งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์ของ ศูนย์ข้าวชุมชน ฤดูนาปี 2554/2555 (แปลง 200 ไร่)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์ของ ศูนย์ข้าวชุมชน ฤดูนาปี 2554/2555 (แปลง 200 ไร่)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์ของ ศูนย์ข้าวชุมชน ฤดูนาปี 2554/2555 (แปลง 200 ไร่)

2 วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจข้อมูลผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของ ศูนย์ข้าวชุมชน ในปีการผลิต 2554/2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวใน การสนับสนุนมาตรการเยี่ยวยาชาวนาหลัง น้ำลด

3 เป้าหมาย ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากศูนย์ข้าวชุมชน ทั่วประเทศ จำนวน 2,015 ศูนย์

4 เจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าว จำนวน 49 ศูนย์ ยกเว้นศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าว จำนวน 49 ศูนย์ ยกเว้นศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดที่รับผิดชอบ ตามคำสั่งกรมการข้าวที่ 254/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนกรมการข้าว ใน เขตจังหวัดรับผิดชอบ จังหวัดที่รับผิดชอบ ตามคำสั่งกรมการข้าวที่ 254/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนกรมการข้าว ใน เขตจังหวัดรับผิดชอบ

5 แนวทางการสำรวจ  สำรวจข้อมูลเมล็ดพันธุ์ข้าวที่คาดว่าจะ ผลิตได้ จากศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 2,015 ศูนย์ จำนวน 70 จังหวัด ดังนี้  ชนิดพันธุ์และปริมาณผลผลิตที่คาดว่า จะได้รับ  วันเก็บเกี่ยว  จำนวนกระจายในชุมชน  จำนวนคงเหลือจำหน่าย  พื้นที่เสียหายจากน้ำท่วม

6 แนวทางการสำรวจ (ต่อ)  รายละเอียดของศูนย์ข้าวชุมชนและแบบ สำรวจระบุในเอกสารที่แจก  สอบถามข้อมูลจาก ประธานศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ตำบล/อำเภอ โดยวิธีสุ่มเก็บ ข้อมูลในพื้นที่หรือโทรสอบถามข้อมูลกรณี ที่ตั้งศูนย์อยู่ไกล/เดินทางไปลำบาก

7 แนวทางการสำรวจ (ต่อ)  ส่งข้อมูลที่สำรวจแล้วส่งกลับมาที่สำนักส่งเสริมการ ผลิตข้าว /สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือสำนักวิจัยและ พัฒนาข้าว ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2554  โดยทางโทรสาร 02-5613987/02-5614170  โดยทาง email brpe319@gmail.com

8 ตัวอย่างแบบสำรวจข้อมูล : จังหวัด อุตรดิตถ์ ที่ อำเภอ ชื่อศูนย์ข้าวชุมชน สถานที่ตั้ง ชื่อประธานศูนย์ฯ เบอร์ โทรศัพท์ ชนิดพันธุ์ ข้าวที่ปลูก ผลผลิต เมล็ดพันธุ์ แปลง 200 ไร่ ที่คาดว่าจะ ได้รับ (ตัน) วันที่เก็บ เกี่ยว กระจาย ในชุมชน (ตัน) คงเหลือ จำหน่าย (ตัน) เสียหาย(ไร่) 1เมืองศูนย์ ปากสิงห์ม.7 ต.แสนตอ นางพเยาว์ ไกลแนว 2เมืองศูนย์ ต.วังดินม. 3 ต. วังดิน นางมารศรี สิงห์เสวก 3ลับแลศูนย์ บ้านเนินซ่าน 67/3 หมู่ 9 ต. ทุ่งยั้ง นายพร จันบุตร์ 082-1601646 4ลับแล ศูนย์ บ้านดง สระแก้ว หมู่ 4 ต.ไผ่ ล้อม นายบุญธรรม ชมโลก 089-9604263 ชื่อผู้สำรวจ___________________________ โทรศัพท์_________________________ ตำแหน่ง________________________ แบบสำรวจข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน ฤดูนาปี 2554/2555 ( แปลง 200 ไร่ ) จังหวัด อุตรดิตถ์


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์ของ ศูนย์ข้าวชุมชน ฤดูนาปี 2554/2555 (แปลง 200 ไร่)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google