งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการกลุ่ม เครือข่ายการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการกลุ่ม เครือข่ายการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการกลุ่ม เครือข่ายการตลาด
ยุพา กลิ่นหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

2

3 สิ่งที่ท่านคาดหวัง

4

5

6

7

8 องค์ประกอบของกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม กิจกรรม กฎ ระเบียบ
กองทุน

9 การบริหารกลุ่ม การวางแผนกิจกรรมของกลุ่ม โครงสร้างกลุ่ม
วิธีการบริหารจัดการกลุ่ม ระบบ

10 การบริหารกลุ่ม ทรัพยากรมนุษย์/สมาชิกภายในองค์กร ทักษะ
ทรัพยากรมนุษย์/สมาชิกภายในองค์กร  ทักษะ  เป้าหมายสูงสุดขององค์กร

11 หลักการตลาด 4 ต 1.ถูกตัว 2.ถูกตังค์ 3.ถูกตาม(กาลเทศะ) 4.ถูกต้อง

12 เครือข่าย ?

13 เครือข่าย หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มบุคคล องค์กร โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยต่างฝ่ายต่างยังคงมีความเป็นอิสระต่อกัน

14 องค์ประกอบของเครือข่าย
สมาชิก จุดมุ่งหมาย การทำหน้าที่อย่างมีจิตสำนึก การมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์และการสื่อสาร

15 ปัญหาทั่วไปของเครือข่าย
การขาด วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ความไม่เท่าเทียมกันของสมาชิก การครอบงำ การขาดทรัพยากร ข้อมูลข่าวสารผิดๆ ในเครือข่าย ขาดการตรวจสอบทางด้านการเงิน ขาดการติดตามประเมินผล

16 กลยุทธ์ในการทำงานของเครือข่าย
ด้านคณะกรรมการ - การเลือกตั้ง – สมาชิกมีส่วนร่วม - สับเปลี่ยนหมุนเวียน - แบ่งงานชัดเจน - สร้างผู้นำมาทดแทน - มีมาตรการจูงใจ การทำงาน

17 ด้านสมาชิก - ส่งเสริมให้สมาชิกได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก - ส่งเสริมให้สมาชิกได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

18 ด้านการบริหารเครือข่าย
- ระเบียบข้อบังคับ - แผนปฏิบัติงานของเครือข่าย - การประชุมอย่างสม่ำเสมอ - การติดตามประเมินผล/สรุปบทเรียน เพื่อทราบปัญหา/อุปสรรค ข้อค้นพบ หาทางแก้ไข

19 ด้านทุน - แสวงหาแหล่งทุน - มีระบบดูแลรักษา ใช้ประโยชน์เงินทุนอย่างคุ้มค่า สมประโยชน์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

20 ด้านกิจกรรมของเครือข่าย
- กิจกรรมการประชุม/สัมมนา - กิจกรรมด้านการส่งเสริมการตลาด - กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้เครือข่าย/บุคลากร - กิจกรรมการจัดหาเงินทุน - กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์

21 ด้านจริยธรรม - คณะกรรมการ - สมาชิก

22 เครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชน
1. สมาชิก 2. วัตถุประสงค์ 3. กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์ 4. กรรมการ 5. กติกา 6. กองทุน

23 กลับไป...จะไปทำอะไรดีหนอ.........
23

24 ทำตั้งแต่วันนี้ซิ

25 ไชโย ! เราก็ทำได้ ฮิ.ฮิ.ฮิ.ฮิ...
ไชโย ! เราก็ทำได้ ฮิ.ฮิ.ฮิ.ฮิ...


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการกลุ่ม เครือข่ายการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google