งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
บูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

2 คลินิกบริการในโรงพยาบาล : คลินิก NCD คุณภาพ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ : กรณี DM,HT 1. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 2. กลุ่มปัจจัยเสี่ยง DM/HT มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง (สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ออกกำลังกายไม่เพียงพอ ลดเกลือ น้ำหนัก เส้นรอบเอว) 3. อัตราผู้ป่วยรายใหม่ DM/HT จากปีที่ผ่านมา ไม่เพิ่มขึ้น 4. ผู้ป่วย DM/HT ควบคุมระดับน้ำตาลและ BP ได้ดีตามเกณฑ์ 5. ผู้ป่วย DM/HT ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน (ตา ไต เท้า) 6. ผู้ป่วย DM/HT ได้รับการประเมิน CVD risk 7. ผู้ป่วย DM/HT ได้รับปรึกษาปรับพฤติกรรม 8. ผู้ป่วย DM/HT ได้รับการประเมินสุขภาพ 9. กลุ่มป่วยสามารถจัดการตนเองได้ ทิศทางและนโยบาย ระบบสารสนเทศ การปรับระบบ และกระบวนการบริการ ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมของชุมชน กระบวนการหลัก กิจกรรมหลัก 4C: Comprehensive care Coordination of care Continuity of care Community participation P D C A CQI

3 บูรณาการ/ one stop service
เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดการตนเอง ควบคุมสภาวะของโรคได้ ประเมินปัจจัยเสี่ยง อ้วน CVD risk สุขภาพจิต บุหรี่ สุรา การปรับระบบบริการ ในคลินิก NCD คุณภาพ บูรณาการ/ one stop service รพศ./รพท. รพช./ รพ.สต ผู้มารับบริการในคลินิก ได้รับการวินิจฉัยและรักษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ service plan การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามความเสี่ยงและโรค การรักษาด้วยยา ตาม CPG DPAC Psychosocial clinic / สุรา โภชนบำบัด(อาหารเฉพาะโรค) เลิกบุหรี่ การคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อน ตา ไต ตีน ตีบ

4 การประเมินคลินิค NCD คุณภาพ
ปี 2558 จำนวน 47 CUP

5 พัฒนา คลินิก NCD คุณภาพ ประเมินตนเอง
M & E ปี 2558 ระดับจังหวัด พัฒนา คลินิก NCD คุณภาพ -สถานบริการสธ. ประเมินตนเอง

6 กรมควบคุมโรค/กรมอนามัย/กรมสุขภาพจิต ประเมินรับรองคลินิก NCD
M & E ปี 2558 กรมควบคุมโรค/กรมอนามัย/กรมสุขภาพจิต สคร.6/ศอ.6/ศูนย์จิต ประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt บูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google