชน รับรู้ / เข้าถึง แหล่งบริการ สุขภาพจิต ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และ ทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ สุขภาพจิต มีชุมชน ต้นแบบ ในการดูแล สุขภาพจิต

17 เนื้อหา IQ/EQ วัยรุ่น ครอบครัว คลายทุกข์สร้างสุข

18 กระบวนการ ค้นหา พัฒนา พากันขับเคลื่อน สู่สังคมสุขภาวะ

19 ค้นหา อสม. ต้นกล้าแห่งความดี 4808 คน ประสบการณ์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข ทุนทางปัญญา การพัฒนา พลังชุมชน

20 พัฒนา ต่อยอดทางปัญญา เรียนรู้ปัญหาชุมชนร่วมกัน เพื่อนช่วยเพื่อน

21 พากันขับเคลื่อน แผนสุขภาพชุมชน โรงเรียนนวตกรรม ชุมชนต้นแบบ อสม. ต้นแบบ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

22 สู่สังคมสุขภาวะ สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแข็งแรง ชุมชนแข็งแรง สังคมแข็งแรงและเป็นสุขและ ยั่งยืน

23


ดาวน์โหลด ppt 23 กรกฎาคม 2553 สุขภาพจิตกับการบูรณา การงานในยุคปัจจุบัน โดย นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองอธิบดีกรม สุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google