งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบูรณาการ โครงการพัฒนาสุขภาพจิตใน เขต 11 และ 13 ประจำปีงบประมาณ 2554 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบูรณาการ โครงการพัฒนาสุขภาพจิตใน เขต 11 และ 13 ประจำปีงบประมาณ 2554 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบูรณาการ โครงการพัฒนาสุขภาพจิตใน เขต 11 และ 13 ประจำปีงบประมาณ 2554 1

2 โครงการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวช โครงการ พัฒนา กฎหมาย สุขภาพจิต โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตหรือ จิตเวชสู่เครือข่ายนอกระบบ สาธารณสุข โครงการพัฒนาองค์กร ชุมชนในการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ชุมชน โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสุขภาพจิตของ ประชาชนในภาวะวิกฤติ ใน ระบบ สาธาร ณสุข นอก ระบบ สาธาร ณสุข พื้นที่นำร่องการพัฒนาแบบบูรณาการ 1 ชุมชน / จังหวัด แนวคิดการบูรณาการโครงการ

3 โครงการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพจิตและจิตเวช โครงการ พัฒนา กฎหมาย สุขภาพจิต โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตหรือ จิตเวชสู่เครือข่ายนอกระบบ สาธารณสุข โครงการพัฒนาองค์กร ชุมชนในการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ชุมชน โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสุขภาพจิตของ ประชาชนในภาวะวิกฤติ รพ. 1 แห่ง PCU 1 แห่ง อปท. 1 แห่ง พื้นที่นำร่องการพัฒนาแบบบูรณาการ 1 ชุมชน / จังหวัด พื้นที่ดำเนินการ

4 การบูรณาการกิจกรรม 3. มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตาม ขั้นตอนของแต่ละโครงการโดยมีศูนย์ สุขภาพจิตที่ 7 รพ. พระศรีมหาโพธิ์ และ รพจ. นครพนมราชนครินทร์เป็นพี่เลี้ยง วิชาการ 1. คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ โดยเลือก พื้นที่ที่มีศักยภาพในการดำเนินงาน สุขภาพจิตทั้งในส่วนของสถานบริการและ อปท. 1 แห่ง / จังหวัด 2. ชี้แจงการดำเนินงาน + พัฒนาศักยภาพ บุคลากร สธ. และอปท. โดยบูรณาการ หลักสูตรและกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน

5 การบูรณาการกิจกรรม 6. ถอดบทเรียนการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่ การพัฒนารูปแบบการบูรณาการงาน สุขภาพจิตต่อไป 4. นิเทศติดตามการดำเนินงานทั้ง เครือข่าย สธ. และ อปท. ไปพร้อมกัน 5. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงาน และประกวดผลงานในระดับ เขต ทั้งในส่วนของสถานบริการ และ อปท.

6 - พัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท./ สธ. - ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพจิต โดยอาจเลือกใช้ แนวทางพัฒนาสุขภาพจิตชุมชนตาม องค์ประกอบ 6 ด้าน อปท. 4 แห่งในโครงการบูรณา การ งาน สุขภาพจิตหรือจิตเวชฯ + สถาน บริการในพื้นที่ พื้นที่อื่นที่ไม่ได้นำร่องแต่ยังคง ดำเนินการ

7 - พัฒนาศักยภาพบุคลากร สธ. - ดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนของ โครงการ พื้นที่อื่นที่ไม่ได้นำร่องแต่ยังคง ดำเนินการ สถานบริการที่มีการพัฒนาตาม โครงการพัฒนาระบบบริการฯ โครงการป้องกัน / แก้ไขปัญหา สุขภาพจิตฯ โครงการพัฒนากฎหมายสุขภาพจิต

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบูรณาการ โครงการพัฒนาสุขภาพจิตใน เขต 11 และ 13 ประจำปีงบประมาณ 2554 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google