งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาวิจัย เรื่อง ผู้วิจัย นายอภิวิชญ์ ปีนัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาวิจัย เรื่อง ผู้วิจัย นายอภิวิชญ์ ปีนัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาวิจัย เรื่อง ผู้วิจัย นายอภิวิชญ์ ปีนัง
การพัฒนาศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัย นายอภิวิชญ์ ปีนัง วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ (JBAC) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

2 ความสำคัญและความเป็นมา
เนื่องจากการเจริญเติบโตของเมืองพัทยา อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมีชื่อเสียงระดับโลก การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม คุณภาพชีวิต การดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจอื่นๆ ของประชาชน ดังนั้นเพื่อให้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ภาครัฐประกาศให้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน เป็น 1 ใน 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ร่วมโครงการความร่วมมือตามประกาศดังกล่าว

3 บริเวณเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเส้นสีเขียว อบต.นาจอมเทียนเส้นสีแดง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว วิหารเซียน เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าเขาชีโอน สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค เขาแกะสลักพระพุทธรูป เขาชีจรรย์ โรงละครอลังการ สวนนงนุช สวนน้ำรามายณะ(อนาคต) แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงอื่น ๆ บริเวณเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเส้นสีเขียว บริเวณพื้นที่ อบต.นาจอมเทียนเส้นสีแดง

4 ปัญหาการวิจัย 1. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบางแห่ง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน ประสบปัญหาขาดทุน 2. ในเขตพื้นที่มีจุดแข็งด้านแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ระดับประเทศ หลายแห่ง ควรพัฒนาความร่วมมือของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ว เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบสภาวะขาดทุน

5 วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย
วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 1.) เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2.) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล นาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหาร (SWOT ANALYSIS)

6 ผลการศึกษา การศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่าผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน บุคลากรในท้องถิ่นมีศักยภาพ และพร้อมให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาศูนย์กลางการท่องเที่ยว ทั้งรูปแบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ หรือรูปแบบแพคเก็จทัวร์ ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และพบว่าในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน ผู้ประกอบการมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงมาก สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างยั่งยืน

7 ผลการศึกษา ทุกภาคส่วนยินดีให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียนพัฒนาศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ เมื่อแผนพัฒนาศูนย์กลางการท่องเที่ยวถูกผลักดันให้เป็นรูปธรรมจะก่อให้เกิดรายได้จำนวนมากในเขตพื้นที่ รายได้เหล่านั้นจะกระจายไปยังภาคประชาชน สร้างความกินดีอยู่ดี สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อม ผลจากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางการบริหาร (SWOT ANALYSIS) เอื้อต่อการกำหนดกลยุทธ์เชิงรุก สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวกับท้องถิ่นอื่นๆโดยใช้จุดแข็ง(S) ด้านศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ กับโอกาส (O) ที่หน่วยงาน อพท.เข้ามาพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียนเป็นพื้นที่เชื่อมโยงเมืองพัทยา สรุปได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียนพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาวิจัย เรื่อง ผู้วิจัย นายอภิวิชญ์ ปีนัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google