งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การประเมินภาวะสุขภาพและ พฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน สาระสำคัญ การประเมินภาวะสุขภาพและ พฤติกรรมเสี่ยงของชุมชนทำให้ทราบถึงสถาน และระดับของปัญหาสุขภาพอนามัยของบุคคลใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การประเมินภาวะสุขภาพและ พฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน สาระสำคัญ การประเมินภาวะสุขภาพและ พฤติกรรมเสี่ยงของชุมชนทำให้ทราบถึงสถาน และระดับของปัญหาสุขภาพอนามัยของบุคคลใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การประเมินภาวะสุขภาพและ พฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน สาระสำคัญ การประเมินภาวะสุขภาพและ พฤติกรรมเสี่ยงของชุมชนทำให้ทราบถึงสถาน และระดับของปัญหาสุขภาพอนามัยของบุคคลใน ชุมชนโดนรวมว่าเกิดจากสาเหตุปัจจัยใด หรือมี พฤติกรรมเสี่ยงใดบ้างที่ควรหาแนวทางการ ป้องกันและแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ก่อให้เกิด การเจ็บป่วยหรือเป็นโรค และเพื่อการมีสุขภาพที่ ดีของชุมชนสมาชิกในชุมชนควรหลักเลี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและร่วมกันสร้างเสริม สุขภาพให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง สาระสำคัญ การประเมินภาวะสุขภาพและ พฤติกรรมเสี่ยงของชุมชนทำให้ทราบถึงสถาน และระดับของปัญหาสุขภาพอนามัยของบุคคลใน ชุมชนโดนรวมว่าเกิดจากสาเหตุปัจจัยใด หรือมี พฤติกรรมเสี่ยงใดบ้างที่ควรหาแนวทางการ ป้องกันและแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ก่อให้เกิด การเจ็บป่วยหรือเป็นโรค และเพื่อการมีสุขภาพที่ ดีของชุมชนสมาชิกในชุมชนควรหลักเลี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและร่วมกันสร้างเสริม สุขภาพให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง

2 ความหมายและความสำคัญของการ ประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง ของชุมชน การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน หมายถึง กระบวนการศึกษา วิจัยปัญหาทางด้าน สุขภาพของประชากรในชุมชน เพื่อให้ได้ผลบ่งชี้ ถึงสถานภาพทางสุขภาพอนามัยของชุมชนว่าอยู่ ในระดับใด และปัญหาสาธารณสุขใดบ้างที่ต้อง ปรับปรุงแก้ไขโดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลจา ชุมชนเป็นพื้นฐาน พฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน หมายถึง พฤติกรรมทางสุขภาพใดๆ ของบุคคลในชุมชน เมื่อปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ นำไปสู่ ความเจ็บป่วยเป็นโรค และเป็นอันตรายต่อชีวิต ของตนเอง ครอบครัว ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ใน ชุมชนโดยรวม

3 การประเมินภาวะสุขภาพและ พฤติกรรมเสี่ยงของชุมชุน การประเมินภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนเป็น วิธีการที่จะนำไปสู่การกำหนดแผนการ สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยต่างๆ ของชุมชน เพื่อทำให้ชุมชนเป็นชุมชน ที่มีสุขภาพดี

4 กลวิธีลดความเสี่ยงและการสร้างเสริม สุขภาพของตนเอง ชุมชน และสังคม การมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคและการ เจ็บป่วยต่างๆ ในชุมชนและสังคมได้ นั้น ทุกคนในชุมชนควรดูแลสุขภาพ ของตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ทางสุขภาพและร่วมกันสร้างเสริม สุขภาพให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม ซึ่งสามารถนำนโยบายยุทธศาสตร์ สร้างสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การประเมินภาวะสุขภาพและ พฤติกรรมเสี่ยงของชุมชน สาระสำคัญ การประเมินภาวะสุขภาพและ พฤติกรรมเสี่ยงของชุมชนทำให้ทราบถึงสถาน และระดับของปัญหาสุขภาพอนามัยของบุคคลใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google