งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ สื่อการเรียนเรขาคณิต. ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปเรขาคณิตสองมิติและรูป เรขาสามมิติ เรื่อ ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ สื่อการเรียนเรขาคณิต. ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปเรขาคณิตสองมิติและรูป เรขาสามมิติ เรื่อ ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ สื่อการเรียนเรขาคณิต

2 ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปเรขาคณิตสองมิติและรูป เรขาสามมิติ เรื่อ ง

3 จัดทำโดย นางสาววิลาวัลย์ ทาโน 50123603 นายพิริยะ อินต๊ะยศ 50123650 หมู่เรียน ปร50.ว4.1

4 รูปเรขาคณิตเป็นรูปที่ ประกอบด้วย จุด เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ ฯลฯ อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ความรู้ พื้นฐาน

5 ตัวอย่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รู ปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

6 รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปวงกลม รูป สามเหลี่ยม

7 ตัวอย่างรูปเรขาคณิต 3 มิติ ปริซึม สามเหลี่ยม ปริซึม สี่เหลี่ยม ทรงกระ บอก ลูกบา ศก์

8 พีระมิดฐานสามเหลี่ยม พีระมิดฐาน สี่เหลี่ยม ทรงกลม กรว ย

9 รูปเรขาคณิตสามมิติที่ เกิดจากการซ้อนกันของ รูปเรขาคณิตสองมิติ เนื้อหา สาระ 1

10 ตัวอย่างการซ้อนกันของรูป เรขาคณิตสองมิติ

11

12

13

14

15

16 การคลี่รูป เรขาคณิตสามมิติ 2

17 ตัวอย่างการคลี่รูป เรขาคณิตสามมิติ กล่อง ลูกบาศ ก์

18 พีระมิดฐาน ห้าเหลี่ยม

19 พีระมิดฐาน สี่เหลี่ยม

20 พีระมิดฐาน สามเหลี่ยม

21 ปริซึม สามเหลี่ยม

22 ปริซึมห้า เหลี่ยม

23 ปริซึมแปด เหลี่ยม

24 ทรง กลม

25 ภาพที่ได้จากการมองรูป เรขาคณิตสามมิติ 3 ด้านหน้า (front view ) ด้านข้าง (side view ) หรือ ด้านบน ( top view )

26 ด้านหน้า (front view ) ตัวอย่างภาพที่ได้จากการมอง รูปเรขาคณิตสามมิติ ด้านข้าง (side view ) ด้านบน (top view ) ทรงสี่เหลี่ยม มุมฉาก ภาพที่ได้จาก การมอง

27 ด้านหน้า (front view ) ด้านข้าง (side view ) ด้านบน (top view ) ปริซึม สามเหลี่ยม ภาพที่ได้จาก การมอง

28 ด้านหน้า (front view ) ด้านข้าง (side view ) ด้านบน (top view ) พีระมิด ฐาน สามเหลี่ย ม ภาพที่ได้จาก การมอง

29 ด้านหน้า (front view ) ด้านข้าง (side view ) ด้านบน (top view ) ทรงกระ บอก ภาพที่ได้จาก การมอง

30 ด้านหน้า (front view ) ด้านข้าง (side view ) ด้านบน (top view ) กร วย ภาพที่ได้จากการ มอง

31 ด้านหน้า (front view ) ด้านข้าง (side view ) ด้านบน (top view ) พีระมิดฐาน สี่เหลี่ยม ภาพที่ได้จากการ มอง

32 ด้านหน้า (front view ) ด้านข้าง (side view ) ด้านบน (top view ) ทรง กลม ภาพที่ได้จากการ มอง

33 ทดสอบความ เข้าใจ จงพิจารณารูปเรขาคณิตสองมิติที่ กำหนดให้ ถ้านำมาวางซ้อนกันให้ทับกันสนิท รูปเรขาคณิตสามมิติที่เกิดขึ้นจะมี ลักษณะเป็นอย่างไร จงจับคู่ให้ถูกต้อง ข้อที่ 1

34 แผ่นกระดาษรูป เรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิต สามมิติ

35 แผ่นกระดาษรูป เรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิต สามมิติ

36 แผ่นกระดาษรูป เรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิต สามมิติ

37 แผ่นกระดาษรูป เรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิต สามมิติ

38 ทดสอบความ เข้าใจ จงจับคู่ระหว่างรูปเรขาคณิต สองมิติที่เกิดจากการคลี่รูป เรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ ได้ถูกต้อง ข้อที่ 2

39 รูปเรขาคณิต สามมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติที่ ได้จากการคลี่

40 รูปเรขาคณิต สามมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติที่ ได้จากการคลี่

41 รูปเรขาคณิต สามมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติที่ ได้จากการคลี่

42 รูปเรขาคณิต สามมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติที่ ได้จากการคลี่

43 2. จงพิจารณาว่าภาพใดที่ กำหนดให้สามารถประกอบเป็น รูปเรขาคณิตสามมิติทรง สี่เหลี่ยมมุมฉากได้ 1.1. ก.ก. ข.ข. ค.ค. คลิกที่ ก. ข. หรือ ค.

44 2. จงพิจารณาว่าภาพใดที่ กำหนดให้สามารถประกอบเป็น รูปเรขาคณิตสามมิติทรง สี่เหลี่ยมมุมฉากได้ 2.2. ก.ก. ข.ข. ค.ค. คลิกที่ ก. ข. หรือ ค.

45 3. จงหารูปเรขาคณิตที่ สอดคล้องกับภาพของรูป เรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้ 1.1. ก.ก. ข.ข. ง.ง. ค.ค. คลิกที่ ก. ข. ค. หรือ ง.

46 3. จงหารูปเรขาคณิตที่ สอดคล้องกับภาพของรูป เรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้ 2.2. ก.ก. ข.ข. ง.ง. ค.ค. คลิกที่ ก. ข. ค. หรือ ง.

47 ทดสอบความ เข้าใจ จงจับคู่ระหว่างรูปเรขาคณิต สองมิติที่เกิดจากการมองรูป เรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ ได้ถูกต้อง ข้อที่ 3

48 รูปเรขาคณิต สามมิติ ภาพที่ได้จาก การมอง ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน

49 รูปเรขาคณิต สามมิติ ภาพที่ได้จาก การมอง ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน

50 รูปเรขาคณิต สามมิติ ภาพที่ได้จาก การมอง ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ สื่อการเรียนเรขาคณิต. ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปเรขาคณิตสองมิติและรูป เรขาสามมิติ เรื่อ ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google