งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเปลี่ยนแปลงที่มี ผลกระทบต่อการศึกษา และวิชาชีพครู ในปัจจุบันและอนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเปลี่ยนแปลงที่มี ผลกระทบต่อการศึกษา และวิชาชีพครู ในปัจจุบันและอนาคต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเปลี่ยนแปลงที่มี ผลกระทบต่อการศึกษา และวิชาชีพครู ในปัจจุบันและอนาคต

2 งบประมาณการศึกษาของภาครัฐ งบประมาณการศึกษาของภาครัฐ พ่อแม่ผู้ปกครองที่ธุรกิจล้มละลาย ขาดทุน ตกงาน พ่อแม่ผู้ปกครองที่ธุรกิจล้มละลาย ขาดทุน ตกงาน

3 จากวิกฤติทางเศรษฐกิจทำให้สังคม ขยายปัญหาความรุนแรงและ อาชญากรรม จากวิกฤติทางเศรษฐกิจทำให้สังคม ขยายปัญหาความรุนแรงและ อาชญากรรม เศรษฐกิจโลกเติบโตในอัตราที่ลดลง เศรษฐกิจโลกเติบโตในอัตราที่ลดลง

4 ปัญหาการศึกษาที่สำคัญในรอบ ปี 2541 1. ระดับการศึกษา 1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 1.2 ระดับประถมศึกษา 1.2 ระดับประถมศึกษา 1.3 ระดับมัธยมศึกษา 1.3 ระดับมัธยมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนปลาย 1.4 ระดับอุดมศึกษา 1.4 ระดับอุดมศึกษา

5 2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการ สอน 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. การบริหารจัดการ 5. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

6 สรุปวิกฤติทางการศึกษา ( พระธรรม ปิฎก ) การศึกษาสมัยใหม่ได้แยกนักเรียน ออกจากชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง การศึกษาสมัยใหม่ได้แยกนักเรียน ออกจากชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง การศึกษาดึงคนจากชนบทเข้าเมือง การศึกษาดึงคนจากชนบทเข้าเมือง ปัญหาความไม่เสมอภาคทางโอกาส ทางการศึกษา ปัญหาความไม่เสมอภาคทางโอกาส ทางการศึกษา

7 ปัญหาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับ การศึกษา ปัญหาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับ การศึกษา ความเสื่อมโทรมของสถาบันครู ความเสื่อมโทรมของสถาบันครู ความเสื่อมโทรมทางคุณธรรมและ จริยธรรม ความเสื่อมโทรมทางคุณธรรมและ จริยธรรม ไม่มีจุดมุ่งหมายการศึกษาที่ชัดเจน ไม่มีจุดมุ่งหมายการศึกษาที่ชัดเจน

8 แนวโน้มที่มีผลกระทบต่อ การศึกษา 1. ด้านคุณภาพ 2. ความสอดคล้องกับการพัฒนา เศรษฐกิจ 3. การกระจายโอกาสและความเสมอ ภาคของโอกาสทางการศึกษา

9 4. ประสิทธิภาพของระบบและ กระบวนการจัดการบริหาร การศึกษา 4.1 การบริหารการศึกษากับการ บริหารราชการ 4.1 การบริหารการศึกษากับการ บริหารราชการ 4.2 การจัดระบบการบริหารระดับ กระทรวงแบ่งแยกภารกิจไม่ เหมาะสม 4.2 การจัดระบบการบริหารระดับ กระทรวงแบ่งแยกภารกิจไม่ เหมาะสม

10 4.3 การจัดระบบการบริหารสับสน ระหว่างบทบาทผู้กำหนดนโยบาย และแผนงานงบประมาณที่เรียกว่า “Steering” หรือผู้กุมบังเหียนกับ บทบาทของการลงมือปฏิบัติ 4.3 การจัดระบบการบริหารสับสน ระหว่างบทบาทผู้กำหนดนโยบาย และแผนงานงบประมาณที่เรียกว่า “Steering” หรือผู้กุมบังเหียนกับ บทบาทของการลงมือปฏิบัติ 4.4 การจัดระบบบริหาร ระดับอุดมศึกษาขาดเอกภาพและ ความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษา พื้นฐานกับระดับอุดมศึกษา 4.4 การจัดระบบบริหาร ระดับอุดมศึกษาขาดเอกภาพและ ความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษา พื้นฐานกับระดับอุดมศึกษา

