งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปิทาโกรัส Pythagoras จัดทำโดย นางสาวสุรีวัฒน์ คช นิล ม.4/1 เลขที่ 24.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปิทาโกรัส Pythagoras จัดทำโดย นางสาวสุรีวัฒน์ คช นิล ม.4/1 เลขที่ 24."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปิทาโกรัส Pythagoras จัดทำโดย นางสาวสุรีวัฒน์ คช นิล ม.4/1 เลขที่ 24

2 ประวัติของปิทาโกรัส  พีทาโกรัสเกิดบนเกาะซามอส (Samos) นอกชายฝั่งเอเซียมิ เนอร์ ( ปัจจุบันคือประเทศตุรกี ) และเป็นบุตรชายของพีทาอิส และ เนซาร์คัส เกิด 582 ก่อน คริสต์ศักราช  เสียชีวิต 507 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองเมตาปอนตัม (Metapontum)

3 ปีทาโกรัสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน คณิตศาสตร์ ทฤษฎีของ เขาได้นำมาพิสูจน์และพบว่าถูกต้อง น่าเชื่อถือและใช้กัน มาจนถึงปัจจุบันนี้ เนื่องจากปีทา โกรัสเป็นนักปราชญ์ที่ เกิดก่อนคริสต์ศักราชถึง 500 ปี ดังนั้นประวัติชีวิตส่วนตัวของเขาจึง ไม่มีการบันทึกไว้ มากนัก เท่าที่มีการบันทึกไว้พบว่า

4  เขาเป็นคนฉลาดหลักแหลม มี ความสามารถ และเป็นที่นับถือของ ชาวเมืองมาก  เมื่อปีทาโกรัสอายุได้ 16 เขาได้ เดินทางไปศึกษาวิชาความรู้กับเท ลีส (Thales) นักปราชญ์เอก คนแรกของโลก  เทลีสเป็นผู้ที่มีความรู้กว้างขวางใน หลายสาขาวิชา และได้ถ่ายทอด ความรู้เหล่านั้นให้กับปีทาโกรัสจน หมดสิ้น แต่ปีทาโกรัสก็ยังต้องการ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีก

5  ดังนั้นในปี 529 ก่อนคริสต์ศักราช ปีทา โกรัสจึงออกเดินทางไปตามเมืองต่าง ๆ เช่น อาระเบีย เปอร์เซีย อินเดีย และ อียิปต์ ตามลำดับ  เขาได้กลับจากการเดินทางและ กลับไปที่เกาะซามอส และพบว่าเกาะ ซามอสได้อยู่ในความปกครองของโพ ลีเครตีส (Polycrates) และอีกส่วน หนึ่งได้ตกเป็นของเปอร์เซีย  เมื่อปีทาโกรัสเห็นเช่นนั้น จึงเดิน ทางออกจากเกาะซามอสไปอยู่ที่เมือง โครตอน (Croton) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอน ใต้ของประเทศอิตาลี

6  และที่เมืองโครตอนนี้เองปีทาโกรัสได้ ตั้งโรงเรียนขึ้น โรงเรียนของปีทาโกรัส จะสอนเน้นหนักไปในเรื่องของปรัชญา คณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์ เกี่ยวกับ คณิตศาสตร์  ปีทาโกรัสได้กล่าวว่า " คณิตศาสตร์เป็น พื้นฐานของทุกสิ่ง ทุกอย่าง ถ้าไม่มีคณิตศาสตร์แล้ว ทุก อย่างก็จะไม่เกิดขึ้น "  นอกจากนี้ปีทาโกรัสยังแบ่งคณิตศาสตร์ ออกเป็น 2 สาขา คือ 1. เลขคณิต ซึ่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข 2. เรขาคณิต เป็นเรื่องเกี่ยวกับ รูปทรงต่าง ๆ เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม สามเหลี่ยม และหกเหลี่ยม เป็นต้น

7  ซึ่งวิชาเรขาคณิตนี้มีประโยชน์อย่างมาก ในทางสถาปัตยกรรม และทฤษฎีบท เรขาคณิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของปีทาโกรัส ก็คือ " ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้าม มุมฉาก เท่ากับผลบวกของกำลังสอง ของความยาวของด้านประกอบ มุมฉาก " หรือที่เรียกกันว่า “ ทฤษฎีบทปิทาโกรัส ”  และวิชาเลขคณิตนี้ เขาก็ได้คิดค้น ตารางปิทาโกเรียน หรือที่เราเรียกว่า สูตรคูณ

8  โรงเรียนของปีทาโกรัสมีผู้ให้ความ สนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน จำนวนมาก ทั้งพระมหากษัตริย์ ขุนนางราชสำนักและพ่อค้าคหบดี ที่มั่งคั่ง  ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ ได้มีการตั้งชุมนุม โดยใช้ชื่อว่า " ชุมนุมปีทาโกเรียน (Pythagorean)"  ผู้ที่จะสมัครเข้าชุมนุมปีทาโกเรียน จะต้องมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์เป็น อย่างดี อีกทั้งจะไม่เผยแพร่ความรู้ ด้านคณิตศาสตร์ให้กับผู้ที่ไม่ได้เป็น สมาชิกของชุมนุม

9 ผลงาน - สร้างสูตรคูณหรือตาราง ปีทาโกเรียน (Pythagorean Table) - สมบัติของแสง และการ มองวัตถุ - สมบัติของเสียง

10 ทฤษฎีบทเรขาคณิตที่มี ชื่อเสียงที่สุด - ทฤษฎีบทเรขาคณิตที่ว่า " ในรูป สามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ กำลัง สองของความยาวของด้านตรง ข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของ กำลังสองของความยาวของด้าน ประกอบมุมฉาก ” หรือที่เรียกกัน ว่า “ ทฤษฎีบทปิ ทาโกรัส ”

11 ทฤษฎีบทปิทาโกรัส 1. ผลรวมของพื้นที่ของสี่เหลี่ยมสองรูปบนด้านประชิด มุมฉาก (a และ b) เท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมบนด้านตรงข้ามมุมฉาก (c) 2. ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ กำลังสองของความ ยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก (c) เท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้าน ประกอบมุมฉาก (a และ b)

12 ตัวอย่างโจทย์ปิทาโกรัส สามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมี ด้าน AC ยาว 25 หน่วย มีด้าน BC ยาว 7 หน่วย จงหาความยาวของ AB

13 ขอขอบคุณ ข้อมูลดีๆ จาก...  http://www.rmutphysics.com/ charud/specialnews/2/scientist /scientist3/Pythagorus.html http://www.rmutphysics.com/ charud/specialnews/2/scientist /scientist3/Pythagorus.html  http://sawangpattaya.org/saw angschool/index.php?topic=10 23.0 http://sawangpattaya.org/saw angschool/index.php?topic=10 23.0  http://francespaulsen.wordpre ss.com/2011/12/14/ http://francespaulsen.wordpre ss.com/2011/12/14/


ดาวน์โหลด ppt ปิทาโกรัส Pythagoras จัดทำโดย นางสาวสุรีวัฒน์ คช นิล ม.4/1 เลขที่ 24.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google