งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mass Spectrum of three isotopes of neon. 27 ค้นพบนิวตรอนโดยการระดมยิง (bombardment) ค้นพบนิวตรอนโดยการระดมยิง (bombardment) 11 B ด้วยอนุภาค  11 B ด้วยอนุภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mass Spectrum of three isotopes of neon. 27 ค้นพบนิวตรอนโดยการระดมยิง (bombardment) ค้นพบนิวตรอนโดยการระดมยิง (bombardment) 11 B ด้วยอนุภาค  11 B ด้วยอนุภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Mass Spectrum of three isotopes of neon. 27

3 ค้นพบนิวตรอนโดยการระดมยิง (bombardment) ค้นพบนิวตรอนโดยการระดมยิง (bombardment) 11 B ด้วยอนุภาค  11 B ด้วยอนุภาค  Chadwick (1932) การแปรธาตุ (Nuclear Transmutation) 14 N + 1 n 07 11 B + 4 He 2 5 28

4 Nuclear Transmutat i on คือ ปฏิกิริยาที่อนุภาคชน กับนิวเคลียสชนิดหนึ่ง เกิดเป็น นิวเคลียสชนิดอื่น target nucleus bombar ding particle product nucleus product nucleus ejected particle ejected particle 11 B ( , n) 14 N 11 B ( , n) 14 N 75 29

5 สัญลักษณ์ นิวเคลียร์ X A Z mass number (p + n) atomic number (p) n = 235 - 92 = 143 p = 92 Uranium -235 30

6 ทฤษฎีนิวตรอน - โปรตอน (Neutron - Proton Theory) นิวเคลียสประกอบด้วย โปรตอน ( ประจุ +1 มวล 1) จำนวนเท่ากับประจุบวกของ นิวเคลียส และ นิวตรอน ( ประจุ 0 และมวล 1) จำนวนที่ทำให้ มวลทั้งหมดเท่ากับมวลของนิวเคลียส 31

7 amu = atomic mass unit 1 amu = 1.66 x 10 -24 g ParticleChargeMass(amu) Relative Mass Proton +1 1.0073 1836 Neutron 0 1.00871839 Electron -1 5.486 x 10 -4 1 32

8 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ (NUCLEAR REACTIONS) (NUCLEAR REACTIONS) ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิกิริยาเคมี 1. เกิดธาตุใหม่ 1. ไม่ เกิดธาตุใหม่ 2. เกี่ยวข้องกับ อนุภาค ในนิวเคลียส (nucleon) 3. พลังงานของปฏิกิริยา 3. พลังงานของปฏิกิริยา สูง ต่ำ 33 2. เกี่ยวข้องกับ e- วงนอกสุด (valence electron)

9 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิกิริยาเคมี 4. อัตราเร็ว ไม่ ขึ้นกับ ความเข้มข้น อุณหภูมิ ความดัน ตัวเร่ง ปฏิกิริยา 4. อัตราเร็ว ขึ้นกับ ความ เข้มข้น อุณหภูมิ ความ ดัน ตัวเร่ง ปฏิกิริยา ปฏิกิริยานิวเคลียร์ (NUCLEAR REACTIONS) 34

10 เสถียรภาพของ นิวเคลียส (Nuclear Stability) (Nuclear Stability) 1. นิวเคลียสที่มีจำนวนโปรตอน, นิวตรอน หรือ โปรตอน + นิวตรอน เท่ากับ 2, 8, 20, 50, 82 โปรตอน + นิวตรอน เท่ากับ 2, 8, 20, 50, 82 และ 126 จะมีเสถียรภาพสูง และ 126 จะมีเสถียรภาพสูง n=n=n=n= p=p=p=p=2 2 8 8 20 22222222 38 50 82 126 35

11 chemical stability เกี่ยวข้องกับการมี 2, 10, 18, 36, 54 และ 86 อิเล็กตรอน 2, 8, 22, 50, 82 และ 126 เรียกว่า 2, 8, 22, 50, 82 และ 126 เรียกว่า magic numbers 36

12 2. นิวเคลียสที่มีจำนวนโปรตอน และนิวตรอนเป็น เลขคู่ เสถียรกว่า นิวเคลียสที่มี จำนวนโปรตอน เลขคู่ เสถียรกว่า นิวเคลียสที่มี จำนวนโปรตอน และนิวตรอนเป็นเลขคี่ และนิวตรอนเป็นเลขคี่ โปรตอน นิวตรอน จำนวนนิวเคลียสที่เสถียร คู่คี่ 52 คี่คู่ 50 คู่คู่ 157 คี่คี่ 8 37

13 ไอโซโทปของธาตุทั้งหมดเริ่ม จาก polonium (Po, Z = 84) เป็นสารกัมมันตรังสี (radioactive) รวมทั้ง technetium (Tc, Z = 43) และ promethium (Pm, Z = 61) promethium (Pm, Z = 61) 3. นิวเคลียสที่มีโปรตอน ณ 84 ไม่เสถียร 38

