งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบบริการสาขา หัวใจ เขต 1 28 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบบริการสาขา หัวใจ เขต 1 28 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบบริการสาขา หัวใจ เขต 1 28 กันยายน 2557

2 Cardiovascular service plan STEMI NSTEMI CHF Warfarin Open heart surgery Stroke

3 GAP 1. โรงพยาบาลชุมชน ไม่มั่นใจในการให้ ยาละลายลิ่มเลือด 2. การขาดการสนับสนุนจาก ผู้บริหาร ระดับสูง 3. การส่งต่อข้อมูล / การเก็บข้อมูล ไม่ แม่นยำ เป้าหมายหลัก :ลดอัตราตาย STEMI

4 โครงการ STEMI 2558 1. จัดทำโปรแกรม Chiangrai STEMI registry 2. รพ. ชุมชนทุกแห่งสามารถให้ยา SK ( ที่สามารถ ให้ได้ 43 แห่งใน 99 รพ ) - นโยบายจากผู้บริหารระดับสูงให้ทุกอำเภอให้ยา SK - รพ. แม่ข่ายเป็นพี่เลี้ยง - จัดอบรมวิชาการเครือประจำปี - ประกวดให้รางวัล รพช. พัฒนาระบบ STEMI ดีเด่น 3. เพิ่มการทำ Primary Percutaneous Coronary Intervention - เพิ่มทีมแพทย์ และพยาบาล cath lab - การอบรมการพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจ 4. เพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่หนัก และซับซ้อนได้ มากขึ้น

5 GA P 1. มีปริมาณ case มาก 2. ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน ไม่ได้ทำ non invasive /invasive test 3. ไม่มีข้อมูล NSTEMI และ Unstable angina อย่าง ชัดเจน 4. ขาดแคลนบุคลากรที่ทำ Echocardiogram, EST เป้าหมายหลัก : ลดอัตราตาย NSTEMI

6 โครงการ NSTEMI 1.Registry NSTEMI และ Unstable angina 2. การ investigation - เพิ่มเวลาทำ Echo นอกเวลา - เพิ่ม Cardiologist - การประเมิน GRACE Score ทุกราย 3. โรงพยาบาลชุมชนมี Clopidogrel และ Enoxaparin

7 CHF GAP 1. ผู้ป่วยหลายรายไม่ได้รับการวินิจฉัยรักษา อย่างเหมาะสม 2. โรงพยาบาลชุมชน ไม่มียากลุ่ม Neurohormonal blockage 3. ขาดแคลน บุคลากรในการทำ Echocardiography เป้าหมายหลัก : ลดอัตราตาย

8 โครงการ Heart Failure 1. มี Heart failure clinic ในโรงพยาบาล A-F 2. โรงพยาบาลศูนย์ : พัฒนา heart failure clinic รูปแบบสหสาขาร่วมดูแลผู้ป่วย 3. จัดให้มียารักษา Heart failure ตามมาตรฐาน ทุกโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน : ต้องสามารถให้ยา รักษา CHF ที่ stable ได้ คือ ACEi/ARB ( Enalapril / losartan), Approval CHF B-blocker ( cavedilol), Spironolactone ( aldactone)

9 GAP 1. การบริหารจัดการ ผู้ป่วยที่ได้รับยา warfarin ไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน 2. โรงพยาบาลชุมชน ไม่มีเครื่องตรวจ INR ไม่มียา วาร์ฟาริน เป้าหมายหลัก : ให้ผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน ได้รับผลการรักษาสูงสุด และ มีภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด Warfa rin

10 1. พัฒนาระบบเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยา วาร์ฟาริน - การส่งต่อข้อมูลในฐานข้อมูลเดียวกัน 2. โรงพยาบาลชุมชน มีส่วนร่วมในการรักษาผู้ป่วย ที่ได้ยาวาร์ฟาริน - ยา Warfarin - เครื่องตรวจระดับ INR โครงการ

11 1. ห้องผ่าตัดไม่พอ 2. ไม่มีหอผู้ป่วยหัวใจ Open heart surgery: 2557- 2558

12 โครงการผ่าตัดหัวใจ 1. พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลและตัวชี้วัด ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจให้เชื่อมโยงกับรพ. ทุกระดับ 2. เพิ่มห้องผ่าตัด - วัสดุครุภัณฑ์สำหรับ Open heart surgery 1 ชุด - บุคลากร แพทย์ พยาบาล วิสัญญี เพิ่ม 1 ทีม

13 stroke 1. ไม่มี Stroke unit 2. บุคลากรพยาบาล นัก กายภาพบำบัด ไม่เพียงพอ 3. ศักยภาพบุคลากร 4. วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอ

14 1. จัดตั้ง stroke clinic, Stroke unit 2. การฝึกกายภาพบำบัด และ กิจกรรมบำบัด ( stroke rehabilitation ) 3. ด้านบุคลากร อายุรแพทย์ประสาทวิทยาโรคสมอง พยาบาลวิชาชีพประจำ หน่วย Stroke clinic พยาบาล วิชาชีพประจำหอผู้ป่วย Stroke unit และหอผู้ป่วยสามัญ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 4. จัดสรรครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสารสนเทศตาม มาตรฐาน โครงการ

15 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบบริการสาขา หัวใจ เขต 1 28 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google