งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัตินักคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัตินักคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัตินักคณิตศาสตร์
ปิทาโกรัส Pythagoras จัดทำโดย นางสาวสุรีวัฒน์ คชนิล ม.4/1 เลขที่ 24

2 ประวัติของปิทาโกรัส พีทาโกรัสเกิดบนเกาะซามอส (Samos) นอกชายฝั่งเอเซียมิเนอร์ (ปัจจุบันคือประเทศตุรกี) และเป็นบุตรชายของพีทาอิส และ เนซาร์คัส เกิด 582 ก่อนคริสต์ศักราช เสียชีวิต 507 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองเมตาปอนตัม (Metapontum)

3 ปีทาโกรัสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ ทฤษฎีของ เขาได้นำมาพิสูจน์และพบว่าถูกต้องน่าเชื่อถือและใช้กัน มาจนถึงปัจจุบันนี้ เนื่องจากปีทาโกรัสเป็นนักปราชญ์ที่ เกิดก่อนคริสต์ศักราชถึง 500 ปี ดังนั้นประวัติชีวิตส่วนตัวของเขาจึงไม่มีการบันทึกไว้ มากนัก เท่าที่มีการบันทึกไว้พบว่า

4 เขาเป็นคนฉลาดหลักแหลม มีความสามารถ และเป็นที่นับถือของชาวเมืองมาก
เมื่อปีทาโกรัสอายุได้ 16 เขาได้เดินทางไปศึกษาวิชาความรู้กับเทลีส (Thales) นักปราชญ์เอก คนแรกของโลก เทลีสเป็นผู้ที่มีความรู้กว้างขวางในหลายสาขาวิชา และได้ถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นให้กับปีทาโกรัสจนหมดสิ้น แต่ปีทาโกรัสก็ยังต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีก

5 ดังนั้นในปี 529 ก่อนคริสต์ศักราช ปีทาโกรัสจึงออกเดินทางไปตามเมืองต่าง ๆ เช่น อาระเบีย เปอร์เซีย อินเดีย และอียิปต์ ตามลำดับ เขาได้กลับจากการเดินทางและกลับไปที่เกาะซามอส และพบว่าเกาะซามอสได้อยู่ในความปกครองของโพลีเครตีส (Polycrates) และอีกส่วนหนึ่งได้ตกเป็นของเปอร์เซีย เมื่อปีทาโกรัสเห็นเช่นนั้น จึงเดินทางออกจากเกาะซามอสไปอยู่ที่เมืองโครตอน (Croton) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี

6 และที่เมืองโครตอนนี้เองปีทาโกรัสได้ตั้งโรงเรียนขึ้น โรงเรียนของปีทาโกรัสจะสอนเน้นหนักไปในเรื่องของปรัชญาคณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ปีทาโกรัสได้กล่าวว่า "คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของทุกสิ่ง ทุกอย่าง ถ้าไม่มีคณิตศาสตร์แล้ว ทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้น" นอกจากนี้ปีทาโกรัสยังแบ่งคณิตศาสตร์ออกเป็น 2 สาขา คือ  1. เลขคณิต ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข          2. เรขาคณิต เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปทรงต่าง ๆ เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม สามเหลี่ยม และหกเหลี่ยม เป็นต้น

7 ซึ่งวิชาเรขาคณิตนี้มีประโยชน์อย่างมากในทางสถาปัตยกรรม และทฤษฎีบทเรขาคณิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของปีทาโกรัสก็คือ "ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบ มุมฉาก" หรือที่เรียกกันว่า “ทฤษฎีบทปิทาโกรัส” และวิชาเลขคณิตนี้ เขาก็ได้คิดค้น ตารางปิทาโกเรียน หรือที่เราเรียกว่า สูตรคูณ

8 โรงเรียนของปีทาโกรัสมีผู้ให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนจำนวนมาก ทั้งพระมหากษัตริย์
ขุนนางราชสำนักและพ่อค้าคหบดีที่มั่งคั่ง ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ได้มีการตั้งชุมนุม โดยใช้ชื่อว่า "ชุมนุมปีทาโกเรียน (Pythagorean)" ผู้ที่จะสมัครเข้าชุมนุมปีทาโกเรียนจะต้องมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี อีกทั้งจะไม่เผยแพร่ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ให้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของชุมนุม

9 ผลงาน - สร้างสูตรคูณหรือตารางปีทาโกเรียน (Pythagorean Table) - สมบัติของแสง และการมองวัตถุ - สมบัติของเสียง

10 ทฤษฎีบทเรขาคณิตที่มีชื่อเสียงที่สุด
- ทฤษฎีบทเรขาคณิตที่ว่า "ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉาก” หรือที่เรียกกันว่า “ทฤษฎีบทปิทาโกรัส”

11 ทฤษฎีบทปิทาโกรัส 1.ผลรวมของพื้นที่ของสี่เหลี่ยมสองรูปบนด้านประชิดมุมฉาก (a และ b) เท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมบนด้านตรงข้ามมุมฉาก (c) 2.ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก (c) เท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉาก (a และ b)

12 ตัวอย่างโจทย์ปิทาโกรัส
สามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้าน AC ยาว 25 หน่วย มีด้าน BC ยาว 7 หน่วย จงหาความยาวของ AB

13 ขอขอบคุณ ข้อมูลดีๆ จาก...


ดาวน์โหลด ppt ประวัตินักคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google