งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

2 ทิศทางและนโยบาย ระบบสารสนเทศ การปรับระบบ และกระบวนการ บริการ ระบบสนับสนุนการ จัดการตนเอง ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมของ ชุมชน PDCA CQI กระบวนการหลัก กิจกรรมหลัก 4C: Comprehensive care Coordination of care Continuity of care Community participation คลินิกบริการในโรงพยาบาล : คลินิก NCD คุณภาพ ผลผลิต/ผลลัพธ์ : กรณี DM,HT 1. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมีพฤติกรรม สุขภาพที่ดี 2. กลุ่มปัจจัยเสี่ยง DM/HT มีพฤติกรรม เสี่ยงลดลง (สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ออกกำลังกาย ไม่เพียงพอ ลดเกลือ น้ำหนัก เส้นรอบเอว) 3. อัตราผู้ป่วยรายใหม่ DM/HT จากปีที่ผ่าน มา ไม่เพิ่มขึ้น 4. ผู้ป่วย DM/HT ควบคุมระดับน้ำตาลและ BP ได้ดีตามเกณฑ์ 5. ผู้ป่วย DM/HT ได้รับการคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อน (ตา ไต เท้า) 6. ผู้ป่วย DM/HT ได้รับการประเมิน CVD risk 7. ผู้ป่วย DM/HT ได้รับปรึกษาปรับ พฤติกรรม 8. ผู้ป่วย DM/HT ได้รับการประเมินสุขภาพ 9. กลุ่มป่วยสามารถจัดการตนเองได้

3 เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดการตนเอง ควบคุมสภาวะของโรคได้ ประเมินปัจจัยเสี่ยง อ้วน CVD risk สุขภาพจิต บุหรี่ สุรา การปรับระบบบริการ ในคลินิก NCD คุณภาพ บูรณาการ/ one stop service รพศ./ รพท. รพช./ รพ.สต ผู้มารับบริการในคลินิก ได้รับการวินิจฉัยและรักษา ตามมาตรฐาน วิชาชีพ และ service plan การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามความเสี่ยงและโรค การรักษาด้วยยา ตาม CPG DPAC Psychosocial clinic / สุรา โภชนบำบัด(อาหารเฉพาะโรค) เลิกบุหรี่ การคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อน ตา ไต ตีน ตีบ

4 การประเมินคลินิค NCD คุณภาพ ปี 2558 จำนวน 47 CUP

5 M & E ปี 2558 ระดับ จังหวัด พัฒนา คลินิก NCD คุณภาพ พัฒนา คลินิก NCD คุณภาพ - สถานบริการสธ. ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง - สถานบริการสธ. ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง

6 M & E ปี 2558 กรมควบคุมโรค/กรมอนามัย/ กรมสุขภาพจิต สคร.6/ศอ.6/ศูนย์จิต ประเมิน รับรองคลินิก NCD คุณภาพ ประเมิน รับรองคลินิก NCD คุณภาพ

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt บูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google