งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานกลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ ผลงาน ณ เดือน เมษายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานกลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ ผลงาน ณ เดือน เมษายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานกลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ ผลงาน ณ เดือน เมษายน 2551

2 1. การส่งเสริมสก. และกลุ่มฯ ทั่วไป ( ส่วนที่ 1) ตัวชี้วัดที่ 1 สก. ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชี ( ระหว่างเดือน พ. ค.50- เม. ย.51) สามารถ ประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วัน เป้าหมาย 80 % 66 แห่ง ผล สก. สามารถประชุม ใหญ่สามัญได้ ภายใน 150 วัน โดยมีวาระ พิจารณารับรอง งบดุล แห่ ง

3 ตัวชี้วัดที่ 2 สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เข้ามาดำเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 10 % จาก 28,535 ราย ผล ของสหกรณ์ ด้านธุรกิจ 32 แห่ง /2,019 ราย ด้านสังคม 21 แห่ง /744 ราย ผล ของกลุ่มยังไม่มี เนื่องจากกลุ่มฯ ปิด บัญชี วันที่ 31 มี. ค. 51 ราย

4 ตัวชี้วัดที่ 3 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดของ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่มีการจัดเสวนา เป้าหมาย 100 % จาก 72 โครงการ ผล อยู่ระหว่าง ดำเนินการ โครงก าร

5 เป้าหมาย 81 แห่ง 162 ครั้ง การตรวจการสหกรณ์ สหกร ณ์

6 รักษามาตรฐาน เป้าหมาย 78 แห่ง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มฯให้ได้ มาตรฐาน แห่ ง

7 ผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมาย 15 แห่ง แห่ ง

8 เตรียมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมาย 12 แห่ง แห่ ง

9 ตัวชี้วัดที่ 1 สก./ กลุ่มฯ ที่ได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งปี 51 สามารถดำเนินงานได้ ส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้งสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 80 % 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการจด ทะเบียนตั้งจัดตั้งสอ. จนท. สก. โคนมมวกเหล็ก จำกัด แห่ ง

10 ตัวชี้วัดที่ 2 สก./ กลุ่มฯ ที่ได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งปี 50 สามารถดำเนินงานได้ เป้าหมาย 80 % 3 แห่ง ผล ดำเนินธุรกิจ ได้ 2 แห่ง 1. สกก. ห้วยหินขาว จำกัด 2. สก. เคหสถานบ้านมั่งคงหน้าพระ ลาน จำกัด แห่ ง

11 ตัวชี้วัดที่ 1 สก./ กลุ่มฯ ตามเป้าหมายปี 50 ( เป้าหมายเดิม ) ชำระบัญชีได้เสร็จสิ้น ตามมาตรา 87 ชำระบัญชีสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 3 แห่ง สามารถชำระบัญชีได้เสร็จ สิ้นตามกำหนด 1. สก. ปลอดสารพิษ จำกัด 2. สกก. เขาเกตุ จำกัด 3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ หนองโน 100 % แห่ ง

12 ตัวชี้วัดที่ 2 สก./ กลุ่มฯ ตามเป้าหมายปี 51 ( เป้าหมายใหม่ ) ชำระบัญชีได้เสร็จสิ้น ตามมาตรา 87 เป้าหมาย 4 แห่ง สามารถชำระบัญชีได้เสร็จ สิ้นตามกำหนด 3 แห่ง 1. ก. ทำสวนคำพราน 2. ก. เลี้ยงสัตว์นายาว 3. ก. ทำนาศาลารีไทย คงเหลือ 1 แห่ง คือ ก. ทำนา บางโขมด 75 % แห่ ง

13 2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใน สก./ กลุ่มฯ เป้าหมาย 7 กลุ่ม สก. ที่เข้าร่วมโครงการ คือ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเสาไห้ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่ ม

14 ตัวชี้วัด กรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับอำเภอและระดับจังหวัดเข้าร่วม ประชุม 3. คณะกรรมการกลางกลุ่ม เกษตรกร เป้าหมาย 70 % ของ การเข้า ร่วมประชุม ระดับจังหวัด 2 ครั้ง ระดับอำเภอ 2 ครั้ง ครั้ง

15 ราย 4. การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต เกษตรกรสมาชิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ฝึกอบรมแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ สมาชิกสก./ กลุ่มฯ ในพื้นที่นิคม เป้าหมาย 25 ราย 2. ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง เป้าหมาย 100 % ตัวชี้วั ด


ดาวน์โหลด ppt งานกลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ ผลงาน ณ เดือน เมษายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google