งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนเรขาคณิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนเรขาคณิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนเรขาคณิต
ยินดีต้อนรับ สื่อการเรียนเรขาคณิต

2 รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาสามมิติ
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาสามมิติ

3 จัดทำโดย นางสาววิลาวัลย์ ทาโน 50123603 นายพิริยะ อินต๊ะยศ 50123650
นางสาววิลาวัลย์ ทาโน นายพิริยะ อินต๊ะยศ หมู่เรียน ปร50.ว4.1

4 ความรู้พื้นฐาน รูปเรขาคณิตเป็นรูปที่ประกอบด้วย
จุด เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ ฯลฯ อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

5 ตัวอย่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ
ตัวอย่างรูปเรขาคณิต มิติ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

6 รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

7 ตัวอย่างรูปเรขาคณิต 3 มิติ
ตัวอย่างรูปเรขาคณิต มิติ ปริซึมสี่เหลี่ยม ปริซึมสามเหลี่ยม ลูกบาศก์ ทรงกระบอก

8 กรวย ทรงกลม พีระมิดฐานสามเหลี่ยม พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม

9 เนื้อหาสาระ 1 รูปเรขาคณิตสามมิติที่เกิดจากการซ้อนกันของรูปเรขาคณิตสองมิติ

10 ตัวอย่างการซ้อนกันของรูปเรขาคณิตสองมิติ

11

12

13

14

15

16 การคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ
2 การคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ

17 ตัวอย่างการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ
กล่องลูกบาศก์

18 พีระมิดฐานห้าเหลี่ยม

19 พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม

20 พีระมิดฐานสามเหลี่ยม

21 ปริซึมสามเหลี่ยม

22 ปริซึมห้าเหลี่ยม

23 ปริซึมแปดเหลี่ยม

24 ทรงกลม

25 ภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติ
3 ภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติ ด้านหน้า (front view ) ด้านข้าง (side view ) หรือ ด้านบน ( top view )

26 ตัวอย่างภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติ
ด้านหน้า (front view ) ด้านข้าง (side view ) ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ด้านบน (top view )

27 ภาพที่ได้จากการมอง ด้านหน้า (front view ) ด้านข้าง (side view )
ปริซึมสามเหลี่ยม ด้านบน (top view )

28 พีระมิดฐานสามเหลี่ยม
ภาพที่ได้จากการมอง ด้านหน้า (front view ) ด้านข้าง (side view ) พีระมิดฐานสามเหลี่ยม ด้านบน (top view )

29 ทรงกระบอก ภาพที่ได้จากการมอง ด้านหน้า (front view )
ด้านข้าง (side view ) ทรงกระบอก ด้านบน (top view )

30 กรวย ภาพที่ได้จากการมอง ด้านหน้า (front view ) ด้านข้าง (side view )
ด้านบน (top view )

31 พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
ภาพที่ได้จากการมอง ด้านหน้า (front view ) ด้านข้าง (side view ) พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม ด้านบน (top view )

32 ทรงกลม ภาพที่ได้จากการมอง ด้านหน้า (front view ) ด้านข้าง (side view )
ด้านบน (top view )

33 ทดสอบความเข้าใจ ข้อที่ 1
ข้อที่ 1 จงพิจารณารูปเรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้ ถ้านำมาวางซ้อนกันให้ทับกันสนิท รูปเรขาคณิตสามมิติที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร จงจับคู่ให้ถูกต้อง

34 แผ่นกระดาษรูปเรขาคณิตสองมิติ
รูปเรขาคณิตสามมิติ

35 แผ่นกระดาษรูปเรขาคณิตสองมิติ
รูปเรขาคณิตสามมิติ

36 แผ่นกระดาษรูปเรขาคณิตสองมิติ
รูปเรขาคณิตสามมิติ

37 แผ่นกระดาษรูปเรขาคณิตสองมิติ
รูปเรขาคณิตสามมิติ

38 ทดสอบความเข้าใจ ข้อที่ 2
ข้อที่ 2 จงจับคู่ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติที่เกิดจากการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

