งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาเว็บ ไซด์โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ นางเสาวลักษณ์ พัวพัฒ นกุล นางทัศณีย์ ทองอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาเว็บ ไซด์โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ นางเสาวลักษณ์ พัวพัฒ นกุล นางทัศณีย์ ทองอ่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาเว็บ ไซด์โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ นางเสาวลักษณ์ พัวพัฒ นกุล นางทัศณีย์ ทองอ่อน

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่าน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่าน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน การส่งเสริมสุขภาพที่ สอดคล้องกับการเรียนการ สอนในสาระการเรียนรู้วิชาสุข ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต

3 เป้าหมาย ผู้บริหารและครูในโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ และโรงเรียน ทั่วไป นักวิชาการ และบุคลากรด้าน สาธารณสุขที่ทำงานเกี่ยวข้อง กับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และนักวิชาการที่สนใจ

4 การ ดำเนินงาน ประสานกองแผนงาน เรื่องการใช้ พื้นที่ในเว็บไซต์กรมอนามัย ประสานกรมต่างๆ เรื่องสื่อและ เอกสารวิชาการที่เกี่ยวกับการ ส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน รวบรวมข้อมูลเนื้อหาสาระโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ และองค์ความรู้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้อง กับการเรียนการสอนในสาระการ เรียนรู้วิชาสุขศึกษา

5 การ ดำเนินงาน ( ต่อ ) จัดทำโครงสร้างการนำเสนอ ข้อมูลบนเว็บไซต์ พร้อมทั้งรายละเอียดเนื้อหา ในหน้าหลักของ เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สู่ สาธารณะ ปรับปรุงข้อมูล เนื้อหาต่างๆใน เว็บไซต์ให้ ทันสมัย

6 ผลผลิต (Output) เว็บไซด์โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ www.anamai.moph.go.th/hps/

7 ผลลัพท์ (Outcome) โรงเรียนและผู้ที่สนใจสามารถ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ และองค์ความรู้ ทางด้านสุขภาพได้อย่าง รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8 ผลกระทบ (Impact) โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพผ่านเกณฑ์ มาตรฐานเพิ่มขึ้น

9


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาเว็บ ไซด์โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ นางเสาวลักษณ์ พัวพัฒ นกุล นางทัศณีย์ ทองอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google