งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่ผิวและปริมาตร พีระมิด ครูผู้สอน นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่ผิวและปริมาตร พีระมิด ครูผู้สอน นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่ผิวและปริมาตร พีระมิด ครูผู้สอน นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3

2 พีระมิด แผ่น คลี่ ฐาน แท่ง พีระมิด

3 พีระมิด ฐาน แผ่น คลี่ แท่ง พีระมิด

4 พีระมิด แผ่น คลี่ ฐาน แท่ง พีระมิด

5 ส่วนประกอบ พีระมิด ยอ ด สั น สูง เอียง ส่วน สูง สูง เอียง ฐาน ด้าน ฐาน ความยาวครึ่งหนึ่งของ ด้านฐาน

6 มุมมองจากบน 5 รูป มุมมอ งจาก ล่าง

7 เรียก ตามลักษณะรูป เหลี่ยมของฐาน การเรียกชื่อ พีระมิด พีระมิด สี่เหลี่ยม ผืนผ้า พีระมิ ด หก เหลี่ย ม พีระมิด สามเหลี่ ยม พีระมิด ห้า เหลี่ยม

8 การหา ความสูงเอียง กรณีมี ความยาวสัน ตัวอย่างที่ 1 พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม จัตุรัสมีด้านฐานยาวด้านละ 6 นี้วสัน ยาว 5 นิ้ว จงหาความสูงเอียง A B C ให้ AC เป็นสัน ยาว 5 นิ้ว และ AB เป็น ความสูงเอียง BC เป็นความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐาน ยาว คือ 6  2 = 3 นิ้ว ตามทฤษฎีปีทาโกรัส ใน รูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC AB 2 + 3 2 = 5 2 AB 2 = 25 - 9 AB 2 = 16 AB = 4 ตอบ สูงเอียง 4 นิ้ว

9 การหาความสูงเอียง กรณี มีส่วนสูง A B C ตัวอย่างที่ 2 พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม จัตุรัสมีด้านฐานยาวด้านละ 10 นี้ว ส่วนสูงยาว 12 นิ้ว จงหาความสูง เอียง ให้ AC เป็นส่วนสูง ยาว 12 นิ้ว และ AB เป็น ความสูงเอียง BC เป็นความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐาน ยาว คือ 10  2 = 5 นิ้ว ตามทฤษฎีปีทาโกรัส ใน รูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC AB 2 = 12 2 + 5 2 AB 2 = 144 + 25 AB 2 = 169 AB = 13 ตอบ สูงเอียง 13 นิ้ว

10 การหาความสูง กรณีมีสูง เอียง A B C ตัวอย่างที่ 3 พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม จัตุรัสมีด้านฐานยาวด้านละ 10 นี้ว สูงเอียงยาว 13 นิ้ว จงหาความสูง AC เป็นส่วนสูงให้ AB เป็นความ สูงเอียง BC เป็นความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐาน ยาว คือ 10  2 = 5 นิ้ว ตามทฤษฎีปีทาโกรัส ใน รูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC AC 2 + 5 2 = 13 2 AC 2 = 169 – 25 AC 2 = 144 AC = 12 ตอบ ส่วนสูง 12 นิ้ว

11 พื้นที่ผิวข้างพีระมิด หน้ า พื้นที่ทุกหน้าของพีระมิด เป็นพื้นที่ ผิวข้างของพีระมิด พื้นที่ผิวข้างพีระมิด = ผลรวมของพื้นที่ทุก หน้าที่เป็นรูปสามเหลี่ยม สูตร พื้นที่ผิวข้างพีระมิด = จำนวนหน้า x ( ½ x ด้านฐาน x สูงเอียง ) พิจารณาแผ่นคลี่ของ พีระมิด ฐา น หรือ สูตร พื้นที่ผิวข้างพีระมิด = ½ x ความยาว รอบฐาน x สูงเอียง

12 พื้นที่ผิว พีระมิด สูตร พื้นที่ผิวข้างพีระมิด = ½ x ความยาว รอบฐาน x สูงเอียง พื้นที่ผิวข้าง พีระมิด พื้นที่ฐาน พีระมิด สูตร พื้นที่ฐานพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม จัตุรัส = ด้าน x ด้าน สูตร พื้นที่ผิวพีระมิด = พื้นที่ฐานพีระมิด + พื้นที่ผิวข้างพีระมิด พิจารณาแผ่นคลี่ ของพีระมิด

