งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางนงนุช ยังปากน้ำ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ต. นาทอน อ. ทุ่งหว้า จ. สตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางนงนุช ยังปากน้ำ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ต. นาทอน อ. ทุ่งหว้า จ. สตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางนงนุช ยังปากน้ำ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ต. นาทอน อ. ทุ่งหว้า จ. สตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขตที่ 16 สงขลา - สตูล

2 การดำเนินงานยุวเกษตรกร อย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ โรงเรียน นักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกร ครูที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร การวางแผนดำเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร

3 โรงเรียน มีนโยบายเกี่ยวกับการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน สถานศึกษา ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร และนักเรียนทุกคน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ มีงบประมาณสนับสนุน มีพื้นที่ทำการเกษตร เปิดสอนวิชาเกษตร

4 มีนโยบายเกี่ยวกับการน้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน สถานศึกษา

5 ผู้บริหาร คณะกรรมการ สถานศึกษา ครูและบุคลากร และ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือ

6 มีงบประมาณสนับสนุน

7 มีพื้นที่ทำการเกษตร

8 เปิดสอนวิชาเกษตร

9 นักเรียนกลุ่มยุว เกษตรกร มีความสนใจ รักในอาชีพ เกษตร มีอาชีพเกษตรเป็นอาชีพ พื้นฐานของครอบครัว, ผู้ปกครองให้การสนับสนุน เสียสละ มีความสามัคคี รับผิดชอบ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น กล้าแสดงออก

10 มีความสนใจ รักใน อาชีพเกษตร

11 มีอาชีพเกษตรเป็นอาชีพ พื้นฐาน ของครอบครัวและผู้ปกครอง สนับสนุน

12 เสียสละ มีความสามัคคี รับผิดชอบ

13 ยอมรับความคิดเห็นของ ผู้อื่น

14 กล้าแสดงออก

15 ต้องได้รับความรู้ด้านการเกษตร และการดำเนินกิจกรรมกลุ่มยุว เกษตรกร

16 ครูที่ปรึกษากลุ่มยุว เกษตรกร มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการเกษตร มีใจรักอาชีพเกษตร เสียสละ รับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ครอบครัวให้การสนับสนุน

17 มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการเกษตร

18 มีใจรักอาชีพเกษตร

19 เสียสละ รับผิดชอบ

20 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

21 ครอบครัวให้การ สนับสนุน

22 การวางแผน ดำเนินงาน มีแผนการปฏิบัติงาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนในการทำ การเกษตร ร่วมกันวางแผนการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่ เกี่ยวเพื่อเตรียมการทำงาน

23 มีแผนการปฏิบัติงาน

24 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนในการทำ การเกษตร

25 ร่วมกันวางแผนการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยว เพื่อเตรียมการทำงาน

26 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ, สำนักงาน เกษตรจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอ, สำนักงาน ประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ, สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด

27 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน การเกษตร สำนักงานพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์ส่งเสริมอาชีพเกษตรจังหวัดตรัง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด อบต. และ ที่ว่าการอำเภอ

28 กิจกรรมของกลุ่มยุว เกษตรกร การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงปลาสวยงาม การเลี้ยงไก่ การเพาะเห็ด การเพาะถั่วงอก ขยายพันธุ์พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ การแปรรูปผลผลิต การทำปุ๋ยชีวภาพ

29 กิจกรรมของกลุ่มยุว เกษตรกร กิจกรรมย่อย กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรณ์และ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

30 การปลูกผัก

31 ผักบุ้ง

32 ผักกวางตุ้ง

33 ผักชนิดต่างๆ

34 ชะอม

35 การกำจัดศัตรูพืชโดยใช้ กาวกับดัก

36 ผักหวาน

37 ถั่วฝักยาว

38 บวบ

39 ข้าวโพด

40 การแปรรูป ข้าวโพด

41 การปลูกกล้วย

42 กล้วยแขก

43 กล้วยฉาบ

44 การเพาะเห็ด

45 การปลูกมะนาวในท่อ ซีเมนต์

46 การลี้ยงปลา สวยงาม

47 การเลี้ยงปลาดุก

48 ปลาดุกร้า

49 ปลาดุกแดด เดียว

50 การเลี้ยงไก่

51

52 การทำปุ๋ย ชีวภาพ

53 น้ำหมักชีวภาพ

54 การจักสาน ภาชนะ

55 การจำหน่าย

56 การให้ผลผลิตแก่ผู้มี พระคุณ

57 ปลาสวยงามกำจัด ลูกน้ำยุงลาย

58 เอกสารและการทำ บันทึก การบันทึกการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม บันทึกรายรับรายจ่าย บันทึกการประชุม ทะเบียนสมาชิก, ใบสมัคร บันทึกผลงานเด่น บันทึกแผนปฏิบัติ

59


ดาวน์โหลด ppt นางนงนุช ยังปากน้ำ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ต. นาทอน อ. ทุ่งหว้า จ. สตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google