งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดและประเมินผล ผู้เรียน. 1. การประเมินผลตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 1. กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ( รายภาค / รายปี ) โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดและประเมินผล ผู้เรียน. 1. การประเมินผลตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 1. กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ( รายภาค / รายปี ) โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดและประเมินผล ผู้เรียน

2 1. การประเมินผลตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 1. กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ( รายภาค / รายปี ) โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการ เรียนรู้ระดับช่วงชั้น 2. กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ คาดหวัง / วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ รายภาค / รายปี

3 3. กำหนดเกณฑ์ตัดสินในการผ่านผลการ เรียนรู้ที่คาดหวัง 4. กำหนดเกณฑ์การประเมินในการให้ ระดับผลการเรียนรู้ 5. ประเมินผลระหว่างเรียน และตัดสินผล การเรียนรู้รายภาค / รายปี และประเมิน สรุปผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ ( ผ่าน ช่วงชั้น )

4 แนวการประเมิน 1. ต้องยึดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่คาดหวัง / วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นเป้าหมาย ในการประเมิน 2. ประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการประเมินตามสภาพจริง 3. ตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย ประมวลจากผลการประเมินระหว่างเรียน ผลงาน แบบทดสอบต่าง ๆ แล้วตัดสิน ตามเกณฑ์ที่กำหนด

5 4. รายงานผลการประเมินที่เป็นไปตาม ระเบียบของสถานศึกษา ( เกรด ) 5. ซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ เรียบซ้ำ 6. สถานศึกษาสะสมผลการเรียนแต่ละ รายวิชา และอนุมัติผู้เรียนที่ผ่านตาม เกณฑ์การจบช่วงชั้นให้ผ่านช่วงชั้น

6 2. การประเมินการเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้ 1. กำหนดจุดประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 2. กำหนดเกณฑ์ตัดสินการผ่านกิจกรรม ตามจุดประสงค์ที่กำหนด 3. ประเมินผลระหว่างร่วมกิจกรรม 4. ตัดสินผลการผ่านกิจกรรมและสรุปผล การเรียน 5. ซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน

7 มีแนวการประเมินดังนี้ 1. สถานศึกษากำหนดจุดประสงค์ของแต่ ละกิจกรรม และเกณฑ์การผ่านกิจกรรม 2. อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเป็นผู้ประเมิน และตัดสินผลเป็นรายกิจกรรม 3. อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมประเมิน ผู้เรียนระหว่างปฏิบัติกิจกรรมและสิ้นสุด กิจกรรม ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย

8 4. ประมวลผลการประเมินและตัดสินผล การผ่านกิจกรรมตามเกณฑ์ 5. ซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านกิจกรรม จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 6. สถานศึกษาสะสมผลการประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อการอนุมัติ ให้ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินได้ ผ่านช่วงชั้น

9 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 1. กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ สถานศึกษา 2. กำหนดแนวทางการประเมินและเกณฑ์การ ประเมินแต่ละคุณลักษณะ 3. ดำเนินการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ 4. ดำเนินการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเป็น ระยะ 5. สรุปผลการประเมินผู้เรียนที่มีพัฒนาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีขึ้น และให้ผ่าน เกณฑ์การผ่านช่วงชั้น 6. ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้ารับการอบรม หรือทำ กิจกรรมต่าง ๆ จนผ่านเกณฑ์การประเมิน

10 4. การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 1. กำหนดมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์และ เขียนสื่อความของสถานศึกษา 2. กำหนดเกณฑ์การประเมิน 3. กำหนดวิธีการประเมิน 4. ดำเนินการประเมินตามแนวทางที่กำหนด 5. สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ และตัดสินการ ผ่านช่วงชั้น 6. ซ่อมเสริมผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ จึงจะได้รับอนุมัติ ผ่านช่วงชั้น

11 การประเมินในชั้นเรียน ประเมิน 3 ระยะคือ 1. ประเมินผลก่อนสอน ตรวจสอบภาวะ ความพร้อม ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน หรือตรวจสอบความรู้ที่จำเป็นก่อนเริ่ม เรียนรู้เนื้อหาใหม่ เช่น การสอบ คัดเลือก การสอบเพื่อปรับพื้นฐาน การ วัดความพร้อม เป็นต้น 2. ประเมินผลระหว่างสอน เป็นการวัดและ ประเมินเมื่อผู้เรียนเรียนจบในแต่ละ เนื้อหา หรือแต่ละบท เพื่อสำรวจความรู้ ว่าเรียนรู้ไปได้มากน้อยเพียงใด เพื่อ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องก่อนจะ จบภาค

12 3. ประเมินผลหลังสอน เป็นการวัดและ ประเมินหลังสิ้นสุดการสอนในแต่ละ รายวิชา เป็นการประเมินผลรวมของทั้ง รายวิชา ว่าได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ หรือมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ของ แต่ละกลุ่มสาระหรือไม่

13 โดยปกติการประเมินชั้นเรียน ครูผู้สอนจะ ประเมิน 1. ความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3. ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ


ดาวน์โหลด ppt การวัดและประเมินผล ผู้เรียน. 1. การประเมินผลตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 1. กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ( รายภาค / รายปี ) โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google