13 ตัวอย่างที่ 4 พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านฐาน ยาวด้านละ 6 นี้ว และ สันยาว 5 นิ้ว จงหาพื้นที่ผิวของ พีระมิดนี้ ตามทฤษฎีปีทาโกรัส ใน รูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC AB 2 + 3 2 = 5 2 AB 2 = 25 – 9 AB 2 = 16 AB = 4 ได้ สูงเอียง 4 นิ้ว A BC ให้ AC เป็นสัน ยาว 5 นิ้ว และ AB เป็น ความสูงเอียง ต้องหาพื้นที่ผิว ต่ออีก

14 สูตร พื้นที่ผิวข้างพีระมิด = ½ x ความยาว รอบฐาน x สูงเอียง ได้พื้นที่ผิวข้างพีระมิด = ½ x ( 6 + 6 + 6 + 6 ) x 4 = ½ x 24 x 4 = 48 ตารางนิ้ว สูตร พื้นที่ฐานพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน สูตร พื้นที่ผิวพีระมิด = พื้นที่ฐานพีระมิด + พื้นที่ผิวข้างระมิด พื้นที่ฐานพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส = 6 x 6 = 36 ตารางนิ้ว ได้ พื้นที่ผิวพีระมิด = พื้นที่ฐานพีระมิด + พื้นที่ผิวข้างพีระมิด = 36 + 48 = 84 ตารางนิ้ว

15 A B C ตัวอย่างที่ 5 พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมี ด้านฐานยาวด้านละ 10 นี้ว ส่วนสูงยาว 12 นิ้ว จงหาพื้นที่ผิวข้างพีระมิด ให้ AC เป็นส่วนสูง ยาว 12 นิ้ว และ AB เป็น ความสูงเอียง BC เป็นความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐาน ยาว คือ 10  2 = 5 นิ้ว ตามทฤษฎีปีทาโกรัส ใน รูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC AB 2 = 12 2 + 5 2 = 144 + 25 = 169 AB = 13 ได้ สูงเอียง 13 นิ้ว สูตร พื้นที่ผิวข้างพีระมิด = ½ x ความยาว รอบฐาน x สูงเอียง ได้พื้นที่ผิวข้างพีระมิด = ½ x ( 10 + 10 + 10 + 10 ) x 13 = ½ x 40 x 13 = 260 ตารางนิ้ว

16 การหาปริมาตรพีระมิด สูตร ปริมาตรของพีระมิด = x พื้นที่ฐาน x สูง จากสูตร ปริมาตรปริซึม = พื้นที่ ฐาน x สูง เมื่อ พีระมิดที่มีส่วนสูงและฐาน เท่ากับปริซึม เมื่อทำการตวง จะได้ 3 ปริมาตรพีระมิด เท่ากับ 1 ปริมาตรปริซึม ให้นักเรียนทดลอง จาก กล่อง ทรงปริซึม 1 3

17 ตัวอย่างที่ 6 จงหาปริมาตรของพีระมิดตรงฐาน สี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านฐานยาว ด้านละ 22 เซนติเมตร ส่วนสูง 15 เซนติเมตร สูตร ปริมาตรของพีระมิด = x พื้นที่ ฐาน x สูง ได้ ปริมาตรของพีระมิดนี้ = x ( ด้าน x ด้าน ) x สูง = x ( 22 x 22 ) x 15 = 22 x 22 x 5 = 2,420 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1 3 1 3 1 3

18 ตัวอย่างที่ 7 จงหาปริมาตรของพีระมิดตรงฐาน สี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านฐานยาว ด้านละ 14 เซนติเมตร สูงเอียง 25 เซนติเมตร A B C AC เป็น ส่วนสูง ให้ AB เป็นความ สูงเอียง BC เป็นความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐาน ยาว คือ 14  2 = 7 นิ้ว ตามทฤษฎีปีทาโกรัส ใน รูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC AC 2 + 7 2 = 25 2 AC 2 = 625 - 49 AC 2 = 576 AC = 24 ตอบ ส่วนสูง 24 นิ้ว ต้อง หาปริมาตร 

19 สูตร ปริมาตรของพีระมิด = x พื้นที่ ฐาน x สูง ได้ ปริมาตรของพีระมิดนี้ = x ( ด้าน x ด้าน ) x สูง = x ( 14 x 14 ) x 24 = 14 x 14 x 8 = 1,568 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1 3 1 3 1 3


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่ผิวและปริมาตร พีระมิด ครูผู้สอน นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google