งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้าง อะตอม  พื้นฐานทฤษฎีอะตอม  แบบจำลองอะตอมของ John Dalton  การทดลองของ J.J. Thomson ; 1897  การทดลองของ R.A. Milikan ;1909  การทดลองของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้าง อะตอม  พื้นฐานทฤษฎีอะตอม  แบบจำลองอะตอมของ John Dalton  การทดลองของ J.J. Thomson ; 1897  การทดลองของ R.A. Milikan ;1909  การทดลองของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้าง อะตอม  พื้นฐานทฤษฎีอะตอม  แบบจำลองอะตอมของ John Dalton  การทดลองของ J.J. Thomson ; 1897  การทดลองของ R.A. Milikan ;1909  การทดลองของ E. Rutherford ;1911  ทฤษฎีอะตอมสมัยใหม่  ทฤษฎีแสงของ J.C. Maxwell  ทฤษฎีควอนตัมของแสง M. Plank ;1990  แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน ของ N. Bohr ; 1913  สมบัติทวิภาคของสสารและพลังงานของ Louis de Broglie ; 1924  หลักความไม่แน่นอนของ W. Heisenberg  ทฤษฎีควอนตัมสมัยใหม่ ของ E. schrodinger เลขควอนตัม ออร์บิตัล ระดับพลังงานของออร์บิตัล การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอม

2 ปี 1803 จอห์น ดอลตัน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เป็นนักเคมีคนแรกที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอะตอม ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ ธาตุประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ หลายอนุภาค อนุภาคเหล่านี้เรียกว่า อะตอม ซึ่งแบ่งแยกและทำให้สูญหายหรือสร้างขึ้นใหม่ไม่ได้ อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันย่อมมีสมบัติเหมือนกัน มีมวลเท่าๆ กัน แต่มีสมบัติแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น ๆ สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่า 1 ชนิด ทำปฏิกิริยากันในอัตราส่วนที่เป็นเลขลงตัวอย่างง่าย

3

4

5

6

7 1. อะตอมไม่หนาทึบ ภายในมีที่ว่า งอยู่มาก 2 ภายในมีอนุภาค ที่มีประจุบวกสูง และมีมวลมาก 3. อนุภาคดังกล่าวขนาดเล็กมาก เทียบกับขนาดอะตอม 4. อนุภาคนั้นเรียก นิวเคลียส 5. มีอิเล็กตรอนกระจายอยู่ในว่างที่ เหลื่อ นิวเคลียสอิเล็กตรอน

8 1921 Rutherford, Harkins ตั้งสมติฐานเกี่ยวกับ นิวตรอน ไม่สามารถทดลองได้ 1932 Chadwick ทดลองและได้รังสีที่คิดว่า ( น่าจะ เป็นรังสีแกมมา ) มาอา คู่รี ทดลองและได้อนุภาคโปรตอน Chadwick ทำการคำณวนหาน้ำหนัก ของ นิวตรอนได้ ประมาณ 20 ปี ตั้งยุค Thomson ถึง Rutherford และ การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ โครงสร้างอะตอมดั้งนี้

9 1.1 พื้นฐาน ทฤษฎีอะตอม atom atomos = แบ่งไม่ได้ ( เล็ก ที่สุดแล้ว ) อยู่ตัว ไม่อยู่ ตัว

10 1.1 พื้นฐาน ทฤษฎีอะตอม

11 อนุภาคมูลฐานของอะตอม อนุภาค สัญลักษณ์มวลประจุ Electrone 9.11 x 10 -31 kg (me) Protonp 1.67 x 10 -27 kg (mp)+1 Neutronn 1.67 x 10 -27 kg 0 ลองคิดเล่นๆ อัตราส่วนโดยมวลของ e : p : n เป็นเท่าไร ? e : p : n 11833 1833

12 1.1 พื้นฐาน ทฤษฎีอะตอม อนุภาคมูลฐานของอะตอม อนุภาค สัญลักษณ์มวลประจุ Electrone 9.11 x 10 -31 kg (me) Protonp 1.67 x 10 -27 kg (mp)+1 Neutronn 1.67 x 10 -27 kg 0 อะตอมของธาตุแต่ละชนิดต่างกันตรงไหน ? atom Nucl eus สรุป อะตอมธาตุต่างชนิดกัน จะมีจำนวน อนุภาคมูลฐาน (p,n) แตกต่างกัน 1) จำนวน p 2) จำนวน n 3) จำนวน e

