งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่และข้อมูลแผนที่ ที่จะส่งให้คณะกรรมการ เพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่ ป่าไม้ (Reshape) ระดับจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่และข้อมูลแผนที่ ที่จะส่งให้คณะกรรมการ เพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่ ป่าไม้ (Reshape) ระดับจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนที่และข้อมูลแผนที่ ที่จะส่งให้คณะกรรมการ เพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่ ป่าไม้ (Reshape) ระดับจังหวัด

2 1. แผนที่จังหวัด มาตรา ส่วน 1:160,000

3 2. แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 พิมพ์ลงแผนไข Overlay พื้นที่ต้องการ ตรวจสอบ

4 3. แผนที่มาตราส่วน 1:4,000 พร้อมแผน Overlay ( พื้นที่ต้องการตรวจสอบ )

5 4. เอกสารประกอบแสดงข้อมูลที่ต้องการให้ ตรวจสอบ พิจารณา แก้ไข

6 5. บัญชีแสดงจำนวนแผนที่ ข้อมูลเอกสารที่ส่งให้ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด

7 6. ข้อมูล ดิจิทัล Power Point แนะนำวิธีการพิจารณาปรับปรุง เขตพื้นที่ป่าไม้ (Reshape) ข้อมูลภาพถ่าย ทางอากาศ ข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐ ทุกหน่วยงาน

8 7. หนังสือแนวทางการปรับปรุงเขตพื้นที่ป่า ไม้ (Reshape) จำนวน 1 เล่ม

9 ขั้นตอนการปฏิบัติ คณะกรรมการเพื่อ ปรับปรุงเขตพื้นที่ป่าไม้ (Reshape) ระดับจังหวัด

10 1. ประชุมทำความเข้าใจ แนวทาง ดำเนินการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้

11 คำสั่งจังหวัดเลยที่ 64/2549 ลงวันที่ 16 มกราคม พ. ศ. 2549 คณะทำงานระดับอำเภอ ประกอบด้วย 1. นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ 2. ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8( ขอนแก่น ) 3. ผู้แทนพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย 4. ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย 5. ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย 6. ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดเลย 7. ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่เลย 8. หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ที่สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8( ขอนแก่น ) 9. ศูนย์ปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ ( อุดรธานี ) 10. หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ที่สังกัดสำนักงานป่าไม้สาขาจังหวัดเลย 11. หัวหน้าหน่วยบริการป่าไม้อำเภอ

12 2. ตรวจสอบภาพรวมแนวเขต ของหน่วยงาน ต่างๆ ในจังหวัด พร้อม ตรวจสอบความถูกต้องของทุกหน่วยงานใน แผนที่มาตราส่วน 1:50,000

13 คำอธิบายสัญลักษณ์แผนที่ สีส้ม FD ป่าสงวน แห่งชาติ สีเหลือง LD,PF ป่า ไม้ถาวร สีน้ำตาล SD นิคม สหกรณ์ สีเขียวเข้ม NP อุทยาน แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตร์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สีแดง LR,SPK เขต ปฏิรูปที่ดิน แปลงที่ดิน สปก. 4-01 สีน้ำเงิน LF เขต สวนป่า สีม่วง CP นิคมสร้าง ตนเอง สีดำ TD ที่ราช พัสดุ สีเขียว NS ป่าชาย เลน สีน้ำเงิน Re shape ขนาด 2 มม.

14 พื้นที่ต้องการ ตรวจสอบ 3. ตรวจสอบพื้นที่ ที่คณะกรรมการฯ (Reshape) ต้องการให้ตรวจสอบ

15 4. ตรวจสอบข้อมูลภาพถ่ายทาง อากาศ และ Overlay 1:4,000 ถ้าผิด  ให้ขีดแนวใหม่ แล้วลงนาม กำกับใน Overlay พร้อมเหตุผล ถ้าถูกต้อง ให้ยืนยันเส้น เดิมแล้วลง นามกำกับใน Overlay

16 5. ตรวจสอบข้อมูลดิจิทัล ทั่วทั้งจังหวัด ถ้า พบแนวเขตที่ต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้รับ ภาพถ่ายทางอากาศ และ Overlay ให้จังหวัดจัดพิมพ์หรือ ประสานงานให้คณะที่ 1- 4 จัดพิมพ์เพิ่มเติม

17 6. รวบรวมข้อมูลและแผนที่ใน ลักษณะเดียวกันกับที่ได้รับ พร้อมจัดทำบัญชีสรุป ส่งให้ คณะกรรมการฯ (Reshape) บัญชี


ดาวน์โหลด ppt แผนที่และข้อมูลแผนที่ ที่จะส่งให้คณะกรรมการ เพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่ ป่าไม้ (Reshape) ระดับจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google