งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระประชุม กวป. วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ งานการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระประชุม กวป. วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ งานการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระประชุม กวป. วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ งานการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

2 ๑. ผลการดำเนินงานสมุนไพร รางจืด ตะไคร้หอม ๑.เพาะต้นกล้า รางจืด โดย รพ., รพ. สต. ตาม เป้าหมาย ๒.แผนส่งมอบต้นรางจืดให้ อสม. ปลาย มค. – มีค. ๓.รพ., สสอ., รพ. สต. มอบนโยบาย รางจืด / ตะไคร้หอม ประชุมชี้แจง / ให้ความรู้ อสม. ๔.ปลูกรางจืด ตะไคร้หอม ใน รพ., สสอ., รพ. สต. ๕.เริ่มส่งมอบ รางจืด ให้ อสม. แล้ว เช่น รพ. ด่านซ้าย รพ. ปากชม รพ. ผาขาว รพ. ภูหลวง รพ. เอราวัณ รพ. นาด้วง สสอ. ผาขาว สสอ. ด่านซ้าย ฯลฯ

3 การติดตามผลการเพาะปลูกรางจืด CUP เป้าหมา ย ( ต้น ) เพาะต้นกล้า ( ต้น ) ปลูกในหน่วยงานแล้วมีแผน กระจาย / ให้ความรู้ อสม. รพ. รพ. สต. รวมรพ. สสอ. รพ. สต. ( แห่ง ) ปลูก แล้ว ยังไม่ ปลูก เมืองเลย 2,2856003200380 0 √√19√ นาด้วง 568700 √√5√ เชียงคาน 1,4042000 -√14√ ปากชม 8956003400400 0 √√10√ ด่านซ้าย 1,1122000 √ √√13√ นาแห้ว 282500 √ √√5√ ภูเรือ 525600 √ √√6√ ท่าลี่ 6431200 √ √√9√ วังสะพุง 2,7094002512291 2 √√17√ ภูหลวง 607650 √√-5√ ผาขาว 8742285530575 8 √√6√ เอราวัณ 659700√ √√8√ ภูกระดึง ( ภู กระดึง ) 916400552952√√5√ ภูกระดึง ( หนองหิน ) 534596 √5√ รวม 14,01310,5 78 15,7 90 26,3 68 12141225

4 การติดตามผลการเพาะปลูกต้นตะไคร้หอม CUP รพ. สสอ. รพ. สต ( แห่ง ) ชี้แจง / ให้ ความรู้ อสม. เมืองเลย √√ 19 √ นาด้วง √√ 5 √ เชียงคาน √√ 14 √ ปากชม √√ 10 √ ด่านซ้าย √√ 13 √ นาแห้ว √√ 5 √ ภูเรือ √√ 6 √ ท่าลี่ √√ 9 √ วังสะพุง √√ 17 √ ภูหลวง √√ 5 √ ผาขาว √√ 6 √ เอราวัณ √√ 8 √ ภูกระดึง ( ภู กระดึง ) √√ 5 √ ภูกระดึง ( หนอง หิน ) - √ 5 √ รวม 13 รพ.14 แห่ง 127 แห่ง

5 เพาะต้นกล้า รางจืด ตะไคร้หอม

6 หน่วยงานปลูกต้นรางจืด ตะไคร้ หอม

7 ประชุม ให้ความรู้แก่ อสม.

8 มอบรางจืด ตะไคร้หอม ให้ อสม.

9 ปัญหาและอุปสรรค  ปัญหาที่พบจากการติดตามของจังหวัด ๑. การเพาะรางจืดในช่วงฤดูหนาวทำให้การเพาะ ต้นกล้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. อสม. ได้รับการประชุมชี้แจงในเรื่องการปลูก แต่บางส่วนยังไม่เข้าใจในการ นำไปประโยชน์  การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ๑. พื้นที่ ได้มีการเพาะต้นกล้ารางจืด ซ่อม / ทดแทน ต้นที่ไม่แตกยอด ๒. สสอ. แจกถุงดำ ให้ รพ. สต. / อสม. / ชาวบ้าน ช่วยกันเพาะชำต้นกล้า ๓. หมู่บ้าน หาต้นพันธุ์ที่มีในพื้นที่ ปลูกลงดิน ครอบคลุมกลุ่ม อสม. และครัวเรือน ประชาชน

10 ข้อเสนอแนะ ๑. ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสให้ความรู้รางจืด ตะไคร้หอม อย่างต่อเนื่อง ในกลุ่ม อสม. ประชาชนทั่วไป ผู้มารับบริการ นักเรียน ฯลฯ ๒. ขอให้ใช้ประโยชน์ จากสื่อต่างๆ ที่ สสจ. ได้สนับสนุนให้ เช่น แผ่นพับ, power point แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ๓. จังหวัดอยู่ระหว่างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุน หอ กระจายข่าว สถานีวิทยุ แผ่น พับ Powerp oint แผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์

