งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน
สาระสำคัญ                 การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของชุมชนทำให้ทราบถึงสถานและระดับของปัญหาสุขภาพอนามัยของบุคคลในชุมชนโดนรวมว่าเกิดจากสาเหตุปัจจัยใด หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงใดบ้างที่ควรหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเป็นโรค และเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของชุมชนสมาชิกในชุมชนควรหลักเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง

2 ความหมายและความสำคัญของการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน
               การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน หมายถึง กระบวนการศึกษา วิจัยปัญหาทางด้านสุขภาพของประชากรในชุมชน เพื่อให้ได้ผลบ่งชี้ถึงสถานภาพทางสุขภาพอนามัยของชุมชนว่าอยู่ในระดับใด และปัญหาสาธารณสุขใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาชุมชนเป็นพื้นฐาน                พฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน หมายถึง พฤติกรรมทางสุขภาพใดๆ ของบุคคลในชุมชน เมื่อปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ นำไปสู่ความเจ็บป่วยเป็นโรค และเป็นอันตรายต่อชีวิตของตนเอง ครอบครัว ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ในชุมชนโดยรวม

3 การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของชุมชุน
               การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่การกำหนดแผนการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยต่างๆ ของชุมชน เพื่อทำให้ชุมชนเป็นชุมชนที่มีสุขภาพดี

4 กลวิธีลดความเสี่ยงและการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ชุมชน และสังคม
การมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและการเจ็บป่วยต่างๆ ในชุมชนและสังคมได้นั้น ทุกคนในชุมชนควรดูแลสุขภาพของตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม ซึ่งสามารถนำนโยบายยุทธศาสตร์สร้างสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google