งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปเกษตรกร Management reform

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปเกษตรกร Management reform"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปเกษตรกร Management reform
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2552 แผนปฏิบัติการ รายไตรมาส ปฏิรูปที่ดิน Land reform ปฏิรูปเกษตรกร Farmer reform ปฏิรูปการจัดการ Management reform สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร 1

2 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
วิสัยทัศน์ “ จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ในเขตปฏิรูปที่ดิน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้ สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างโอกาส พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน พันธกิจ เป้าประสงค์ 2

3 ปฏิรูปที่ดิน 3

4 ปฏิรูปที่ดิน 4

5 ปฏิรูปที่ดิน 5

6 ปฏิรูปเกษตรกร 6

7 ปฏิรูปเกษตรกร 7

8 ปฏิรูปเกษตรกร 8

9 ปฏิรูปเกษตรกร 9

10 ปฏิรูปเกษตรกร/ปฏิรูปการจัดการ
10

11 ปฏิรูปการจัดการ 11

12 ปฏิรูปการจัดการ 12

13 ปฏิรูปการจัดการ 13


ดาวน์โหลด ppt ปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปเกษตรกร Management reform

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google