งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย
หลักสูตรฝึกอบรม หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง Dealing the Difference : Managing People บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

2 สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

3 หากเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกๆคนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ การศึกษา ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติต่างๆ ดังนั้นการทำงานร่วมกับคนในแต่ ละแบบได้นั้น เราจึงต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างดีในปัจจัยพื้นฐานทั้งทางกายภาพ และจิตวิทยาของเขา และแน่นอนว่าหากเราจะต้องบริหารคนที่แตกต่างกัน หลักการ บริหารแบบเดียว ที่บริหารทุก ๆ คนเหมือนๆกัน คงไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดแน่ เช่นนั้น แล้วเราจะบริหารคนที่แตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้บรรลุผลในความสำเร็จของงานเรา ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ดึงประโยชน์จากข้อดีและข้อเสียที่คนแต่ละคนมี ที่ แตกต่างกันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราต้องการ บริหารทีม ในสภาวะที่มีคนที่แตกต่างกัน เราจะมีแนวทางการบริหารคนอย่างไร หลักสูตร“หลักการบริหารคนที่แตกต่าง” นี้จะเป็นหลักสูตรในเชิงจิตวิทยาการ บริหาร เพื่อให้เราเข้าใจการทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น และสามารถ แปลงสู่แนวทางการบริหารที่สัมฤทธิ์ผลได้

4

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาของคนที่แตกต่างกัน และจะส่งผลถึงการ ทำงานของเขาที่แตกต่างกัน และเราจะสามารถทำงานร่วมกับคนแต่ละแบบได้ อย่างไร 2. เรียนรู้เทคนิคการบริหารคนที่มีความแตกต่างกัน ว่าจะเป็นความแตกต่าง เรื่องเพศ การศึกษา เชื้อชาติ ความรู้ ความสามารถ หรืออุปนิสัยที่ต่างกัน 3. เพื่อให้เราสามารถบริหารงาน บริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ สถานการณ์ที่ต้องประสานงานกับคนที่ แตกต่าง หรือสามารถบริหารทีมที่มีคนหลาก หลายแบบอยู่ร่วมกันได้ 4. เพื่อให้เข้าใจหลักการในการพัฒนา คนที่มีความแตกต่างกันได้อย่าง ถูกต้อง

6

7 หลักสูตรนี้เหมาะกับ นักบริหารระดับต่างๆ นักธุรกิจ หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจศึกษา

8

9 Course Outline - ปัจจัยพื้นฐานทางจิตวิทยาที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่ แตกต่างกัน - ความเข้าใจต่อคนที่แตกต่างและทำงานร่วมกับคนในแต่ละประเภท - วิธีการเสาะหา “แบบ (Type) ของแต่ละคน” และนำมาออกใช้ให้เป็นประโยชน์ - เทคนิคการบริหารคนที่แตกต่าง - การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาเพศชาย เพศหญิง - การบริหารคนที่มีอุปนิสัยแบบต่างๆ - การบริหารคนที่มีพื้นความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน - การบริหารคนที่มีความสามารถสูง (Super Star Management) - เทคนิคการสอนงาน (Coaching) บุคคลแบบต่างๆ - จิตวิทยาการบริหารทีมที่ประกอบด้วยคนที่แตกต่างกัน

10 พักรับประทานอาหารว่าง พักรับประทานอาหารกลางวัน
Agenda  น. ลงทะเบียน  น. - ปัจจัยพื้นฐานทางจิตวิทยาที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน - ความเข้าใจต่อคนที่แตกต่างและทำงานร่วมกับคนในแต่ละประเภท - วิธีการเสาะหา “แบบ (Type) ของแต่ละคน” และนำมาออกใช้ให้เป็นประโยชน์  น. พักรับประทานอาหารว่าง  น. - เทคนิคการบริหารคนที่แตกต่าง - การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาเพศชาย เพศหญิง  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  น. - การบริหารคนที่มีอุปนิสัยแบบต่างๆ - การบริหารคนที่มีพื้นความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน - การบริหารคนที่มีความสามารถสูง (Super Star Management)  น.  น. - เทคนิคการสอนงาน (Coaching) บุคคลแบบต่างๆ - จิตวิทยาการบริหารทีมที่ประกอบด้วยคนที่แตกต่างกัน

11 รูปแบบการอบรม บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ และกิจกรรมกลุ่ม ลงทะเบียน 8
รูปแบบการอบรม บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ และกิจกรรมกลุ่ม ลงทะเบียน 8.30 น. อบรมเวลา น. สถานที่ ***ค่าธรรมเนียม 5,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)***

12 สนใจสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง FAX ใบตอบรับกลับมาที่ โทรสาร
สนใจสมัคร กรอกรายละเอียด ส่ง FAX ใบตอบรับกลับมาที่ โทรสาร หรือสมัครผ่านทาง Website ชื่อบริษัท/องค์กร สำนักงานใหญ่ สาขา ประเภทธุรกิจ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประสานงาน ตำแหน่ง ฝ่าย โทรศัพท์ มือถือ โทรสาร ตำแหน่ง/ฝ่าย ตำแหน่ง/ฝ่าย ตำแหน่ง/ฝ่าย ตำแหน่ง/ฝ่าย *** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมการอบรม***


ดาวน์โหลด ppt บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google