งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้า พระราชหฤทัยในความเป็นไปของ เมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและ กว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการ พัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้า พระราชหฤทัยในความเป็นไปของ เมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและ กว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการ พัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้า พระราชหฤทัยในความเป็นไปของ เมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและ กว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการ พัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้มีความ " พออยู่ พอกิน " และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดย ไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและ ความเปลี่ยนแปลงของกระแส โลกาภิวัฒน์ ทรงวิเคราะห์ว่าหาก ประชาชนพึ่งตนเองได้แล้วก็จะมีส่วน ช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติโดย ส่วนรวมได้ในที่สุด พระราชดำรัสที่ สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ในการสร้าง ความเข้มแข็งในตนเองของประชาชน และสามารถทำมาหากินให้พออยู่พอกิน ได้ ดังนี้

3 " …. ในการสร้างถนน สร้างชลประทานให้ ประชาชนใช้นั้น จะต้องช่วยประชาชน ในทางบุคคลหรือพัฒนาให้บุคคลมีความรู้ และอนามัยแข็งแรง ด้วยการให้การศึกษา และการรักษาอนามัย เพื่อให้ประชาชนใน ท้องที่สามารถทำการเกษตรได้ และค้าขาย ได้ …" ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทาง เศรษฐกิจอย่างรุนแรงขึ้นนี้จึงทำให้เกิดความ เข้าใจได้ชัดเจนในแนวพระราชดำริของ " เศรษฐกิจพอเพียง " ซึ่งได้ทรงคิดและตระหนัก มาช้านาน เพราะหากเราไม่ไปพี่งพา ยึดติดอยู่ กับกระแสจากภายนอกมากเกินไป จนได้ ครอบงำความคิดในลักษณะดั้งเดิมแบบไทยๆ ไปหมด มีแต่ความทะเยอทะยานบนรากฐานที่ ไม่มั่นคงเหมือนลักษณะฟองสบู่ วิกฤต เศรษฐกิจเช่นนี้อาจไม่เกิดขึ้น หรือไม่หนักหนา สาหัสจนเกิดความเดือดร้อนกันถ้วนทั่วเช่นนี้ ดังนั้น " เศรษฐกิจพอเพียง " จึงได้สื่อ ความหมาย ความสำคัญในฐานะเป็นหลักการ สังคมที่พึงยึดถือ

4 ในทางปฏิบัติจุดเริ่มต้นของการ พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงคือ การ ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักการ และกระบวนการทางสังคม ตั้งแต่ขั้น ฟื้นฟูและขยายเครือข่าย เกษตรกรรมยั่งยืน เป็นการพัฒนา ขีดความสามารถในการผลิตและ บริโภคอย่างพออยู่พอกินขึ้นไปถึง ขั้นแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน สร้างอาชีพและทักษะวิชาการที่ หลากหลายเกิดตลาดซื้อขาย สะสม ทุน ฯลฯ บนพื้นฐานเครือข่าย เศรษฐกิจชุมชนนี้ เศรษฐกิจของ 3 ชาติ จะพัฒนาขึ้นมาอย่างมั่นคงทั้ง ในด้านกำลังทุนและตลาด ภายในประเทศ รวมทั้งเทคโนโลยี ซึ่งจะค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาจากฐาน ทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่ ภายในชาติ และทั้งที่จะพึงคัดสรร เรียนรู้จากโลกภายนอก

5


ดาวน์โหลด ppt พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้า พระราชหฤทัยในความเป็นไปของ เมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและ กว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการ พัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google