งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิรูปที่ดิน Land reform แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2552 ปฏิรูปเกษตรกร Farmer reform ปฏิรูปการจัดการ Management reform  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิรูปที่ดิน Land reform แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2552 ปฏิรูปเกษตรกร Farmer reform ปฏิรูปการจัดการ Management reform  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิรูปที่ดิน Land reform แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2552 ปฏิรูปเกษตรกร Farmer reform ปฏิรูปการจัดการ Management reform  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร แผนปฏิบัติการ ราย ไตรมาส 1

2  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร “ จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนา คุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ”  จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร  ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และการใช้ ประโยชน์ทรัพยากร ในเขตปฏิรูปที่ดิน  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการ เรียนรู้  สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ เกษตรกร  จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน  พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริม การปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน  สร้างโอกาส พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใน เขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 2

3  ปฏิรูปที่ดิน 3

4 4

5 5

6  ปฏิรูปเกษตรกร 6

7 7

8 8

9 9

10  ปฏิรูปเกษตรกร / ปฏิรูปการ จัดการ 10

11  ปฏิรูปการจัดการ 11

12  ปฏิรูปการจัดการ 12

13  ปฏิรูปการจัดการ 13


ดาวน์โหลด ppt ปฏิรูปที่ดิน Land reform แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2552 ปฏิรูปเกษตรกร Farmer reform ปฏิรูปการจัดการ Management reform  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google