งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ ๒ โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ ๒ โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ ๒ โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
วิทยากรประจำกลุ่ม นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทราวาท ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค นายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

2 แนวทางการประสานติดตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างสำนัก และ สคร.

3 รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักฯจะประสานกับทาง กพร. เพื่อจัดทำเอกสารชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของคำอธิบายตัวชี้วัด และ เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินขั้นตอนการ ทำงานของ สคร.

4 การติดตามกำกับแผนปฏิบัติการดำเนินงานตามจุดเน้น
สำนักฯได้พิจารณาร่วมกับ สคร. ซึ่งมีการปรับแก้ไข ดังนี้ - ปรับข้อความให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น สำนักต.และสคร.สุ่มในการควบคุมโรคเมื่อมีเหตุการณ์การระบาด เป็น สคร.ร่วมมือในการควบคุมโรค เมื่อมีเหตุการณ์การระบาดของโรคเป็นต้น มีการลดจำนวนข้อย่อยในการรายงานผล ปรับแก้ไขขยายระยะเวลาในการดำเนินงาน หมายเหตุ สำนักฯจะดำเนินการปรับแก้ไขและส่งให้ สคร.พิจารณา อีกครั้งทางอีเมลล์ ภายในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

5 เป้าหมายการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมร่วมกันในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

6 สคร.รับทราบถึงรายละเอียดตัวชี้วัด และกลับไปปรับ แผนงาน/กิจกรรมให้สอดคล้องตาม Template
ในกรณีที่ สคร.ต้องการสนับสนุนงบประมาณให้ ทำโครงการเพื่อขอสนับสนุนมายังสำนักฯ ภายใน ไตรมาสที่ ๒

7 กรอบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

8 กรอบการดำเนินการเน้น

9 ในส่วนของ สคร. ให้จัดทำโครงการ/กิจกรรมการ ดำเนินงาน พร้อมทั้งงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน (ในภาพรวม ๓.๘ ล้านบาท ) ส่งให้สำนักฯทาง อีเมลล์ ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

10 ปัญหา อุปสรรค - โรคอาหารเป็นพิษควรมีความชัดเจนในเรื่องแนวทางการ ดำเนินงานในปี ๒๕๕๘ เช่น กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นกลุ่มนักเรียน กิจกรรมคือสนับสนุนให้ เกิดการดำเนินงานเพื่อขยายความครอบคลุมในกลุ่มนักเรียน ให้มากขึ้น และเพิ่มกลุ่มที่วิเคราะห์ได้ว่าเป็นปัญหาของแต่ละ พื้นที่

11 ข้อเสนอแนะในภาพรวม ๑. ควรมีการทบทวนตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ในช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒. สคร.ต้องการการสนับสนุนสื่อในการดำเนินงาน เช่น คู่มือ แนวทาง และแผ่นพับ โดยเฉพาะสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาษา พม่า และภาษาอังกฤษ ๓.ในการจัดทำตัวชี้วัด หรือการรายงานผลควรมีการหารือ ร่วมกันกับ สคร.

12 Thank you


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ ๒ โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google