งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนาเพื่อธำรง บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA การ สถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) แนวทางการพัฒนาเพื่อธำรง บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA การ สถาบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนาเพื่อธำรง บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA การ สถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) แนวทางการพัฒนาเพื่อธำรง บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA การ สถาบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนาเพื่อธำรง บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA การ สถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) แนวทางการพัฒนาเพื่อธำรง บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA การ สถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) พฤศจิกายน 2557 1

2 (1) ทีมนำซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานแต่ละ หน่วยถึงบทบาทของตนต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของ องค์กร และการนำค่านิยมไปปฏิบัติในงานประจำ ของแต่ละคน (2) ทีมนำติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาอย่าง สม่ำเสมอทุกเดือน โดยครอบคลุมทั้งในระดับ หน่วยงาน, PCT, และระบบงาน (3) ทีมนำกำหนดเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย และติดตามการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว (4) ทีมนำใช้ Leadership walk round เพื่อรับรู้ ปัญหาและสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน (5) ทีมนำกำหนดจุดที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติและการ พัฒนาที่ชัดเจนและติดตามผล (6) ทีมนำปรับปรุงหรือแสดงให้เห็นช่องทางการสื่อสาร กับบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ I-1 การนำองค์กร

3 (1) ทีมนำซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานแต่ละ หน่วยถึงบทบาทของตนต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของ องค์กร และการนำค่านิยมไปปฏิบัติในงานประจำ ของแต่ละคน ผู้นำเลือก key word ของวิสัยทัศน์ ที่เหมาะสมกับแต่ ละหน่วยงาน แล้วใช้คำถามว่าสมาชิกในแต่ละ หน่วยงานมีบทบาทต่อการบรรลุความสำเร็จในประเด็น ดังกล่าวอย่างไร ตัวอย่าง วิสัยทัศน์ “ รพ. ที่ประชาชนไว้วางใจ ” นำมาสู่ คำถามว่าแต่ละคนจะทำงานประจำในหน่วยงานของ ตนอย่างไรเพื่อให้ประชาชนไว้วางใจ ตั้งแต่ ER, ward, คนสวน, พนักงานเปล, ซักฟอก ฯลฯ ตัวอย่าง วิสัยทัศน์ “ เป็นผู้นำการเสริมสร้างสุขภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วม อย่างพอเพียงและยั่งยืน ” การตั้ง คำถามกับทีมงานทางคลินิกอาจจะใช้ทุก key word ข้างต้น ขณะที่หน่วยงานสนับสนุนอาจจะเลือกบาง key word ที่เหมาะสมมาใช้ หัวหน้าหน่วยงานอาจจะพูดคุยเรื่องนี้ในที่ประชุม ประจำเดือนบ่อยๆ จนนำมาสู่ความคิดใหม่ๆ แนวทาง ใหม่ๆ ในการทำงาน หรือโครงการใหม่ๆ แล้วนำมา แลกเปลี่ยนกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหรือ เวทีผู้นำระดับสูง

4 (1) ทีมนำซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานแต่ละ หน่วยถึงบทบาทของตนต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของ องค์กร และการนำค่านิยมไปปฏิบัติในงานประจำ ของแต่ละคน ค่านิยมในที่นี้หมายถึงค่านิยมของ รพ. และค่านิยม ของ HA/HPH ร่วมกัน ผู้นำควรร่วมกันนำค่านิยมเหล่านั้นมาเขียนเป็น ลักษณะพฤติกรรมที่ DO & DON’T ให้ชัดๆ และ สื่อสารให้ทุกคนรับทราบ เช่น ค่านิยม “ ทำงานเป็น ทีม ” ผู้นำพิจารณาค่านิยมที่เหมาะสมสำหรับการสื่อกับ ทีมงานในแต่ละช่วงเวลา เพื่อปลุกใจหรือเพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานประจำวัน หรือ อาจจะใช้ค่านิยมใหม่ที่ไม่เป็นทางการนัก แต่เป็นที่ ยอมรับของผู้คน เช่น “WE CAN” DODON’T ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วย แนวคิดลูกค้าภายใน รับรู้ความ ต้องการและตอบสนอง ไม่ใส่ใจว่าเพื่อนร่วมงานต้องการ อะไร รับฟังความเห็นที่แตกต่าง และหา ข้อสรุปร่วมกันเพื่อนำไปปฏิบัติ โต้เถียงเพื่อคงความคิดของตน ไม่มีใครยอมใคร

5 (2) ทีมนำติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาอย่าง สม่ำเสมอทุกเดือน โดยครอบคลุมทั้งในระดับ หน่วยงาน PCT และระบบงาน การติดตามทำให้เกิดการขับเคลื่อน ถ้าติดตามจนเป็น ปกติ จะไม่รู้สึกเครียด การติดตามอย่างสม่ำเสมอ ควรทำให้แต่ละหน่วยงาน แต่ละ PCT แต่ละระบบงาน ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน ความก้าวหน้าของตนอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น แต่ละหน่วยแต่ละเรื่องอาจจะ รายงานไม่เหมือนกัน ( ขอเพียงให้ไปสรุป ความก้าวหน้ามาเล่าสู่กันฟัง ) สิ่งที่จะรายงานอาจจะ เป็นไปได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ ความก้าวหน้าเทียบกับจุดตั้งต้น ความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมาย แผนที่จะทำในไตรมาสต่อไป ( คือถ้ายังไม่ก้าวหน้า ก็ขอให้คิดว่าจะทำอะไรต่อ ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ control chart ในการนำเสนอ ข้อมูลผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทีมนำควรสร้างการเรียนรู้ในเวทีนำเสนอ เช่น ร่วมกัน หาวิธีการเอาชนะอุปสรรค

6 (3) ทีมนำกำหนดเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย และติดตามการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว I 1 : Hand hygiene M 1.2 : Improve the safety of high-alert drug M 3 : Assuring medication accuracy at transition in care (Medication Reconciliation) M 9 : Blood safety P 1: Patients identification P 2.1 : Effective communication –SBAR P 2.3 : Communicating critical test results E 1 : Response to the deteriorating patient E 3 : Acute coronary syndrome E 4 : Maternal & neonatal morbidity PSG ข้างต้นคือรายการขั้นต่ำที่ทุก รพ. ควรปฏิบัติ อาจ ใช้หลัก 3P มาช่วย Purpose: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดตัวชี้วัดที่ มีความหมายและเป็นไปได้ Process: ศึกษาแนวทางและข้อมูลวิชาการที่ update, วิเคราะห์ gap ของการนำแนวทางนั้นไปปฏิบัติ, หา วิธีลด gap ด้วยความคิดสร้างสรรค์หรือใช้หลัก Visual Management Performance: วัดผลเมื่อเริ่มต้น และติดตาม ประเมินผลตามตัวชี้ที่กำหนดไว้


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนาเพื่อธำรง บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA การ สถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) แนวทางการพัฒนาเพื่อธำรง บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA การ สถาบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google