งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการ กลุ่ม เครือข่าย การตลาด ยุพา กลิ่นหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการ กลุ่ม เครือข่าย การตลาด ยุพา กลิ่นหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการ กลุ่ม เครือข่าย การตลาด ยุพา กลิ่นหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก

2

3 สิ่งที่ท่าน คาดหวัง

4

5

6

7

8 องค์ประกอบของ กลุ่ม  คณะกรรมการกลุ่ม  สมาชิกกลุ่ม  กิจกรรม  กฎ ระเบียบ  กองทุน

9 การบริหารกลุ่ม การวางแผนกิจกรรม ของกลุ่ม โครงสร้างกลุ่ม วิธีการบริหารจัดการ กลุ่ม ระบบ

10 การบริหารกลุ่ม ทรัพยากรมนุษย์ / สมาชิก ภายในองค์กร ทักษะ เป้าหมายสูงสุดขององค์กร

11 หลักการ ตลาด 4 ต 1. ถูก ตัว 2. ถูก ตังค์ 4. ถูกต้อง 3. ถูกตาม ( กาลเทศะ )

12 เครือข่ าย ?

13 เครือข่าย หมายถึง การรวมตัวของกลุ่ม บุคคล องค์กร โดยการ เชื่อมโยงความสัมพันธ์เข้า ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อ ดำเนินกิจกรรมอย่างใด อย่างหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยต่างฝ่ายต่างยังคงมี ความเป็นอิสระต่อกัน

14 องค์ประกอบของ เครือข่าย สมาชิก จุดมุ่งหมาย การทำหน้าที่อย่างมี จิตสำนึก การมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์และการ สื่อสาร

15 ปัญหาทั่วไปของ เครือข่าย 1. การขาด วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 2. ความไม่เท่าเทียมกันของ สมาชิก 3. การครอบงำ 4. การขาดทรัพยากร 5. ข้อมูลข่าวสารผิดๆ ในเครือข่าย 6. ขาดการตรวจสอบทางด้าน การเงิน 7. ขาดการติดตามประเมินผล

16 กลยุทธ์ในการทำงาน ของเครือข่าย ด้านคณะกรรมการ - การเลือกตั้ง – สมาชิกมีส่วนร่วม - สับเปลี่ยนหมุนเวียน - แบ่งงานชัดเจน - สร้างผู้นำมาทดแทน - มีมาตรการจูงใจ การทำงาน

17 ด้านสมาชิก - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก - ส่งเสริมให้สมาชิกได้รับประโยชน์ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

18 ด้านการบริหารเครือข่าย - ระเบียบข้อบังคับ - แผนปฏิบัติงานของเครือข่าย - การประชุมอย่างสม่ำเสมอ - การติดตามประเมินผล / สรุป บทเรียน เพื่อทราบปัญหา / อุปสรรค ข้อ ค้นพบ หาทางแก้ไข

19 ด้านทุน - แสวงหาแหล่งทุน - มีระบบดูแลรักษา ใช้ ประโยชน์เงินทุนอย่างคุ้มค่า สม ประโยชน์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

20 ด้านกิจกรรมของ เครือข่าย - กิจกรรมการประชุม / สัมมนา - กิจกรรมด้านการส่งเสริม การตลาด - กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนา ความรู้เครือข่าย / บุคลากร - กิจกรรมการจัดหาเงินทุน - กิจกรรมด้านการ ประชาสัมพันธ์

21 ด้านจริยธรรม - คณะกรรมการ - สมาชิก

22 เครือข่ายการตลาด วิสาหกิจชุมชน 1. สมาชิก 2. วัตถุประสงค์ 3. กิจกรรม / ผลิตภัณฑ์ 4. กรรมการ 5. กติกา 6. กองทุน

23 กลับไป... จะไปทำอะไรดี หนอ.........

24 ทำตั้งแต่วันนี้ ซิ.........

25 ไชโย ! เราก็ทำได้ ฮิ. ฮิ. ฮิ. ฮิ...


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการ กลุ่ม เครือข่าย การตลาด ยุพา กลิ่นหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google