งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนก ตามรายเขตตรวจราชการ 1-19 ข้อมูลสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม –9 สิงหาคม 2551 สัปดาห์ที่ 32_ ปี 2551 เขตตรวจราชการ ต่อแสนประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนก ตามรายเขตตรวจราชการ 1-19 ข้อมูลสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม –9 สิงหาคม 2551 สัปดาห์ที่ 32_ ปี 2551 เขตตรวจราชการ ต่อแสนประชากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนก ตามรายเขตตรวจราชการ 1-19 ข้อมูลสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม –9 สิงหาคม 2551 สัปดาห์ที่ 32_ ปี 2551 เขตตรวจราชการ ต่อแสนประชากร ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำโดย กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6 ขก

2 วันที่ 1 มกราคม 2551 -9 สิงหาคม 2551 ( wks.32_51 ) อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุขที่ 10 และ 12 วันที่ 1 มกราคม 2551 -9 สิงหาคม 2551 ( wks.32_51 ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน

3 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) ภาพรวม ในพื้นที่เขตตรวจราชการเขต 10 / 12 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี 2545-2549 จำแนกราย เดือน ปี 2551 วันที่ 1 มกราคม 2551 -9 สิงหาคม 2551 ( wks.32_51 ) จำนวน ( ราย ) แหล่งข้อมูล : รง. 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้จัดทำ กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6 ขก อัตราป่วย 26.24 ต่อแสนประชากร

4 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัดร้อยเอ็ด เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี 2545-2549 จำแนกรายเดือน ปี 2551 วันที่ 1 มกราคม 2551 -9 สิงหาคม 2551 ( wks.32_51 ) จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

5 จำนวนผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัดขอนแก่น เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี 2545-2549 จำแนก รายเดือน ปี 2551 วันที่ 1 มกราคม 2551 -9 สิงหาคม 2551 ( wks.32_51 ) จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

6 จำนวนผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัดมหาสารคาม เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี 2545-2549 จำแนกรายเดือน ปี 2551 วันที่ 1 มกราคม 2551 -9 สิงหาคม 2551 ( wks.32_51 ) จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจ ราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

7 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัดเลย เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี 2545-2549 จำแนก รายเดือน ปี 2551 วันที่ 1 มกราคม 2551 -9 สิงหาคม 2551 ( wks.32_51 ) จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

8 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัดหนองคาย เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี 2545-2549 จำแนกรายเดือน ปี 2551 วันที่ 1 มกราคม 2551 -9 สิงหาคม 2551 ( wks.32_51 ) จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

9 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัดอุดรธานี เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี 2545-2549 จำแนก รายเดือน ปี 2551 วันที่ 1 มกราคม 2551 -9 สิงหาคม 2551 ( wks.32_51 ) จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

10 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัดหนองบัวลำภู เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี 2545-2549 จำแนกรายเดือน ปี 2551 วันที่ 1 มกราคม 2551 -9 สิงหาคม 2551 ( wks.32_51 ) จำนวน ( ราย ) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก


ดาวน์โหลด ppt อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนก ตามรายเขตตรวจราชการ 1-19 ข้อมูลสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม –9 สิงหาคม 2551 สัปดาห์ที่ 32_ ปี 2551 เขตตรวจราชการ ต่อแสนประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google