39 รูปเรขาคณิตสองมิติที่ได้จากการคลี่
รูปเรขาคณิตสามมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติที่ได้จากการคลี่

40 รูปเรขาคณิตสองมิติที่ได้จากการคลี่
รูปเรขาคณิตสามมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติที่ได้จากการคลี่

41 รูปเรขาคณิตสองมิติที่ได้จากการคลี่
รูปเรขาคณิตสามมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติที่ได้จากการคลี่

42 รูปเรขาคณิตสองมิติที่ได้จากการคลี่
รูปเรขาคณิตสามมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติที่ได้จากการคลี่

43 2. จงพิจารณาว่าภาพใดที่กำหนดให้สามารถประกอบเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้
1. ก. ข. ค. คลิกที่ ก. ข. หรือ ค.

44 2. จงพิจารณาว่าภาพใดที่กำหนดให้สามารถประกอบเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้
ค. ก. ข. คลิกที่ ก. ข. หรือ ค.

45 จงหารูปเรขาคณิตที่สอดคล้องกับภาพของรูป เรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้
1. ข. ก. ง. คลิกที่ ก. ข. ค. หรือ ง. ค.

46 จงหารูปเรขาคณิตที่สอดคล้องกับภาพของรูป เรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้
2. ข. ก. ง. คลิกที่ ก. ข. ค. หรือ ง. ค.

47 ทดสอบความเข้าใจ ข้อที่ 3
ข้อที่ 3 จงจับคู่ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติที่เกิดจากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

48 รูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมอง
ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน ข้อต่อไปคลิก

49 รูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมอง
ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน ข้อต่อไปคลิก

50 รูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมอง
ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน ต่อไปคลิก

51 ถูกต้องนะค่ะ ข้อต่อไป

52 ลองใหม่นะค่ะ กลับไปข้อเดิม

53 ถูกต้องนะค่ะ ข้อต่อไป

54 ลองใหม่นะค่ะ กลับไปข้อเดิม

55 ถูกต้องนะค่ะ ข้อต่อไป

56 ลองใหม่นะค่ะ กลับไปข้อเดิม

57 ถูกต้องนะค่ะ ข้อต่อไป

58 ลองใหม่นะค่ะ กลับไปข้อเดิม

59 ถูกต้องนะค่ะ ข้อต่อไป

60 ลองใหม่นะค่ะ กลับไปข้อเดิม

61 ถูกต้องนะค่ะ ข้อต่อไป

62 ลองใหม่นะค่ะ กลับไปข้อเดิม

63 ถูกต้องนะค่ะ ข้อต่อไป

64 ลองใหม่นะค่ะ กลับไปข้อเดิม

65 ถูกต้องนะค่ะ ข้อต่อไป

66 ลองใหม่นะค่ะ กลับไปข้อเดิม

67 กลับไปเลือกด้านต่อไปคลิก
ถูกต้องนะค่ะ กลับไปเลือกด้านต่อไปคลิก

68 ลองใหม่นะค่ะ กลับไปข้อเดิม

69 กลับไปเลือกด้านต่อไปคลิก
ถูกต้องนะค่ะ กลับไปเลือกด้านต่อไปคลิก

70 ลองใหม่นะค่ะ กลับไปข้อเดิม

71 กลับไปเลือกด้านต่อไปคลิก
ถูกต้องนะค่ะ กลับไปเลือกด้านต่อไปคลิก

72 ลองใหม่นะค่ะ กลับไปข้อเดิม

73 ถูกต้องนะค่ะ ข้อต่อไป

74 ลองใหม่นะค่ะ กลับไปข้อเดิม

75 ถูกต้องนะค่ะ ข้อต่อไป

76 ลองใหม่นะค่ะ กลับไปข้อเดิม

77 ถูกต้องนะค่ะ ข้อต่อไปคลิก

78 ลองใหม่นะค่ะ กลับไปข้อเดิม

79 ถูกต้องนะค่ะ ข้อต่อไป

80 ลองใหม่นะค่ะ กลับไปข้อเดิม


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนเรขาคณิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google