งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนศูนย์รวบรวม น้ำนมดิบ ในพื้นที่สำนักงานปศุ สัตว์เขต 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนศูนย์รวบรวม น้ำนมดิบ ในพื้นที่สำนักงานปศุ สัตว์เขต 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนศูนย์รวบรวม น้ำนมดิบ ในพื้นที่สำนักงานปศุ สัตว์เขต 4

2 ศูนย์รวบรวม น้ำนมดิบ 9 ศูนย์ 1 ศูนย์ 2 ศูนย์ 4 ศูนย์ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่ ปศข.4 รวม ทั้งหมด 22 ศูนย์ 3 ศูนย์ 1 ศูนย์

3 ศูนย์รวบรวม น้ำนมดิบ - สหกรณ์โคนมวาริช ภูมิ - ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์ สัตว์ สกลนคร 2 ศูนย์ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ได้รับรองมาตรฐาน 21 ศูนย์ - ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบน้ำพอง จำกัด - สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด - กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม บจก. ขอนแก่นแดรี่ส์ จำกัด - ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบกระนวน - ศูนย์วิสาหกิจชุมชนทรัพย์เจริญ - ศูนย์รวบรวมน้ำนมพังทุย - ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบอุบลรัตน์ - เขาสวนกวาง - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคนมนาศรี – ดงเค็ง - กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าสหกรณ์ โคนมขอนแก่น จำกัด 9 ศูนย์ - ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ศรีธาตุ - ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ทุ่งฝน - สหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด - ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ หนองวัวซอ 4 ศูนย์ - สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด สาขาอำเภอเมือง - สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม มหาสารคาม จำกัด - ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์ ( เขตบรบือ ) 3 ศูนย์ - สหกรณ์การเกษตร เมืองเลยจำกัด - สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ. เลย จำกัด 2 ศูนย์ สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูป ที่ดินหนองบัวลำภู จำกัด 1 ศูนย์


ดาวน์โหลด ppt จำนวนศูนย์รวบรวม น้ำนมดิบ ในพื้นที่สำนักงานปศุ สัตว์เขต 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google