13 1.1 พื้นฐาน ทฤษฎีอะตอม สัญลักษณ์ นิวเคลียร์ X A Z เลขมวล (mass number) คือ จำนวน นิวตรอน (n) + โปรตอน (p) สัญลักษณ์ (Symbol) คือ ชื่อย่อของธาตุ ต่างๆ เลขอะตอม (atomic number) คือ จำนวน โปรตอน (p)

14 1.1 พื้นฐาน ทฤษฎีอะตอม สัญลักษณ์ นิวเคลียร์ รู้อะไรบ้างจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ X A Z ชื่อธาตุนั้น ๆ จำนวนโปรตอน (p) = Z = จำนวนอิเล็กตรอน (e) จำนวนนิวตรอน (n) = A- Z ข้อสังเกตุ p = Z = e เนื่องจาก ประจุรวมของธาตุเป็นกลาง

15 1.1 พื้นฐาน ทฤษฎีอะตอม สัญลักษณ์ นิวเคลียร์ ตัวอย่างที่ 1 รู้อะไรบ้างจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ต่อไปนี้ O 1616 8 ชื่อธาตุคือ oxygen จำนวนโปรตอน (p) = 8 = (e) จำนวนนิวตรอน (n) = 16 - 8 = 8 ข้อสังเกตุ O เป็นชื่อย่อของธาตุ oxygen หาก จำไม่ได้สามารถเปิดดูจากคู่มือ

16 1.1 พื้นฐาน ทฤษฎีอะตอม สัญลักษณ์ นิวเคลียร์ ตัวอย่างที่ 2 รู้อะไรบ้างจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ต่อไปนี้ U 23 8 92 ชื่อธาตุคือ uranium จำนวนโปรตอน (p) = 92 = (e) จำนวนนิวตรอน (n) = 238 - 92 = 146

17 1.1 พื้นฐาน ทฤษฎีอะตอม ไอโซโทป รู้อะไรบ้างจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ต่อไปนี้ O 16 8 O 17 8 O 18 8 ไอโซโท ปของ ออกซิเจ น ไอโซโทป (isotope) คือธาตุชนิดเดึยวกันที่ โปรตอนเท่ากัน แต่นิวตรอนต่างกัน

18 1.1 พื้นฐาน ทฤษฎีอะตอม สัญลักษณ์ นิวเคลียร์ ตัวอย่างที่ 4 รู้อะไรบ้างจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ต่อไปนี้ C 12 6 C 13 6 C 14 6 ไอโซโท ปของ คาร์บอน ไอโซโทป (isotope) คือธาตุชนิดเดึยวกันที่ โปรตอนเท่ากัน แต่นิวตรอนต่างกัน

19 1.1 พื้นฐาน ทฤษฎีอะตอม สัญลักษณ์ นิวเคลียร์ ตัวอย่างที่ 5 รู้อะไรบ้างจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ต่อไปนี้ H 1 1 H 2 1 H 3 1 ไอโซโท ปของ ไฮโดรเจ น ไอโซโทป (isotope) คือธาตุชนิดเดึยวกันที่ โปรตอนเท่ากัน แต่นิวตรอนต่างกัน

20 1.1 พื้นฐาน ทฤษฎีอะตอม

21 ประโยชน์ของ ไอโซโทป C  ศึกษาอายุของซาก สิ่งมีชีวิตที่ค้นพบ  ศึกษาการเจริญเติมโต ของพืช 1414 ครึ่งชีวิต ( Life Time ; t ½ ) ของ คาร์บอน 14 ( C ) = ? ปี 1414

22 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า = เครื่องมือแกะรอย โครงสร้าง อิเล็กตรอนภายในอะตอม

23

24

25 ไฮน์ริช แฮตซ์

26 แสงขาว

27 6.6 262

28

29

30 แบบจำลองอะตอม ไฮโดรเจน

31

32

33

34

35

36

37

38 กลุ่มหมอกอิเล็กตรอน

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 1616

49 16

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้าง อะตอม  พื้นฐานทฤษฎีอะตอม  แบบจำลองอะตอมของ John Dalton  การทดลองของ J.J. Thomson ; 1897  การทดลองของ R.A. Milikan ;1909  การทดลองของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google