งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนชุมแสงชนู ทิศ ประวัติโรงเรียน เกี่ยวกับโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนชุมแสงชนู ทิศ ประวัติโรงเรียน เกี่ยวกับโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนชุมแสงชนู ทิศ ประวัติโรงเรียน เกี่ยวกับโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

2 ประวัติโรงเรียน โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กำเนิดเมื่อปี พ. ศ.2454 โดย พระวิภัทรวิทยาสารศึกษาธิการ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโดยอาศัยสาลาการ เปรียญวัดชุมแสงทำการสอน โดยมีนายป้อม มุกดาผาผล ศึกษาธิการอำเภอชุมแสงใน ขณะนั้นรักษาการใน ตำแหน่งครูใหญ่ พ. ศ.2466 หลวงสกลรักษา นายอำเภอ ชุมแสง จัดสร้างอาคารไม้ ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน ( อยู่ในบริเวณโรงเรียนชุมแสงชนน นุสรณ์ในปัจจุบัน ) กลับหน้า หลัก

3 เกี่ยวกับโรงเรียน สีประจำโรงเรียน ฟ้า - แดง สีฟ้า หมายถึง ความสง่างาม สดใส แสดงถึง ความก้าวหน้าสูงสุดของชีวิต สีแดง หมายถึง พลังความรักอันยิ่งใหญ่ ความ สามัคคีในหมู่คณะ ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นชุมแสง อักษรย่อของโรงเรียน ช. ท. คำขวัญของโรงเรียน เรียนดี กีฬาเด่น เน้นจริยธรรม ปรัชญาของโรงเรียน นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างใดเสมอด้วย ปัญญาไม่มี กลับหน้า หลัก

4 วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นปฏิรูปการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้สู่ มาตรฐานสากล ยึดมั่นคุณธรรม นำเทคโนโลยี มี ประชาธิปไตร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณภาพ กลับหน้า หลัก

5 พันธกิจ 1. จัดการศึกษาให้คุณภาพมาตรฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ 2. ส่วเสริมให้มีบุคลากรมืออาชีพในจำนวนที่เพียงพอ 3. จัดบรรยายการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผุ้ เรียนและความเป็นประชาธิป ไตร 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ รวดเร็ว คล่องแคล่วและทันสมัย กลับหน้าหลัก

6 เป้าประสงค์ 1. นักเรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานชาติและสามารถ พัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 2. โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมและ เกื้อหนุนซึ่งกันและกันในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ให้เข้มแข็ง 3. โรงเรียนมีบรรยายสวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ ครบครันด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นปหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาให้กับผู้ปกครองและชุมชน กลับหน้าหลัก

7 พระพุทธรูปประจำโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนชุมแสงชนู ทิศ ประวัติโรงเรียน เกี่ยวกับโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google