งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
ประวัติโรงเรียน เกี่ยวกับโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

2 ประวัติโรงเรียน โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กำเนิดเมื่อปี พ.ศ.2454 โดยพระวิภัทรวิทยาสารศึกษาธิการ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโดยอาศัยสาลาการเปรียญวัดชุมแสงทำการสอน โดยมีนายป้อม มุกดาผาผล ศึกษาธิการอำเภอชุมแสงในขณะนั้นรักษาการใน ตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ.2466 หลวงสกลรักษา นายอำเภอชุมแสง จัดสร้างอาคารไม้ ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน(อยู่ในบริเวณโรงเรียนชุมแสงชนนนุสรณ์ในปัจจุบัน) กลับหน้าหลัก

3 เกี่ยวกับโรงเรียน สีประจำโรงเรียน ฟ้า-แดง
สีประจำโรงเรียน ฟ้า-แดง สีฟ้า หมายถึง ความสง่างาม สดใส แสดงถึงความก้าวหน้าสูงสุดของชีวิต สีแดง หมายถึง พลังความรักอันยิ่งใหญ่ ความสามัคคีในหมู่คณะ ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นชุมแสง อักษรย่อของโรงเรียน ช.ท. คำขวัญของโรงเรียน เรียนดี กีฬาเด่น เน้นจริยธรรม ปรัชญาของโรงเรียน นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี กลับหน้าหลัก

4 วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นปฏิรูปการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ยึดมั่นคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีประชาธิปไตร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณภาพ กลับหน้าหลัก

5 พันธกิจ 1.จัดการศึกษาให้คุณภาพมาตรฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.ส่วเสริมให้มีบุคลากรมืออาชีพในจำนวนที่เพียงพอ 3.จัดบรรยายการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผุ้เรียนและความเป็นประชาธิป ไตร 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ รวดเร็ว คล่องแคล่วและทันสมัย กลับหน้าหลัก

6 เป้าประสงค์ 1. นักเรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานชาติและสามารถพัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 2.โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนให้เข้มแข็ง 3.โรงเรียนมีบรรยายสวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ ครบครันด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นปหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาให้กับผู้ปกครองและชุมชน กลับหน้าหลัก

7 พระพุทธรูปประจำโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google