งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่และข้อมูลแผนที่ ที่จะส่งให้คณะกรรมการ เพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่ ป่าไม้ (Reshape) ระดับจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่และข้อมูลแผนที่ ที่จะส่งให้คณะกรรมการ เพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่ ป่าไม้ (Reshape) ระดับจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่และข้อมูลแผนที่ ที่จะส่งให้คณะกรรมการ เพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่ ป่าไม้ (Reshape) ระดับจังหวัด

2 1. แผนที่จังหวัด มาตรา ส่วน 1:160,000

3 2. แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 พิมพ์ลงแผนไข Overlay พื้นที่ต้องการ ตรวจสอบ

4 3. แผนที่มาตราส่วน 1:4,000 พร้อมแผน Overlay ( พื้นที่ต้องการตรวจสอบ )

5 4. เอกสารประกอบแสดงข้อมูลที่ต้องการให้ ตรวจสอบ พิจารณา แก้ไข

6 5. บัญชีแสดงจำนวนแผนที่ ข้อมูลเอกสารที่ส่งให้ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด

7 6. ข้อมูล ดิจิทัล Power Point แนะนำวิธีการพิจารณาปรับปรุง เขตพื้นที่ป่าไม้ (Reshape) ข้อมูลภาพถ่าย ทางอากาศ ข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐ ทุกหน่วยงาน

8 7. หนังสือแนวทางการปรับปรุงเขตพื้นที่ป่า ไม้ (Reshape) จำนวน 1 เล่ม

9 ขั้นตอนการปฏิบัติ คณะกรรมการเพื่อ ปรับปรุงเขตพื้นที่ป่าไม้ (Reshape) ระดับจังหวัด

10 1. ประชุมทำความเข้าใจ แนวทาง ดำเนินการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้

11 คำสั่งจังหวัดเลยที่ 64/2549 ลงวันที่ 16 มกราคม พ. ศ คณะทำงานระดับอำเภอ ประกอบด้วย 1. นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ 2. ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8( ขอนแก่น ) 3. ผู้แทนพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย 4. ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย 5. ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย 6. ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดเลย 7. ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่เลย 8. หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ที่สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8( ขอนแก่น ) 9. ศูนย์ปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ ( อุดรธานี ) 10. หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ที่สังกัดสำนักงานป่าไม้สาขาจังหวัดเลย 11. หัวหน้าหน่วยบริการป่าไม้อำเภอ

12 2. ตรวจสอบภาพรวมแนวเขต ของหน่วยงาน ต่างๆ ในจังหวัด พร้อม ตรวจสอบความถูกต้องของทุกหน่วยงานใน แผนที่มาตราส่วน 1:50,000

13 คำอธิบายสัญลักษณ์แผนที่ สีส้ม FD ป่าสงวน แห่งชาติ สีเหลือง LD,PF ป่า ไม้ถาวร สีน้ำตาล SD นิคม สหกรณ์ สีเขียวเข้ม NP อุทยาน แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตร์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สีแดง LR,SPK เขต ปฏิรูปที่ดิน แปลงที่ดิน สปก สีน้ำเงิน LF เขต สวนป่า สีม่วง CP นิคมสร้าง ตนเอง สีดำ TD ที่ราช พัสดุ สีเขียว NS ป่าชาย เลน สีน้ำเงิน Re shape ขนาด 2 มม.

14 พื้นที่ต้องการ ตรวจสอบ 3. ตรวจสอบพื้นที่ ที่คณะกรรมการฯ (Reshape) ต้องการให้ตรวจสอบ

15 4. ตรวจสอบข้อมูลภาพถ่ายทาง อากาศ และ Overlay 1:4,000 ถ้าผิด  ให้ขีดแนวใหม่ แล้วลงนาม กำกับใน Overlay พร้อมเหตุผล ถ้าถูกต้อง ให้ยืนยันเส้น เดิมแล้วลง นามกำกับใน Overlay

16 5. ตรวจสอบข้อมูลดิจิทัล ทั่วทั้งจังหวัด ถ้า พบแนวเขตที่ต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้รับ ภาพถ่ายทางอากาศ และ Overlay ให้จังหวัดจัดพิมพ์หรือ ประสานงานให้คณะที่ 1- 4 จัดพิมพ์เพิ่มเติม

17 6. รวบรวมข้อมูลและแผนที่ใน ลักษณะเดียวกันกับที่ได้รับ พร้อมจัดทำบัญชีสรุป ส่งให้ คณะกรรมการฯ (Reshape) บัญชี


ดาวน์โหลด ppt แผนที่และข้อมูลแผนที่ ที่จะส่งให้คณะกรรมการ เพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่ ป่าไม้ (Reshape) ระดับจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google