งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยขณะก่อสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยขณะก่อสร้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน ภายใต้โครงการ “ขันน็อต 100 ปี” กระทรวงคมนาคม

2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยขณะก่อสร้าง
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

3 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยขณะก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ สร้างรูปแบบการอำนวยความปลอดภัยและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดอันเนื่องมาจากงานก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง เป้าหมายโครงการ ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 98 โครงการ สำนักก่อสร้างทาง สำนักบำรุงทาง สำนักก่อสร้างสะพาน สำนักอำนวยความปลอดภัย สำนักทางหลวงชนบทที่ และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด หน่วยงานละ 1 โครงการ วิธีการดำเนินงาน คัดเลือกสายทางที่มีการดำเนินงานก่อสร้างถนนและมีผลกระทบต่อการจราจร เพื่อศึกษาพื้นที่ก่อสร้างและผลกระทบที่เกิดขึ้น และดำเนินการอำนวยความปลอดภัยขณะก่อสร้าง ตามมาตรฐานการอำนวยความปลอดภัยต่อไป ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม กันยายน 2555 หน่วยงานหลัก สำนักก่อสร้างทาง หน่วยงานสนับสนุน สำนักบำรุงทาง สำนักก่อสร้างสะพาน สำนักอำนวยความปลอดภัย

4 กิจกรรมรายการวิทยุหมอทาง
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

5 กิจกรรมรายการวิทยุหมอทาง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสาร บทบาท ภารกิจ ผลงาน อำนาจหน้าที่ และความก้าวหน้า โครงการต่างๆ ของกรมทางหลวงชนบท และมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งสร้างความใกล้ชิดกับ กรมทางหลวงชนบท เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของหน่วยงาน เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2555 ออกอากาศรายการทางสถานีวิทยุหรือสถานีวิทยุท้องถิ่นทุกจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 สถานี สัปดาห์ละ 1 ครั้ง วิธีดำเนินงานโครงการ สำนักทางหลวงชนบทและสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดดำเนินการรายการ “หมอทาง” เผยแพร่เทปการดำเนินรายการผ่านทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ ซึ่งประชาชนสามารถ เปิดชมเทปการดำเนินรายการย้อนหลังได้ ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม กันยายน 2555 หน่วยงานหลัก สำนักฝึกอบรม หน่วยงานสนับสนุน สำนักทางหลวงชนบทที่ และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด

6 กิจกรรมการจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

7 กิจกรรมการจ่ายเงินค่าทดแทน อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ถูกเวนคืนได้รับค่าทดแทนที่เป็นธรรม 2. เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3. เพื่อให้ผู้ถูกเวนคืนได้รับบริการที่ดี สะดวก และรวดเร็ว 4. เพื่อให้ผู้ถูกเวนคืน ได้มีส่วนร่วมรับรู้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ จำนวน 7 โครงการ วิธีดำเนินงานโครงการ 1. ลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการที่รวดเร็วขึ้นจากเดิม 79 วัน เหลือ 25 วัน 2. ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ในรูปแบบ One Step service 3. เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยจัดให้มีช่องทางสื่อสารข้อมูลรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม กันยายน 2555 หน่วยงานหลัก สำนักกฎหมาย หน่วยงานสนับสนุน สำนักก่อสร้างทาง และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยขณะก่อสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google