11 5. การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 6. การระดมสรรพกำลังเพื่อ การศึกษา

12 วิชาชีพครูไทยในปัจจุบันและ อนาคต ปัญหาต่างๆในวิชาชีพครู 1. การไม่ได้ “ คนเก่งและดี ” มาเรียน ครู 1.1 ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจและสังคม 1.1 ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจและสังคม 1.2 ระบบการคัดเลือกคนเข้าเรียนครู 1.2 ระบบการคัดเลือกคนเข้าเรียนครู 1.3 การประสานและเชื่อมโยงการ ดำเนินงานในแต่ละระดับการศึกษา 1.3 การประสานและเชื่อมโยงการ ดำเนินงานในแต่ละระดับการศึกษา

13 2. กระบวนการเรียนการสอนใน สถาบันฝึกหัดครู 2.1 ขาดเอกลักษณ์ของการฝึกหัด ครูไทย 2.1 ขาดเอกลักษณ์ของการฝึกหัด ครูไทย 2.2 ด้านหลักสูตร 2.3 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 2.3 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 2.4 ด้านการวัดผลประเมินผล 2.4 ด้านการวัดผลประเมินผล

14 2.5 คุณภาพของบัณฑิตครู 2.5 คุณภาพของบัณฑิตครู 2.6 คณาจารย์คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 2.6 คณาจารย์คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 3. ขาดระบบการพัฒนาครูประจำการ ที่มีประสิทธิภาพ 3.1 ปัญหาที่เกิดจากตัวครู 3.1 ปัญหาที่เกิดจากตัวครู 3.2 การเรียนการสอนของครู 3.2 การเรียนการสอนของครู 3.3 กระบวนการอบรม / พัฒนาครู ประจำการ 3.3 กระบวนการอบรม / พัฒนาครู ประจำการ

15 4. ภาระงานของครู 5. ค่าตอบแทน 6. ครูขาดแรงจูงใจในการทำงาน

16 บทบาทของการศึกษาในการ สร้างสันติสุข 1. ช่วยให้ดำเนินชีวิตอย่างสงบสุข 2. ช่วยอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนที่ขยัน อดทนมีระเบียบวินัย 3. ช่วยให้เกิดความสำนึกเห็น ประโยชน์และคุณค่าของ สิ่งแวดล้อม

17 4. ช่วยดำรงค่านิยม เจตคติ และดำรง รูปแบบของสังคม 5. ช่วยให้เทคโนโลยีมีความ เจริญก้าวหน้า 6. ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ

18 บทบาทของครูในการสร้างสันติ สุข 1. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีระดับ สติปัญญาสูงขึ้น 2. จัดสร้างสถานการณ์ต่างๆที่ เอื้ออำนวยการให้นักเรียนรู้จักคิด 3. พยายามปลูกฝังลักษณะนิสัย สำคัญๆให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน

19 4. การปลูกฝังค่านิยมและมโนทัศน์ที่ ถูกต้อง 5. การปลูกฝังความเป็นนัก ประชาธิปไตย 6. การให้ความรู้แก่ประชาชนใน ท้องถิ่น 7. การปลูกฝังทางด้านอาชีพ

20 8. การปลูกฝังวัฒนธรรม 9. การพัฒนาสังคมเมื่อเข้าไปอยู่ใน ชุมชนใดๆ 10. การแก้ไขปัญหาในชุมชน

21 11. การให้ความรู้เกี่ยวกับการนำ ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เป็น ประโยชน์ 12. การธำรงความมั่นคงของประเทศ


ดาวน์โหลด ppt ความเปลี่ยนแปลงที่มี ผลกระทบต่อการศึกษา และวิชาชีพครู ในปัจจุบันและอนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google