11 ๒. การสนับสนุนงบประมาณจังหวัด ต้นแบบแพทย์แผนไทย  สสจ. เลย จะโอนเงินในการขับเคลื่อนงานจังหวัด ต้นแบบแพทย์แผนไทย ให้กับ รพ. / สสอ. / รพ. สต. ทุกแห่ง ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ดังนี้

12 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ จัดทำโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จย่ากับการแพทย์แผนไทย ในหน่วยแพทย์ พอ. สว. - ให้มีบริการแพทย์แผนไทย ร่วมบริการในหน่วยแพทย์ พอ. สว. ของ สสจ. - การออกหน่วยแพทย์ พอ. สว. ให้โรงพยาบาล ร่วมจัดบริการแพทย์แผน ไทย - กรมพัฒน์ฯ จะสนับสนุนยาแผนไทยในการออกหน่วยแพทย์ พอ. สว. ของ จังหวัด  กิจกรรมบริการแพทย์แผนไทยในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ. สว. จังหวัดเลย - ตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และจ่ายยาแผนไทย โดย แพทย์แผนไทย ( มีใบประกอบฯ ) - เยี่ยมบ้านผู้พิการ อัมพาต โรคเรื้อรัง ในชุมชน โดย แพทย์แผนไทย, ผช. แพทย์แผนไทย, บุคลากรด้านแพทย์แผนไทย - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร แก่ผู้ มารับบริการ ๓. การจัดบริการแพทย์แพทย์แผนไทยใน หน่วยแพทย์ พอ. สว.

13 ๓. สรุปข้อมูลตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์ แผนไทย และการแพทย์ ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน ( เป้าหมายร้อยละ ๑๖ )  ผลงานทั้งจังหวัด เดือน ตค.- ธค. ร้อยละ ๑๙. ๘๗

14 โรงพยาบาลสสอ. รพ. จำนวนผู้รับบริการ ( ครั้ง ) ร้อย ละ หมาย เหตุ อำเภอ จำนวนผู้รับบริการ ( ครั้ง ) ร้อย ละ หมาย เหตุ ทั้งหมด แผน ไทยทั้งหมดแผนไทย เมือง 9806469717.11 ไม่ผ่าน เมือง 4022911717 29.1 3 ผ่าน เชียง คาน 277578192.95 ไม่ผ่าน เชียง คาน 259564025 15.5 1 ไม่ผ่าน ปากชม 171793988 23.2 1 ผ่าน ปากชม 214619003 41.9 5 ผ่าน ด่าน ซ้าย 294943348 11.3 5 ไม่ผ่าน ด่าน ซ้าย 2802710054 35.8 7 ผ่าน นาแห้ว 5328576 10.8 1 ไม่ผ่าน นาแห้ว 45824078.88 ไม่ผ่าน ภูเรือ 120202720 22.6 3 ผ่าน ภูเรือ 102906934 67.3 9 ผ่าน ท่าลี่ 143742236 15.5 6 ไม่ผ่าน ท่าลี่ 148242045 13.8 0 ไม่ผ่าน วังสะ พุง 3445827688.03 ไม่ผ่าน วังสะ พุง 608199318 15.3 2 ไม่ผ่าน ภู กระดึง 156418725.58 ไม่ผ่าน ภู กระดึง 138565795 41.8 2 ผ่าน นาด้วง 125561323 10.5 4 ไม่ผ่าน นาด้วง 83373551 42.5 9 ผ่าน ภูหลวง 1236210748.69 ไม่ผ่าน ภูหลวง 111161845 16.6 0 ผ่าน ผาขาว 230006962 30.2 7 ผ่าน ผาขาว 2181114522 66.58 ผ่าน เอราวัณ 154201746 11.3 2 ไม่ผ่าน เอราวัณ 139012538 18.2 6 ผ่าน หนอง หิน 228405181 22.6 8 ผ่าน รวม รพ. 317,653 35,403 11.1 5 ไม่ผ่าน รวม สสอ. 298,049 86,935 29.1 7 ผ่าน รวม รพท. 98,064 6,9717.11 ไม่ผ่าน รวม รพช. 219,589 28,432 12.9 5 ไม่ผ่าน รวมทั้ง จังหวัด 615,702 122,338 19.8 7 ผ่าน ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และ การแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๖ ( ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๕๖ )

15 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และ การแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๖ ของโรงพยาบาล ในจังหวัดเลย

16 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และ การแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๖ ของรพ. สต. ใน จังหวัดเลย

17 สมุนไพ ร ตะไคร้ หอม กลิ่น หอมฉุน ขับไล่ ยุง ดีนักแล.... สวัสดี..


ดาวน์โหลด ppt วาระประชุม กวป. วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ งานการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google