งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจข้อมูลผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน ในปีการผลิต 2554/2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวในการสนับสนุนมาตรการเยี่ยวยาชาวนาหลังน้ำลด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจข้อมูลผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน ในปีการผลิต 2554/2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวในการสนับสนุนมาตรการเยี่ยวยาชาวนาหลังน้ำลด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์ของ ศูนย์ข้าวชุมชน ฤดูนาปี 2554/2555 (แปลง 200 ไร่)

2 วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจข้อมูลผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน ในปีการผลิต 2554/2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวในการสนับสนุนมาตรการเยี่ยวยาชาวนาหลังน้ำลด

3 เป้าหมาย ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากศูนย์ข้าวชุมชน ทั่วประเทศ จำนวน 2,015 ศูนย์

4 ผู้ดำเนินการ เจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าว จำนวน 49 ศูนย์ ยกเว้นศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดที่รับผิดชอบ ตามคำสั่งกรมการข้าวที่ 254/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนกรมการข้าว ในเขตจังหวัดรับผิดชอบ

5 แนวทางการสำรวจ สำรวจข้อมูลเมล็ดพันธุ์ข้าวที่คาดว่าจะผลิตได้ จากศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 2,015 ศูนย์ จำนวน 70 จังหวัด ดังนี้ ชนิดพันธุ์และปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ วันเก็บเกี่ยว จำนวนกระจายในชุมชน จำนวนคงเหลือจำหน่าย พื้นที่เสียหายจากน้ำท่วม

6 แนวทางการสำรวจ (ต่อ) รายละเอียดของศูนย์ข้าวชุมชนและแบบสำรวจระบุในเอกสารที่แจก สอบถามข้อมูลจาก ประธานศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ตำบล/อำเภอ โดยวิธีสุ่มเก็บข้อมูลในพื้นที่หรือโทรสอบถามข้อมูลกรณีที่ตั้งศูนย์อยู่ไกล/เดินทางไปลำบาก

7 แนวทางการสำรวจ (ต่อ) ส่งข้อมูลที่สำรวจแล้วส่งกลับมาที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว /สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2554 โดยทางโทรสาร / โดยทาง

8 ตัวอย่างแบบสำรวจข้อมูล : จังหวัดอุตรดิตถ์
แบบสำรวจข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน ฤดูนาปี 2554/2555 (แปลง 200 ไร่) จังหวัด อุตรดิตถ์ ที่ อำเภอ ชื่อศูนย์ข้าวชุมชน สถานที่ตั้ง ชื่อประธานศูนย์ฯ เบอร์โทรศัพท์ ชนิดพันธุ์ข้าวที่ปลูก ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ แปลง 200 ไร่ ที่คาดว่าจะได้รับ (ตัน) วันที่เก็บเกี่ยว กระจายในชุมชน (ตัน) คงเหลือจำหน่าย เสียหาย (ไร่) 1 เมือง ศูนย์ ปากสิงห์ ม.7 ต.แสนตอ นางพเยาว์ ไกลแนว 2 ศูนย์ ต.วังดิน ม. 3 ต. วังดิน นางมารศรี สิงห์เสวก 3 ลับแล ศูนย์ บ้านเนินซ่าน 67/3 หมู่ 9 ต.ทุ่งยั้ง นายพร จันบุตร์ 4 ศูนย์ บ้านดงสระแก้ว หมู่ 4 ต.ไผ่ล้อม นายบุญธรรม ชมโลก ชื่อผู้สำรวจ___________________________ โทรศัพท์_________________________ ตำแหน่ง________________________


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจข้อมูลผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน ในปีการผลิต 2554/2555 เพื่อใช้เป็นข้อมูลแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวในการสนับสนุนมาตรการเยี่ยวยาชาวนาหลังน้ำลด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google