งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาหลัก เศรษฐศาสตร์ ปวสปี 4 รหัส 3200- 1001 หมวดวิชาชีพพื้นฐาน เรื่องการค้าระหว่าง ประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาหลัก เศรษฐศาสตร์ ปวสปี 4 รหัส 3200- 1001 หมวดวิชาชีพพื้นฐาน เรื่องการค้าระหว่าง ประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาหลัก เศรษฐศาสตร์ ปวสปี 4 รหัส 3200- 1001 หมวดวิชาชีพพื้นฐาน เรื่องการค้าระหว่าง ประเทศ

2 ฝึกทักษะ คำชี้แจงบทเรียนชี้แจง เมนู จุดประสงค์กการ เรียนรู้ แบบทดสอบก่อน เรียน เนื้อหาบทเรียน แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบหลัง เรียน อ้างอิง

3 1. บอกความหมายของการค้าระหว่างประเทศ 2. บอกสาเหตุที่ทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ 3. ทำให้ทราบผลดีของการค้าระหว่างประเทศ จุดประสงค์การเรียนรู้

4 คำชี้แจงบทเรียน 1. อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างละเอียดและ ทำความเข้าใจให้ชัดเจน 2. ควรทำแบบฝึกหัดก่อนเรียนเพื่อประเมิน ความรู้เดิมของตนเอง 3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียนให้ครบถ้วนอย่างตั้งใจ 4. ทำแบบฝึกทักษะและตรวจสอบว่าตนเอง เข้าใจหรือไม่ และมากน้อยเพียงใดหากมี ข้อสงสัย โปรดกลับไปศึกษาเนื้อหา บทเรียนใหม่อีกครั้ง

5 บทนำ ทุกวันนี้ประเทศต่างๆ ในโลกจำเป็นต้องพึ่งพา อาศัยฃึ่งกันและกัน อาจกล่าวได้ว่าแทบจะไม่มีประเทศใด สามารถอยู่ไดอย่างปกติสุข โดยไม่ต้องติดต่อค้าขายกับ ประเทศใดก็ตามที่มีความจำเป็นต้องแยกตัวอยู่โดดเดี่ยว ระยะเวลาหนึ่ง ประวัติศาสตร์ก็มักจะแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นหยุดอยู่กับที่ ไม่มีการ ขยายตัวในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้เพราะประเทศ เหล่านี้ไม่สามารถอยู่ได้โดยอาศัย เฉพาะสินค้าและ บริการที่ผลิตขึ้นภายในประเทศเท่านั้นไม่สามารถผลิตได้ เอง

6 สาเหตุของการค้าระหว่างประเทศ 1. การมีสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน 2. ความสมบูรณ์หรือการขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ ของทรัพยากร 3. ความแตกต่างในเรื่องความรู้ความชำนาญในการผลิต สินค้าและบริการ การค้าระหว่างประเทศหมายถึง การแลกเปลี่ยนสินค้าและ บริการระหว่างประชาชนของประเทศหนึ่งกับประชาชนของ ประเทศอื่นหรือการค้าขายระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลของ ประเทศต่างๆ

7 ผลดีของการค้าระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ นอกจากจะช่วยให้การจัด จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ แล้วยังเป็นกิจการสำคัญที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ พัฒนาประเทศ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 1. ช่วยให้ประชาชนมีสินค้าและบริการมากขึ้นโดยเฉพาะ สินค้าที่ผลิตไม่ได้ในประเทศ หรือผลิตได้แต่ใช้ต้นทุนสูง 2. ช่วยให้รัฐบาลได้รับรายได้ ในรูปภาษีและค่าธรรมเนียม จากการส่งออกและนำเข้า

8 3. ช่วยให้การผลิตและการค้า ทั้งภาคเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม ภายในประเทศขยายตัว 4. ทำให้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสามารถ นำมาพัฒนาการ ค้าภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ 5. ทำใหเกิดช่องทางการลงทุน


ดาวน์โหลด ppt วิชาหลัก เศรษฐศาสตร์ ปวสปี 4 รหัส 3200- 1001 หมวดวิชาชีพพื้นฐาน เรื่องการค้าระหว่าง ประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google