งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟนพันธุ์แท้ เรขาคณิต โดย ครูนิตยา พรมมินทร์ โรงเรียนเมืองแงง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 37.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟนพันธุ์แท้ เรขาคณิต โดย ครูนิตยา พรมมินทร์ โรงเรียนเมืองแงง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 37."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แฟนพันธุ์แท้ เรขาคณิต โดย ครูนิตยา พรมมินทร์ โรงเรียนเมืองแงง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 37

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิต 2. นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สมบัติของรูปเรขาคณิต 3. นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน วิชาคณิตศาสตร์

4 ด่านที่ 1 ประลองความเร็ว 1. บอกชื่อรูปทรงเรขาคณิตให้ได้ภายในสามวินาที 2. ตอบถูกได้แผ่นป้ายละ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน 3. ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 คะแนน ( สามารถข้ามได้ )

5 นักเรียนเลือกแผ่นป้าย 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 ด่านที่ 2 ด่านที่ 2

6 บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต 1

7 บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต 2

8 บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต 3

9 บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต 4

10 บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต 5

11 บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต 6

12 บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต 7

13 บอกชื่อ ชนิดของรูปทรงเรขาคณิต 8

14 ด่านที่ 2 Jigsaw 1. บอกชื่อรูปเรขาคณิตให้ได้ภายในแผ่น jigsaw แรกที่เปิดจะได้ 25 คะแนน 2. เปิด jigsaw ต่อไปคะแนนลดลงแผ่นละ 5 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน

15 1

16 2

17 3

18 4

19 5

20 6

21 7

22 8

23 9

24 10101010

25 ด่านที่ 3 คุณสมบัติ 1. บอกชื่อรูปเรขาคณิตให้ได้ภายในแผ่นป้ายคุณสมบัติแรกที่ เปิดได้ 25 คะแนน 2. เปิดแผ่นป้ายคุณสมบัติต่อไปคะแนนลดลงป้ายละ 5 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 3. รวมคะแนนจากสามด่านใครได้คะแนนมากที่สุดจะได้เป็น สุดยอดแฟนพันธุ์แท้เรขาคณิต 4. ถ้าคะแนนเท่ากันให้เลือกว่าจะเลือกเล่นเหมือนด่านที่สอง หรือด่านที่สามคุณสมบัติ ใครได้คะแนนมากกว่าเป็นสุดยอด แฟนพันธุ์แท้เรขาคณิต

26 นักเรียนเลือกแผ่นป้าย 1111 2222 3333 4444 8888 7777 6666 5555

27 มีด้านขนานกันสองคู่ 1 มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉาก ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่ พื้นที่ = ฐาน x สูง ขนาดของมุมตรงข้ามเท่ากัน

28 มีด้านขนานกันสองคู่ 2 ด้านทั้งสี่ยาวเท่ากัน พื้นที่ = ด้าน x ด้าน มุมทุกมุมเป็นมุมฉาก เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

29 มีด้านขนานกันสองคู่ 3 มุมทุกมุมเป็นมุมฉาก ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่ พื้นที่ = กว้าง x ยาว มีแกนสมมาตรสองแกน

30 มีด้านขนานกันสองคู่ 4 ด้านทั้งสี่ยาวเท่ากัน พื้นที่ = ฐาน x สูง มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

31 มีด้านขนานกันหนึ่งคู่ 5 มุมอาจเป็นมุมฉากก็ได้ มุมภายในรูปสี่เหลี่ยมรวมกันได้ 360 องศา พื้นที่ = ผลบวกด้านคู่ขนาน x สูง ไม่มีแกนสมมาตร

32 ขนาดของมุมตรงข้ามเท่ากันหนึ่งคู่ 6 ด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน พื้นที่ = ผลคูณของเส้นทแยงมุม มีแกนสมมาตรหนึ่งแกน เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก

33 ขนาดของด้านทั้งสี่ด้านยาวไม่เท่ากัน 7 ขนาดของมุมทั้งสี่มุมไม่เท่ากัน ไม่มีแกนสมมาตร พื้นที่ = เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง ขนาดของมุมตรงข้ามไม่เท่ากัน

34 มีด้านยาวเท่ากันหนึ่งคู่ 8 มุมที่ฐานมีขนาดเท่ากัน พื้นที่ = ฐาน x สูง มุมภายในรวมกันได้ 180 องศา เส้นมีแกนสมมาตรหนึ่งแกน

35 THE END

36 ถูกต้อง

37 ไม่ถูกเน้อ


ดาวน์โหลด ppt แฟนพันธุ์แท้ เรขาคณิต โดย ครูนิตยา พรมมินทร์ โรงเรียนเมืองแงง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 37.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google