งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรฝึกอบรม หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่ แตกต่าง Dealing the Difference : Managing People บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรฝึกอบรม หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่ แตกต่าง Dealing the Difference : Managing People บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักสูตรฝึกอบรม หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่ แตกต่าง Dealing the Difference : Managing People บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 www.star-is-born.com สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

4 หากเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกๆคนมีความแตกต่าง กัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ การศึกษา ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติต่างๆ ดังนั้นการทำงานร่วมกับ คนในแต่ละแบบได้นั้น เราจึงต้องอาศัยความเข้าใจ เป็นอย่างดีในปัจจัยพื้นฐานทั้งทางกายภาพ และ จิตวิทยาของเขา และแน่นอนว่าหากเราจะต้อง บริหารคนที่แตกต่างกัน หลักการบริหารแบบเดียว ที่บริหารทุก ๆ คนเหมือนๆกัน คงไม่ใช่คำตอบที่ดี ที่สุดแน่ เช่นนั้นแล้วเราจะบริหารคนที่แตกต่างกัน อย่างไร เพื่อให้บรรลุผลในความสำเร็จของงานเรา ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ดึงประโยชน์จากข้อดี และข้อเสียที่คนแต่ละคนมี ที่แตกต่างกันมาใช้ให้ เป็นประโยชน์ ได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก เราต้องการบริหารทีม ในสภาวะที่มีคนที่แตกต่าง กัน เราจะมีแนวทางการบริหารคนอย่างไรหลักสูตร “ หลักการบริหารคนที่แตกต่าง ” นี้จะเป็นหลักสูตร ในเชิงจิตวิทยาการบริหาร เพื่อให้เราเข้าใจการ ทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น และ สามารถแปลงสู่แนวทางการบริหารที่สัมฤทธิ์ผลได้

5

6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาของคนที่ แตกต่างกัน และจะส่งผลถึงการทำงานของเขาที่ แตกต่างกัน และเราจะสามารถทำงานร่วมกับคนแต่ ละแบบได้อย่างไร 2. เรียนรู้เทคนิคการบริหารคนที่มีความ แตกต่างกัน ว่าจะเป็นความแตกต่างเรื่องเพศ การศึกษา เชื้อชาติ ความรู้ ความสามารถ หรือ อุปนิสัยที่ต่างกัน 3. เพื่อให้เราสามารถบริหารงาน บริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ที่ต้อง ประสานงานกับคนที่แตกต่าง หรือสามารถ บริหารทีมที่มีคนหลาก หลายแบบอยู่ร่วมกันได้ 4. เพื่อให้เข้าใจหลักการในการพัฒนา คนที่มีความแตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง

7

8 หลักสูตรนี้เหมาะกับ นักบริหารระดับต่างๆ นักธุรกิจ หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจศึกษา

9

10 Course Outline - ปัจจัยพื้นฐานทางจิตวิทยาที่ทำให้คนประเภท ต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน - ความเข้าใจต่อคนที่แตกต่างและทำงานร่วมกับ คนในแต่ละประเภท - วิธีการเสาะหา “ แบบ (Type) ของแต่ละคน ” และ นำมาออกใช้ให้เป็นประโยชน์ - เทคนิคการบริหารคนที่แตกต่าง - การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาเพศชาย เพศหญิง - การบริหารคนที่มีอุปนิสัยแบบต่างๆ - การบริหารคนที่มีพื้นความรู้ ความสามารถที่ แตกต่างกัน - การบริหารคนที่มีความสามารถสูง (Super Star Management) - เทคนิคการสอนงาน (Coaching) บุคคลแบบ ต่างๆ - จิตวิทยาการบริหารทีมที่ประกอบด้วยคนที่ แตกต่างกัน

11 Agenda 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 10.30 น.- ปัจจัยพื้นฐานทางจิตวิทยาที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มี วิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน - ความเข้าใจต่อคนที่แตกต่างและทำงานร่วมกับคนใน แต่ละประเภท - วิธีการเสาะหา “ แบบ (Type) ของแต่ละคน ” และนำมา ออกใช้ให้เป็นประโยชน์ 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.45 - 12.00 น.- เทคนิคการบริหารคนที่แตกต่าง - การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาเพศชาย เพศหญิง 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 14.30 น.- การบริหารคนที่มีอุปนิสัยแบบต่างๆ - การบริหารคนที่มีพื้นความรู้ ความสามารถที่แตกต่าง กัน - การบริหารคนที่มีความสามารถสูง (Super Star Management) 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.45 - 16.00 น.- เทคนิคการสอนงาน (Coaching) บุคคลแบบต่างๆ - จิตวิทยาการบริหารทีมที่ประกอบด้วยคนที่แตกต่างกัน

12 รูปแบบการอบรม บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ และ กิจกรรมกลุ่ม ลงทะเบียน 8.30 น. อบรมเวลา 9.00-16.00 น. สถานที่.......................................................... *** ค่าธรรมเนียม 5,800 บาท ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม )***

13 สนใจสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง FAX ใบตอบรับกลับมาที่ โทรสาร................................. หรือสมัครผ่านทาง Website ชื่อบริษัท / องค์กร.............................................................. สำนักงาน ใหญ่ สาขา................................................ ประเภทธุรกิจ.................................................................. ที่อยู่..................................................................................................................................................................................................................................................... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี................................................... ชื่อผู้ ประสานงาน....................................................... ตำแหน่ง.................................................................... ฝ่าย.................................................................................. โทรศัพท์................................................................... มือถือ............................................................................... โทรสาร....................................................................E-mail :........................................................................... 1.......................................................................... ตำแหน่ง / ฝ่าย......................................................................... E- Mail............................................................................................................................................................ 2.......................................................................... ตำแหน่ง / ฝ่าย......................................................................... E- Mail............................................................................................................................................................ 3.......................................................................... ตำแหน่ง / ฝ่าย......................................................................... E- Mail............................................................................................................................................................ 4.......................................................................... ตำแหน่ง / ฝ่าย......................................................................... E- Mail............................................................................................................................................................ *** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมการอบรม ***


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรฝึกอบรม หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่ แตกต่าง Dealing the Difference : Managing People บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google