งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื่องจากการเจริญเติบโตของเมือง พัทยา อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมี ชื่อเสียงระดับโลก การขยายตัวทางด้าน อุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลม ฉบัง ทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื่องจากการเจริญเติบโตของเมือง พัทยา อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมี ชื่อเสียงระดับโลก การขยายตัวทางด้าน อุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลม ฉบัง ทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื่องจากการเจริญเติบโตของเมือง พัทยา อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมี ชื่อเสียงระดับโลก การขยายตัวทางด้าน อุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลม ฉบัง ทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม คุณภาพชีวิต การดำเนินธุรกิจการ ท่องเที่ยว และธุรกิจอื่นๆ ของประชาชน ดังนั้นเพื่อให้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ภาครัฐประกาศให้ เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน เป็น 1 ใน 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ ร่วมโครงการความร่วมมือตามประกาศ ดังกล่าว

3 บริเวณเมือง พัทยาและพื้นที่ เชื่อมโยงเส้นสี เขียว บริเวณพื้นที่ อบต. นาจอม เทียนเส้นสีแดง ข้อมูลแหล่ง ท่องเที่ยว 1. วิหารเซียน 2. เขตห้ามล่าพันธุ์ สัตว์ป่าเขาชีโอน 3. สวนป่าเฉลิมพระ เกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ฯ 4. ไร่องุ่นซิลเวอร์ เลค 5. เขาแกะสลัก พระพุทธรูป เขาชีจรรย์ 6. โรงละครอลังการ 7. สวนนงนุช 8. สวนน้ำรามายณะ ( อนาคต ) 9. แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ใกล้เคียง อื่น ๆ

4 1. ผู้ประกอบการด้านการ ท่องเที่ยวบางแห่ง ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนา จอมเทียน ประสบปัญหา ขาดทุน 2. ในเขตพื้นที่มีจุดแข็ง ด้านแหล่งท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงระดับโลก ระดับประเทศ หลายแห่ง ควร พัฒนาความร่วมมือของ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ว เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ ประสบสภาวะขาดทุน

5 วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 1.) เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนา ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2.) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม ทางการบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล นาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการ บริหาร (SWOT ANALYSIS)

6 การศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนา ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่าผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวส่วน ใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายด้านการพัฒนาการ ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลนา จอมเทียน บุคลากรในท้องถิ่นมีศักยภาพ และพร้อมให้ความร่วมมือ ในการพัฒนา ศูนย์กลางการท่องเที่ยว ทั้งรูปแบบการสร้าง เครือข่ายความร่วมมือ หรือรูปแบบแพค เก็จทัวร์ ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และพบว่าในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลนาจอมเทียน ผู้ประกอบการมีศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวสูงมาก สามารถ พัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ได้อย่างยั่งยืน

7 ทุกภาคส่วนยินดีให้การสนับสนุน และให้ความ ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียนพัฒนา ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการ เมื่อแผนพัฒนาศูนย์กลาง การท่องเที่ยวถูกผลักดันให้เป็นรูปธรรมจะก่อให้เกิด รายได้จำนวนมากในเขตพื้นที่ รายได้เหล่านั้นจะกระจาย ไปยังภาคประชาชน สร้างความกินดีอยู่ดี สร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชนดีขึ้น ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อม ผลจาก การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางการบริหาร (SWOT ANALYSIS) เอื้อต่อการกำหนดกลยุทธ์เชิงรุก สร้างความ ได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวกับท้องถิ่นอื่นๆ โดยใช้จุดแข็ง (S) ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวใน เขตพื้นที่ กับโอกาส (O) ที่หน่วยงาน อพท. เข้ามาพัฒนา ให้แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนา จอมเทียนเป็นพื้นที่เชื่อมโยงเมืองพัทยา สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาจอม เทียนพัฒนาเป็นศูนย์กลางการ ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี


ดาวน์โหลด ppt เนื่องจากการเจริญเติบโตของเมือง พัทยา อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมี ชื่อเสียงระดับโลก การขยายตัวทางด้าน อุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลม ฉบัง ทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google