งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เก็บข้อมูลทั้ง ชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล - แกน นำ - ครูพี่ เลี้ยง - เครือข่า ย - อบต. - สาธารณ ลุข ฯลฯ ศึกษาดูงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เก็บข้อมูลทั้ง ชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล - แกน นำ - ครูพี่ เลี้ยง - เครือข่า ย - อบต. - สาธารณ ลุข ฯลฯ ศึกษาดูงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เก็บข้อมูลทั้ง ชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล - แกน นำ - ครูพี่ เลี้ยง - เครือข่า ย - อบต. - สาธารณ ลุข ฯลฯ ศึกษาดูงาน

2 ผลจากการ จัดเวที นำเสนอ ข้อมูล แผนกา รเงิน แผน สุขภาพ แผนก าร ลด รายจ่า ย แผนกา รเพิ่ม รายได้ แผนกา ร ลด ต้นทุน การ ผลิต แผน กระจาย ความ เสี่ยง ตั้ง คณะกรรมก าร ช่วยงาน แต่ละ แผนงาน ครูพี่เลี้ยง เป็นที่ ปรึกษา ดำเนิน กิจกรรม ตาม แผนงาน ทั้ง 6 แผนงาน เปรียบเทีย บข้อมูล เดิม / ปัจจุบัน

3 แผนงาน แกนนำ / ผู้ช่วย ประสานง าน ผู้นำ / ชาวบ้าน / ครูพี่เลี้ยง ทำเวที ย่อย จัด กิจกรรม ศึก ษา ดู งา น สร้าง แผนงาน สร้าง โครงก าร เขียน โครงการ ดำเนินกา ร ติดตาม วัดผล ประเมินผ ล

4 แผนการ เงิน ศึกษาข้อมูล ด้านการเงิน ของชุมชน ระดุมทุน สมาชิกกองทุนบริหารจัดการ กองทุน นำเสนอข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล ตั้ง คณะ กรรมก าร ที่ ปรึกษา กองทุน ทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย ตรวจสอบ ข้อมูล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รูปแบบ การ บริหาร เดิม ปัจจุบัน

5 แผนการลด รายจ่าย ศึกษาข้อมูล ด้านการเงิน ของชุมชนเพื่อทราบ รายรับ รายจ่าย ศึกษาข้อมูล ด้านการเงิน ของชุมชนเพื่อทราบ รายรับ รายจ่าย เกิดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ บรมให้ความรู้ นิเทศ ติดตาม ทำน้ำยา เอนกประส งค์ สร้างแหล่ง อาหารใน ครัวเรือน เพิ่มแหล่ง อาหารเพื่อใช้ ประโยชน์จาก ป่า สุรา / บุหรี่ / การ พนัน ป่าชุมชนลด / เลิก เสริมทักษะ อาชีพ ซ่อม เครื่องยนต์ใน การเกษตร ฯลฯ ผักสวนครัว / เลี้ยงไก่ / ปลา / กบ / หมู เห็ด / อื่น ๆ ลดรายจ่าย ในครัวเรือน วัด / ประเมินผล ทุกครัวเรือนเกิดการลด รายจ่าย

6 แผนการลดต้นทุน การผลิต ศึกษาข้อมูล ด้านการเกษตร ของชาวบ้านทุ่ง เกิดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ บรมให้ความรู้ นิเทศ ติดตาม กระจาย ความรู้ทั้ง ชุมชน ปฏิบัติจริงในนาข้าว / พืชไร่ ฯลฯ สารชีวภาพปุ๋ยชีวภาพ วัด / ประเมินผล ทุกครัวเรือนเกิดการลดต้นทุนในการทำ การเกษตร ผลิตปุ๋ยใช้เองใน ครัวเรือน

7

8 แผนการลดความเสี่ยง การผลิต ศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับการ ปลูกพืช / เลี้ยง ศึกษาดูงาน / เรียนรู้จาก แหล่งภูมิปัญญา นิเทศ ติดตาม ทำการเกษตรแบบ ผสมผสาน ปลูกพืช / เลี้ยง สัตว์แบบ ผสมผสาน เปรียบเทียบ วิธีการ แบบ เดิม / แบบใหม่ เรียนรู้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ศึกษาดู งาน วัด / ประเมินผล คนในชุมชนเกิดการลดการเสี่ยงการผลิต

9 แผนการเพิ่มรายได้ ศึกษาดูงาน / เรียนรู้จาก แหล่งภูมิปัญญา นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มพัฒนา อาชีพ เลี้ยงปลาในกระชัง และเลี้ยงกบในบ่อ ปูน ช่างซ่อม เครื่อง จักรกล การเกษตร สานสุ่ม ไก่ การทำ หน่อไม้อัด ปี๊บ วัด / ประเมินผล ครัวเรือนเกิดการเพิ่มรายได้ การเพาะเห็ด ในขอนไม้ ฯลฯ

10 แผนสุขภาพ ศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพ นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมกิจกรรม โยคะ เพื่อสุขภาพ สมุนไพรเพื่อ สุขภาพ ปั่น จักรยาน เพื่อ สุขภาพ โรคระบาด วัด / ประเมินผล สุขภาพดีทั้งชุมชน ภูมิปัญญา พื้นบ้าน


ดาวน์โหลด ppt เก็บข้อมูลทั้ง ชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล - แกน นำ - ครูพี่ เลี้ยง - เครือข่า ย - อบต. - สาธารณ ลุข ฯลฯ ศึกษาดูงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google