งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานยุวเกษตรกรอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานยุวเกษตรกรอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานยุวเกษตรกรอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ การดำเนินงานยุวเกษตรกรอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ นางนงนุช ยังปากน้ำ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ต.นาทอน อ. ทุ่งหว้า จ. สตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 16 สงขลา - สตูล

2 การดำเนินงานยุวเกษตรกรอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ
โรงเรียน นักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกร ครูที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร การวางแผนดำเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร

3 โรงเรียน มีนโยบายเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร และนักเรียนทุกคน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ มีงบประมาณสนับสนุน มีพื้นที่ทำการเกษตร เปิดสอนวิชาเกษตร

4 มีนโยบายเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา

5 ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร และนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือ

6 มีงบประมาณสนับสนุน

7 มีพื้นที่ทำการเกษตร

8 เปิดสอนวิชาเกษตร

9 นักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกร
มีความสนใจ รักในอาชีพเกษตร มีอาชีพเกษตรเป็นอาชีพพื้นฐานของครอบครัว, ผู้ปกครองให้การสนับสนุน เสียสละ มีความสามัคคี รับผิดชอบ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น กล้าแสดงออก

10 มีความสนใจ รักในอาชีพเกษตร

11 มีอาชีพเกษตรเป็นอาชีพพื้นฐาน ของครอบครัวและผู้ปกครองสนับสนุน

12 เสียสละ มีความสามัคคี รับผิดชอบ
เสียสละ มีความสามัคคี รับผิดชอบ

13 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

14 กล้าแสดงออก

15 ต้องได้รับความรู้ด้านการเกษตร และการดำเนินกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกร

16 ครูที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตร มีใจรักอาชีพเกษตร เสียสละ รับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ครอบครัวให้การสนับสนุน

17 มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตร

18 มีใจรักอาชีพเกษตร

19 เสียสละ รับผิดชอบ

20 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

21 ครอบครัวให้การสนับสนุน

22 การวางแผนดำเนินงาน มีแผนการปฏิบัติงาน
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนในการทำการเกษตร ร่วมกันวางแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวเพื่อเตรียมการทำงาน

23 มีแผนการปฏิบัติงาน

24 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนในการทำการเกษตร

25 ร่วมกันวางแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวเพื่อเตรียมการทำงาน

26 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอ, สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอ, สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด

27 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร
สำนักงานพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ศูนย์ส่งเสริมอาชีพเกษตรจังหวัดตรัง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด อบต. และ ที่ว่าการอำเภอ

28 กิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร
การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงปลาสวยงาม การเลี้ยงไก่ การเพาะเห็ด การเพาะถั่วงอก ขยายพันธุ์พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ การแปรรูปผลผลิต การทำปุ๋ยชีวภาพ

29 กิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร
กิจกรรมย่อย กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรณ์และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

30 การปลูกผัก

31 ผักบุ้ง

32 ผักกวางตุ้ง

33 ผักชนิดต่างๆ

34 ชะอม

35 การกำจัดศัตรูพืชโดยใช้กาวกับดัก

36 ผักหวาน

37 ถั่วฝักยาว

38 บวบ

39 ข้าวโพด

40 การแปรรูปข้าวโพด

41 การปลูกกล้วย

42 กล้วยแขก

43 กล้วยฉาบ

44 การเพาะเห็ด

45 การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์

46 การลี้ยงปลาสวยงาม

47 การเลี้ยงปลาดุก

48 ปลาดุกร้า

49 ปลาดุกแดดเดียว

50 การเลี้ยงไก่

51 การเลี้ยงไก่

52 การทำปุ๋ยชีวภาพ

53 น้ำหมักชีวภาพ

54 การจักสานภาชนะ

55 การจำหน่าย

56 การให้ผลผลิตแก่ผู้มีพระคุณ

57 ปลาสวยงามกำจัดลูกน้ำยุงลาย

58 เอกสารและการทำบันทึก
การบันทึกการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม บันทึกรายรับรายจ่าย บันทึกการประชุม ทะเบียนสมาชิก,ใบสมัคร บันทึกผลงานเด่น บันทึกแผนปฏิบัติ

59


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานยุวเกษตรกรอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google