14 4. เสถียรภาพของนิวเคลียส สัมพันธ์กับ n : p belt of stability 39

15 บริเวณที่พบนิวเคลียสที่ เสถียร เรียกว่า บริเวณที่พบนิวเคลียสที่ เสถียร เรียกว่า เมื่อ Z เพิ่มขึ้น n : p ของ นิวเคลียสที่เสถียรจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องใช้ n มากขึ้นใน การต้านแรงผลักระหว่าง p Z ฃ  20 นิวเคลียสที่เสถียรมี n : p = 1 (n = p) Z ฃ  20 นิวเคลียสที่เสถียรมี n : p = 1 (n = p) Z > 20 นิวเคลียสที่เสถียรมี n : p > 1 (n > p) Z > 20 นิวเคลียสที่เสถียรมี n : p > 1 (n > p) belt of stability belt of stability 40

16 นิวเคลียสที่อยู่นอก belt of stability จะเกิด นิวเคลียสที่อยู่นอก belt of stability จะเกิด spontaneous radioactive decay โดยการ spontaneous radioactive decay โดยการ ปลดปล่อยอนุภาค หรือ รังสี แม่เหล็กไฟฟ้า ปลดปล่อยอนุภาค หรือ รังสี แม่เหล็กไฟฟ้า Radia tion 41

17 Particles and Radiation Emitted by Radionuclides Particles or Type Charge Symbol Radiation He 4 2  Alpha Particle, helium nucleus 2+, e 0   Beta Particle, electron 1-  0 0 Gamma Electromagnetic radiation 0 n 1 0 Neutron Particle 0 p,H 1 1 Proton Particle 1+, e 0 +1 0  PositronParticle 1+ 42

18  011 pn10   0 22 8 89 Ac Ra22888 1. Beta Emission จำนวน n : p สูงเกินไป เกิดการสลายตัวเพื่อลด n : p การสลายตัวของ นิวเคลียส เหนือ belt of stability เหนือ belt of stability 43

19 Th23490 Pa23491 0 สมการ นิวเคลียร์ผลรวมของเลขมวลของสารตั้งต้น = ของผลิตภัณฑ์ผลรวมของเลขมวล ผลรวมของเลขอะตอมของสารตั้งต้น = ผลรวมของเลข อะตอม ของผลิตภัณฑ์ C 14 14 6 N 7 0 44

20 2. Neutron Emission I13753 I136 53535353 n10  Ligh ter isoto pe การสลายตัวของ นิวเคลียส เหนือ belt of stability เหนือ belt of stability N 17 17 7 N 16 16 7 n10  45

21 1. Positron Emission 1. Positron Emission    1 1 1 1010n 157 N p11 การสลายตัวของ นิวเคลียส ใต้ belt of stability ใต้ belt of stability จำนวน n : p ต่ำเกินไป เกิดการสลายตัวเพื่อเพิ่ม n : p เกิดการสลายตัวเพื่อเพิ่ม n : p 15 8O    1 1 1 103818 Ar Ar K3818  0 1111 46

22 2. Electron Capture (K Capture) Pd10646 การสลายตัวของ นิวเคลียส ใต้ belt of stability ใต้ belt of stability e 0  Ag10647 Cl 37 3717 e 0  Ar 18 Ne 22 2210 e 0  Na 11 (3%) Na 11 Ne 10  0 (97%) 47

23 3. Alpha Emission 4220080 HgPb20482 การสลายตัวของ นิวเคลียส ใต้ belt of stability ใต้ belt of stability 48

24 1. Alpha Emission การสลายตัวของ นิวเคลียส ที่มีเลขอะตอมตั้งแต่ 84 +4222286 RnRa22688 นิวเคลียสที่ Z ณ 84 เป็นสาร กัมมันตรังสี นิวเคลียสที่ Z ณ 84 เป็นสาร กัมมันตรังสี (radioactive) อยู่เหนือ belt of stability (radioactive) อยู่เหนือ belt of stability +4220682 RnPo21084 49

25 2. Nuclear Fission 2. Nuclear Fission เป็นกระบวนการที่นิวเคลียสหนัก แตกออกเป็น เป็นกระบวนการที่นิวเคลียสหนัก แตกออกเป็น นิวเคลียสที่เล็กลง 2 ชนิด และ นิวตรอน นิวเคลียสที่เล็กลง 2 ชนิด และ นิวตรอน การสลายตัวของนิวเคลียสที่มีเลข อะตอมตั้งแต่ 84 Nuclear chain reaction 50

26 Part of a chain reaction from the fission of U-235. Part of a chain reaction from the fission of U-235. 51


ดาวน์โหลด ppt Mass Spectrum of three isotopes of neon. 27 ค้นพบนิวตรอนโดยการระดมยิง (bombardment) ค้นพบนิวตรอนโดยการระดมยิง (bombardment) 11 B ด้วยอนุภาค  11 B ด้วยอนุภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google