งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบบริการสาขาหัวใจ เขต1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบบริการสาขาหัวใจ เขต1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบบริการสาขาหัวใจ เขต1
28 กันยายน2557

2 Cardiovascular service plan
STEMI NSTEMI CHF Warfarin Open heart surgery Stroke

3 STEMI GAP โรงพยาบาลชุมชน ไม่มั่นใจในการให้ยาละลายลิ่มเลือด
เป้าหมายหลัก :ลดอัตราตาย GAP โรงพยาบาลชุมชน ไม่มั่นใจในการให้ยาละลายลิ่มเลือด 2. การขาดการสนับสนุนจาก ผู้บริหารระดับสูง 3. การส่งต่อข้อมูล / การเก็บข้อมูล ไม่แม่นยำ

4 โครงการ STEMI 2558 1. จัดทำโปรแกรม Chiangrai STEMI registry
2. รพ.ชุมชนทุกแห่งสามารถให้ยา SK (ที่สามารถ ให้ได้ 43 แห่งใน 99 รพ) - นโยบายจากผู้บริหารระดับสูงให้ทุกอำเภอให้ยา SK - รพ.แม่ข่ายเป็นพี่เลี้ยง - จัดอบรมวิชาการเครือประจำปี - ประกวดให้รางวัล รพช. พัฒนาระบบ STEMI ดีเด่น 3. เพิ่มการทำ Primary Percutaneous Coronary Intervention - เพิ่มทีมแพทย์ และพยาบาล cath lab - การอบรมการพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจ 4. เพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่หนัก และซับซ้อนได้มากขึ้น

5 NSTEMI GAP มีปริมาณ case มาก
เป้าหมายหลัก : ลดอัตราตาย GAP มีปริมาณ case มาก ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน ไม่ได้ทำ non invasive /invasive test ไม่มีข้อมูล NSTEMI และ Unstable angina อย่างชัดเจน ขาดแคลนบุคลากรที่ทำ Echocardiogram , EST

6 โครงการ NSTEMI Registry NSTEMI และ Unstable angina การ investigation
- เพิ่มเวลาทำ Echo นอกเวลา - เพิ่ม Cardiologist - การประเมิน GRACE Score ทุกราย 3. โรงพยาบาลชุมชนมี Clopidogrel และ Enoxaparin

7 CHF GAP 1. ผู้ป่วยหลายรายไม่ได้รับการวินิจฉัยรักษาอย่างเหมาะสม
เป้าหมายหลัก :ลดอัตราตาย GAP 1. ผู้ป่วยหลายรายไม่ได้รับการวินิจฉัยรักษาอย่างเหมาะสม 2. โรงพยาบาลชุมชน ไม่มียากลุ่ม Neurohormonal blockage 3. ขาดแคลน บุคลากรในการทำ Echocardiography

8 โครงการ Heart Failure 1. มี Heart failure clinic ในโรงพยาบาล A-F
โรงพยาบาลชุมชน : ต้องสามารถให้ยารักษาCHF ที่ stable ได้ คือ ACEi/ARB ( Enalapril / losartan) , Approval CHF B-blocker ( cavedilol) , Spironolactone ( aldactone)

9 Warfarin เป้าหมายหลัก : ให้ผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน ได้รับผลการรักษาสูงสุด และมีภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด GAP 1. การบริหารจัดการ ผู้ป่วยที่ได้รับยาwarfarin ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 2. โรงพยาบาลชุมชน ไม่มีเครื่องตรวจINR ไม่มียาวาร์ฟาริน

10 โครงการ - ยา Warfarin - เครื่องตรวจระดับ INR
พัฒนาระบบเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน - การส่งต่อข้อมูลในฐานข้อมูลเดียวกัน 2. โรงพยาบาลชุมชน มีส่วนร่วมในการรักษาผู้ป่วยที่ได้ยาวาร์ฟาริน - ยา Warfarin - เครื่องตรวจระดับ INR

11 Open heart surgery: ห้องผ่าตัดไม่พอ ไม่มีหอผู้ป่วยหัวใจ

12 โครงการผ่าตัดหัวใจ พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลและตัวชี้วัดผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจให้เชื่อมโยงกับรพ.ทุกระดับ เพิ่มห้องผ่าตัด - วัสดุครุภัณฑ์สำหรับ Open heart surgery 1 ชุด - บุคลากร แพทย์ พยาบาล วิสัญญี เพิ่ม 1 ทีม

13 stroke ไม่มี Stroke unit บุคลากรพยาบาล นักกายภาพบำบัด ไม่เพียงพอ
ศักยภาพบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอ

14 โครงการ จัดตั้ง stroke clinic , Stroke unit
การฝึกกายภาพบำบัด และ กิจกรรมบำบัด ( stroke rehabilitation ) 3. ด้านบุคลากร อายุรแพทย์ประสาทวิทยาโรคสมอง พยาบาลวิชาชีพประจำ หน่วย Stroke clinic พยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วย Stroke unit และหอผู้ป่วยสามัญ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 4. จัดสรรครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสารสนเทศตามมาตรฐาน

15 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบบริการสาขาหัวใจ เขต1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google