งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปวสปี 4 รหัส หมวดวิชาชีพพื้นฐาน เรื่องการค้าระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปวสปี 4 รหัส หมวดวิชาชีพพื้นฐาน เรื่องการค้าระหว่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปวสปี 4 รหัส 3200-1001 หมวดวิชาชีพพื้นฐาน เรื่องการค้าระหว่างประเทศ
วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ปวสปี 4 รหัส หมวดวิชาชีพพื้นฐาน เรื่องการค้าระหว่างประเทศ

2 จุดประสงค์กการเรียนรู้
เมนู ฝึกทักษะ คำชี้แจงบทเรียน เนื้อหาบทเรียน แบบฝึกทักษะ จุดประสงค์กการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน อ้างอิง

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายของการค้าระหว่างประเทศ 2. บอกสาเหตุที่ทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ 3. ทำให้ทราบผลดีของการค้าระหว่างประเทศ

4 คำชี้แจงบทเรียน อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างละเอียดและทำความเข้าใจให้ชัดเจน ควรทำแบบฝึกหัดก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้เดิมของตนเอง ศึกษาเนื้อหาบทเรียนให้ครบถ้วนอย่างตั้งใจ ทำแบบฝึกทักษะและตรวจสอบว่าตนเองเข้าใจหรือไม่ และมากน้อยเพียงใดหากมีข้อสงสัย โปรดกลับไปศึกษาเนื้อหาบทเรียนใหม่อีกครั้ง

5 บทนำ ทุกวันนี้ประเทศต่างๆ ในโลกจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยฃึ่งกันและกัน อาจกล่าวได้ว่าแทบจะ ไม่มีประเทศใดสามารถอยู่ไดอย่างปกติสุข โดยไม่ต้องติดต่อค้าขายกับประเทศใดก็ตามที่มี ความจำเป็นต้องแยกตัวอยู่โดดเดี่ยวระยะเวลาหนึ่ง ประวัติศาสตร์ก็มักจะแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นหยุดอยู่กับที่ ไม่มีการขยายตัวในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ เพราะประเทศเหล่านี้ไม่สามารถอยู่ได้โดยอาศัย เฉพาะสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้น ภายในประเทศเท่านั้นไม่สามารถผลิตได้เอง

6 สาเหตุของการค้าระหว่างประเทศ
1.การมีสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน 2.ความสมบูรณ์หรือการขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ ของทรัพยากร 3.ความแตกต่างในเรื่องความรู้ความชำนาญในการผลิตสินค้าและบริการ การค้าระหว่างประเทศหมายถึง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประชาชนของประเทศ หนึ่งกับประชาชนของประเทศอื่นหรือการค้าขายระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลของประเทศต่างๆ

7 ผลดีของการค้าระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ นอกจากจะช่วยให้การจัดจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพแล้วยังเป็นกิจการสำคัญที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่ง พอสรุปได้ดังนี้ 1. ช่วยให้ประชาชนมีสินค้าและบริการมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตไม่ได้ในประเทศ หรือ ผลิตได้แต่ใช้ต้นทุนสูง 2. ช่วยให้รัฐบาลได้รับรายได้ ในรูปภาษีและค่าธรรมเนียมจากการส่งออกและนำเข้า

8 3. ช่วยให้การผลิตและการค้า ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ภายในประเทศขยายตัว 4. ทำให้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสามารถนำมาพัฒนาการ ค้าภายในประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ 5. ทำใหเกิดช่องทางการลงทุน


ดาวน์โหลด ppt ปวสปี 4 รหัส หมวดวิชาชีพพื้นฐาน เรื่องการค้าระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google