งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดพฤติกรรม ทางด้านทักษะพิสัย อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดพฤติกรรม ทางด้านทักษะพิสัย อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดพฤติกรรม ทางด้านทักษะพิสัย อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์

2 พฤติกรรมทางด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain) เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ ความสามารถในการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการ ปฏิบัติหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง เป็นการประสานการทำงานของสมอง หรือสติปัญญาและกล้ามเนื้อ

3 การวัดพฤติกรรม ด้านทักษะพิสัย เป็นการวัดที่ให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม การปฏิบัติให้ดู โดยใช้ความสามารถ ทางสมองหรือทางกายหรือทั้งสอง อย่างก็ได้ เพื่อให้ผู้สอนได้ตัดสินระดับ ความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียน ว่า มีความถูกต้องในกระบวนการปฏิบัติ หรือไม่

4 การวัดพฤติกรรม ด้านทักษะพิสัย ผลงานที่ได้จากการปฏิบัติมีคุณภาพมากน้อย เพียงใด ซึ่งการวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยที่ สมบูรณ์นั้น ไม่เพียงแต่วัดกระบวนการและผลงาน งานเท่านั้น แต่รวมไปถึงการวัดพฤติกรรม การ ปฏิบัติของผู้เรียนด้วย ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมด้าน จิตพิสัยนั่นเอง ดังแผนภาพข้างล่าง การวัด ด้านทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัย

5 ธรรมชาติของการวัด ทักษะพิสัย เป็นการวัดโดยใช้สถานการณ์เพื่อทดสอบ การปฏิบัติงานของผู้เรียน ลักษณะงานที่ให้ทำแตกต่างกัน วิธีการวัด ย่อมแตกต่างกัน เป็นการวัดกระบวนการในการปฏิบัติงาน (Process) และผลผลิต (Product) การบริหารการสอบ ผู้สอนต้องมีโอกาส สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด

6 จุดมุ่งหมายของการวัด ทักษะพิสัย เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ทางทฤษฎี เพื่อตรวจสอบหรือประเมินกระบวนการ ปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลผลิตหรือผลงานที่เกิดจาก กระบวนการปฏิบัติ เพื่อประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติที่ผู้เรียน แสดงออกในขณะปฏิบัติงาน

7 คุณลักษณะที่ใช้วัด กระบวนการ คุณภาพในขณะปฏิบัติงาน เวลา ทักษะการปรับปรุงการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน ข้อบกพร่องจากการปฏิบัติ

8 คุณลักษณะที่ใช้วัดผลงาน คุณภาพของผลงาน ปริมาณงาน ทักษะการปรับปรุงผลงาน ความปลอดภัยของผลงาน ข้อบกพร่องจากการปฏิบัติ

9 คุณลักษณะที่ใช้วัดพฤติกรรม การปฏิบัติงาน ตั้งใจทำงาน กระตือรือร้นในการทำงาน ให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ร่วมมือแก้ปัญหาการทำงานในกลุ่ม ฯลฯ

10 กระบวนการวัดพฤติกรรม ด้านทักษะพิสัย กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ กำหนดงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ กำหนดเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์งานเพื่อกำหนดคุณลักษณะที่ใช้ในการวัด ทักษะ กำหนดวิธีการวัดและเครื่องมือที่ใช้ในการวัด กำหนดวิธีการประเมินผลและรายงานผล สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวัด ดำเนินการวัดผลและประเมินผล

11 วิธีการที่ใช้ในการวัด ด้านทักษะพิสัย การสังเกต การจัดอันดับคุณภาพ การทดสอบ การให้ผู้เรียนรายงานตนเอง การสัมภาษณ์

12 การสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรม ทักษะพิสัย วางแผนการสร้างเครื่องมือ การดำเนินการสร้างเครื่องมือ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ สร้างคู่มือการใช้

13 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ วัดด้านทักษะพิสัย ความตรง ความตรงเชิงเนื้อหา ความตรงตามสภาพ ความตรงเชิงทฤษฎี ความเที่ยง ความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน ความเที่ยงแบบการวัดซ้ำ


ดาวน์โหลด ppt การวัดพฤติกรรม ทางด้านทักษะพิสัย อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google