งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่ผิวและปริมาตรพีระมิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่ผิวและปริมาตรพีระมิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่ผิวและปริมาตรพีระมิด
ครูผู้สอน นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

2 พีระมิด แท่งพีระมิด ฐาน แผ่นคลี่

3 พีระมิด ฐาน แท่งพีระมิด แผ่นคลี่

4 พีระมิด แท่งพีระมิด ฐาน แผ่นคลี่

5 ส่วนประกอบพีระมิด ยอด สัน สูงเอียง สูงเอียง ส่วนสูง ฐาน ด้านฐาน
ความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐาน

6 มุมมองจากบน 5 รูป มุมมองจากล่าง

7 เรียก ตามลักษณะรูปเหลี่ยมของฐาน
การเรียกชื่อพีระมิด เรียก ตามลักษณะรูปเหลี่ยมของฐาน พีระมิด ห้าเหลี่ยม พีระมิดสามเหลี่ยม พีระมิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า พีระมิด หกเหลี่ยม

8 การหา ความสูงเอียง กรณีมีความยาวสัน
A ตัวอย่างที่ 1 พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านฐานยาวด้านละ 6 นี้วสันยาว 5 นิ้ว จงหาความสูงเอียง ให้ AC เป็นสัน ยาว 5 นิ้ว และ AB เป็นความสูงเอียง BC เป็นความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐาน ยาว คือ 6 2 = 3 นิ้ว ตามทฤษฎีปีทาโกรัส ใน รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC AB = 52 AB = AB = 16 AB = ตอบ สูงเอียง 4 นิ้ว B C

9 การหาความสูงเอียง กรณีมีส่วนสูง
A ตัวอย่างที่ 2 พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านฐานยาวด้านละ 10 นี้วส่วนสูงยาว 12 นิ้ว จงหาความสูงเอียง ให้ AC เป็นส่วนสูง ยาว 12 นิ้ว และ AB เป็นความสูงเอียง B BC เป็นความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐาน ยาว คือ 10 2 = 5 นิ้ว C ตามทฤษฎีปีทาโกรัส ใน รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC AB = AB = AB = 169 AB = ตอบ สูงเอียง 13 นิ้ว

10 การหาความสูง กรณีมีสูงเอียง
A ตัวอย่างที่ 3 พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านฐานยาวด้านละ 10 นี้วสูงเอียงยาว 13 นิ้ว จงหาความสูง ให้ AB เป็นความสูงเอียง AC เป็นส่วนสูง B BC เป็นความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐาน ยาว คือ 10 2 = 5 นิ้ว C ตามทฤษฎีปีทาโกรัส ใน รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC AC = 132 AC = 169 – 25 AC = 144 AC = ตอบ ส่วนสูง 12 นิ้ว

11 พื้นที่ผิวข้างพีระมิด
หน้า พิจารณาแผ่นคลี่ของพีระมิด พื้นที่ทุกหน้าของพีระมิด เป็นพื้นที่ผิวข้างของพีระมิด ฐาน พื้นที่ผิวข้างพีระมิด = ผลรวมของพื้นที่ทุกหน้าที่เป็นรูปสามเหลี่ยม สูตร พื้นที่ผิวข้างพีระมิด = จำนวนหน้า x ( ½ x ด้านฐาน x สูงเอียง) หรือ สูตร พื้นที่ผิวข้างพีระมิด = ½ x ความยาวรอบฐาน x สูงเอียง

12 พื้นที่ผิวพีระมิด พื้นที่ฐานพีระมิด พิจารณาแผ่นคลี่ของพีระมิด
สูตร พื้นที่ฐานพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน พื้นที่ผิวข้างพีระมิด สูตร พื้นที่ผิวข้างพีระมิด = ½ x ความยาวรอบฐาน x สูงเอียง สูตร พื้นที่ผิวพีระมิด = พื้นที่ฐานพีระมิด + พื้นที่ผิวข้างพีระมิด

