งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO งาน High Light การพัฒนา สุขภาพ จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO งาน High Light การพัฒนา สุขภาพ จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO งาน High Light การพัฒนา สุขภาพ จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2552

2 งานเร่งรัดพัฒนาสุขภาพ จังหวัดลพบุรี ปี 2552 (High Light)  3 อ. 4 ส.( อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย สุรา สิ่งเสพติด เสี่ยงทาง เพศ สิ่งแวดล้อม )  เป้าหมาย ผลลัพธ์ : ลดโรคและปัญหาสำคัญ ( ไข้เลือดออก เบาหวาน ความดัน อัม พฤต อัมพาต หัวใจและหลอดเลือด เอดส์ อุจจาระร่วง การท้องก่อนวัย อันควร ) ประเด็นเดินเรื่อง ( ชูธง : Flag Ship) : 1. อ. อาหาร เน้น ความปลอดภัยทางอาหาร และการบริโภคถูก หลักโภชนาการ 2. อ. อารมณ์ เน้น ความฉลาดทางอารมณ์และการจัดการอารมณ์ 3. อ. ออกกำลังกาย เน้น การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 4. ส. สุรา เน้น ลด ละ เลิก สุรา 5. ส. สิ่งเสพติด เน้น ลด ละ เลิกบุหรี่ และสิ่งเสพติด 6. ส. เสี่ยงทางเพศ เน้น ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (Safe Sex) 7. ส. สิ่งแวดล้อม เน้น ชุมชนน่าอยู่ ลดภาวะโลกร้อน การสร้างสุขภาพ : สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้อง สร้างเอง, เส้นทางสู่สุขภาวะ

3 งานเร่งรัดพัฒนาสุขภาพปี 2552  กิจกรรมหลัก สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการสร้างสุขภาพ สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ( สื่อสารสุขภาพ ) ระบบบริการ ( การเฝ้าระวัง ป้องกัน ส่งเสริม / พัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ รักษา ฟื้นฟู ) พัฒนาคน ( ด้านการสร้างสุขภาพ ทั้งบุคลากรและภาคี เครือข่าย ) พัฒนาระบบสนับสนุน การควบคุมภายใน การสร้างสุขภาพ : สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้า อยากได้ต้องสร้างเอง, เส้นทางสู่สุขภาวะ

4  กิจกรรมหลัก 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายการจัดการสุขภาพ - พัฒนาต้นแบบการจัดการสุขภาพภาคีเครือข่าย - เร่งรัดกระบวนการสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน  กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ - พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและส่งเสริม สุขภาพเชิงรุก - พัฒนาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยสู่ ชุมชน - ปรับภาพลักษณ์สถานบริการสุขภาพให้เป็น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ  กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคคลในการสร้าง สุขภาพ - พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างสุขภาพ - สร้างแรงจูงใจ - ส่งเสริมบุคลากรต้นแบบด้านสุขภาพ  กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการสนับสนุน การสร้างสุขภาพ - พัฒนาศูนย์เรียนรู้การดูแลสุขภาพ ได้แก่ web site - สถานบริการสุขภาพ

5 LOGO สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt LOGO งาน High Light การพัฒนา สุขภาพ จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google