งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานป้องกันและ ควบคุม stoke ขั้นเตรียมการ ประชุมปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน CUP ซึ่งประกอบด้วย - งานผู้ป่วยนอก - งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานป้องกันและ ควบคุม stoke ขั้นเตรียมการ ประชุมปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน CUP ซึ่งประกอบด้วย - งานผู้ป่วยนอก - งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การดำเนินงานป้องกันและ ควบคุม stoke ขั้นเตรียมการ ประชุมปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน CUP ซึ่งประกอบด้วย - งานผู้ป่วยนอก - งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน - เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยทั้ง 7 ตำบล

3 วัตถุประสงค์ 1. บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัด กรองประเมินโอกาสเสี่ยงเบื้องต้นต่อ การเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต 1. บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัด กรองประเมินโอกาสเสี่ยงเบื้องต้นต่อ การเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต 2. ประชาชน ในพื้นที่ได้รับข่าวสาร เตือนภัยและแนวทางการปฏิบัติเพื่อ ป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 2. ประชาชน ในพื้นที่ได้รับข่าวสาร เตือนภัยและแนวทางการปฏิบัติเพื่อ ป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 3. ครอบครัวของผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับข้อมูลโรค การควบคุมปัจจัยเสี่ยง เพื่อเป็นการสนับสนุนในการดูแลตนเอง และกลุ่มเสี่ยง 3. ครอบครัวของผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับข้อมูลโรค การควบคุมปัจจัยเสี่ยง เพื่อเป็นการสนับสนุนในการดูแลตนเอง และกลุ่มเสี่ยง

4 เป้าหมาย ผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และ มีปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิด โรคเบาหวา นและโรค ความดัน โลหิตสูง ( ร้อยละ 80) ผู้ป่วยที่เป็น โรคเบาหวาน และ โรคความดัน โลหิตสูง ในพื้นที่ ( ร้อยละ 100) ประเมินโอกาสเสี่ยงเบื้องต้น โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

5 ขั้นดำเนินการ 1. เตรียมข้อมูลผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป และข้อมูลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานในพื้นที่รับผิดชอบ 2. เตรียมชุมชน : อบรมแกนนำ หรือ อสม. เกี่ยวกับโรค 2. เตรียมชุมชน : อบรมแกนนำ หรือ อสม. เกี่ยวกับโรค 3. ประเมินโอกาสเสี่ยงเบื้องต้นโรคอัม พฤกษ์ อัมพาต 3. ประเมินโอกาสเสี่ยงเบื้องต้นโรคอัม พฤกษ์ อัมพาต - ในสถานบริการ : เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลและสถานีอนามัย - ในชุมชน : แกนนำและอสม. ประเมินในเบื้องต้น หรือการเยี่ยมบ้าน

6 ขั้น ดำเนินการ ( ต่อ ) 4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโรคและการดูแลป้องกัน 5. ให้สุขศึกษารายกลุ่มและรายบุคคล 5. ให้สุขศึกษารายกลุ่มและรายบุคคล 6. ให้คำปรึกษารายบุคคล 6. ให้คำปรึกษารายบุคคล 7. ดูแลกลุ่มผู้ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงให้ได้รับการ รักษาอย่างต่อเนื่องด้วยการติดตามนัด ( ลดเสี่ยง ) 7. ดูแลกลุ่มผู้ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงให้ได้รับการ รักษาอย่างต่อเนื่องด้วยการติดตามนัด ( ลดเสี่ยง )

7 ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม อัตราการขาดนัด ของผู้ป่วย เกณฑ์ ร้อยละ 3

8 ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ระดับน้ำตาลใน ผู้ป่วยกลุ่ม Uncontrol (FBS>180) เกณฑ์ที่ร้อยละ 10

9 การลดเสี่ยงช่วงสถานการณ์น้ำ ท่วม

10 การดำเนินงานภายหลัง น้ำลด 1. สอดแทรกกิจกรรมการประเมิน stoke ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ฟื้นฟูหลัง น้ำลด 2. นอกเหนือจากการลดเสี่ยงโดยการให้ ข้อมูลข่าวสารแล้ว ยังให้คำปรึกษา เพื่อลดภาวะเครียดของกลุ่มเป้าหมาย 3. บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม

11 สรุปผลการประเมิน ปกติ ( คน ) สูง สูงปาน กลาง ( คน ) สูงมาก แบบ ประเมิ น เบื้องต้ น 92 (44.44% ) 62 (29.95%) 56 (24.15%) 3(1.45%) แบบ ลด เสี่ยง -564520 ระดับ ความเสี่ยง ชนิดแบบประเมิน

12 สรุปผลการ ดำเนินงาน 1. จากปัญหาน้ำท่วมทำให้การดำเนินงาน ต่างๆไม่เป็นไปตามแผนต้องปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์ 2. ภายหลังน้ำลดพบว่าผู้ป่วยมีระดับน้ำตาล สูงขึ้น : ขาดยา ขาดนัด 3. พบผู้มีความดันโลหิตสูงรายใหม่เพิ่มขึ้น 4. การดำเนินงานใดๆหากมีการร่วมมือ ประสานงานภายใน CUP ที่ดี ประสานงานองค์กรส่วนท้องถิ่นและ ชุมชนดี ย่อมที่จะประสบผลสำเร็จได้ดี

13 ข้อเสนอแนะ 1. สามารถนำผลการประเมินไปจัดกิจกรรม ให้กับกลุ่มเสี่ยงแต่ละกลุ่มได้ เหมาะสม และนำเป็นผลงานวิชาการได้ 2. การให้ข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายควรเน้นด้าน ความตระหนัก และการรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยง ของการเกิดโรค, ความรุนแรงของโรค และ เสริมแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ 3. การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมที่ต้อง On line นั้นล่าช้ามาก ควรจะปรับเป็นโปรแกรมที่ สำเร็จ ( Off line) แล้วจึง Export ข้อมูลส่ง ทาง Web หรือ แผ่น Dish


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานป้องกันและ ควบคุม stoke ขั้นเตรียมการ ประชุมปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน CUP ซึ่งประกอบด้วย - งานผู้ป่วยนอก - งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google