13 ตัวอย่างที่ 4 พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านฐานยาวด้านละ 6 นี้ว
และ สันยาว 5 นิ้ว จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดนี้ A ให้ AC เป็นสัน ยาว 5 นิ้ว และ AB เป็นความสูงเอียง ตามทฤษฎีปีทาโกรัส ใน รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC AB = 52 AB = – 9 AB = 16 AB = 4 ได้ สูงเอียง นิ้ว B C ต้องหาพื้นที่ผิว ต่ออีก

14 สูตร พื้นที่ผิวข้างพีระมิด = ½ x ความยาวรอบฐาน x สูงเอียง
= ตารางนิ้ว สูตร พื้นที่ฐานพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน พื้นที่ฐานพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส = 6 x 6 = ตารางนิ้ว สูตร พื้นที่ผิวพีระมิด = พื้นที่ฐานพีระมิด + พื้นที่ผิวข้างระมิด ได้ พื้นที่ผิวพีระมิด = พื้นที่ฐานพีระมิด + พื้นที่ผิวข้างพีระมิด = = ตารางนิ้ว

15 ให้ AC เป็นส่วนสูง ยาว 12 นิ้ว และ AB เป็นความสูงเอียง
ตัวอย่างที่ 5 พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านฐานยาวด้านละ 10 นี้ว ส่วนสูงยาว 12 นิ้ว จงหาพื้นที่ผิวข้างพีระมิด A ให้ AC เป็นส่วนสูง ยาว 12 นิ้ว และ AB เป็นความสูงเอียง BC เป็นความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐาน ยาว คือ 10 2 = 5 นิ้ว ตามทฤษฎีปีทาโกรัส ใน รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC AB = = = 169 AB = ได้ สูงเอียง 13 นิ้ว B C สูตร พื้นที่ผิวข้างพีระมิด = ½ x ความยาวรอบฐาน x สูงเอียง ได้พื้นที่ผิวข้างพีระมิด = ½ x ( ) x 13 = ½ x 40 x 13 = ตารางนิ้ว

16 การหาปริมาตรพีระมิด ให้นักเรียนทดลอง จากกล่อง ทรงปริซึม
ให้นักเรียนทดลอง จากกล่อง ทรงปริซึม จากสูตร ปริมาตรปริซึม = พื้นที่ฐาน x สูง เมื่อ พีระมิดที่มีส่วนสูงและฐานเท่ากับปริซึม เมื่อทำการตวง จะได้ 3 ปริมาตรพีระมิด เท่ากับ 1 ปริมาตรปริซึม 1 สูตร ปริมาตรของพีระมิด = x พื้นที่ฐาน x สูง 3

17 สูตร ปริมาตรของพีระมิด = x พื้นที่ฐาน x สูง
ตัวอย่างที่ 6 จงหาปริมาตรของพีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านฐานยาว ด้านละ 22 เซนติเมตร ส่วนสูง 15 เซนติเมตร 1 สูตร ปริมาตรของพีระมิด = x พื้นที่ฐาน x สูง ได้ ปริมาตรของพีระมิดนี้ = x ( ด้าน x ด้าน ) x สูง = x ( 22 x 22 ) x 15 = x 22 x 5 = 2,420 ลูกบาศก์เซนติเมตร 3 1 3 1 3

18 ให้ AB เป็นความสูงเอียง
ตัวอย่างที่ 7 จงหาปริมาตรของพีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านฐานยาว ด้านละ 14 เซนติเมตร สูงเอียง 25 เซนติเมตร ให้ AB เป็นความสูงเอียง AC เป็นส่วนสูง A BC เป็นความยาวครึ่งหนึ่งของด้านฐานยาว คือ 14 2 = 7 นิ้ว ตามทฤษฎีปีทาโกรัส ใน รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC AC = 252 AC = AC = 576 AC = 24 ตอบ ส่วนสูง 24 นิ้ว ต้อง หาปริมาตร B C

19 1 สูตร ปริมาตรของพีระมิด = x พื้นที่ฐาน x สูง ได้ ปริมาตรของพีระมิดนี้ = x ( ด้าน x ด้าน ) x สูง = x ( 14 x 14 ) x 24 = x 14 x 8 = 1,568 ลูกบาศก์เซนติเมตร 3 1 3 1 3


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่ผิวและปริมาตรพีระมิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google