งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยากรประจำกลุ่ม นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทราวาท ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค นายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อทางอาหาร และน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยากรประจำกลุ่ม นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทราวาท ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค นายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อทางอาหาร และน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยากรประจำกลุ่ม นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทราวาท ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค นายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อทางอาหาร และน้ำ

2

3  สำนักฯจะประสานกับทาง กพร. เพื่อ จัดทำเอกสารชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติมในเรื่องของคำอธิบายตัวชี้วัด และเอกสาร / หลักฐานประกอบการ ประเมินขั้นตอนการทำงานของ สคร.

4 การติดตามกำกับแผนปฏิบัติการ ดำเนินงานตามจุดเน้น สำนักฯได้พิจารณาร่วมกับ สคร. ซึ่งมีการ ปรับแก้ไข ดังนี้ - ปรับข้อความให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น สำนักต. และสคร. สุ่มในการควบคุมโรค เมื่อมีเหตุการณ์การระบาด เป็น สคร. ร่วมมือ ในการควบคุมโรค เมื่อมีเหตุการณ์การระบาด ของโรคเป็นต้น – มีการลดจำนวนข้อย่อยในการรายงานผล – ปรับแก้ไขขยายระยะเวลาในการดำเนินงาน หมายเหตุ สำนักฯจะดำเนินการปรับแก้ไขและ ส่งให้ สคร. พิจารณา อีกครั้งทางอีเมลล์ ภายในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

5

6  สคร. รับทราบถึงรายละเอียดตัวชี้วัด และกลับไปปรับแผนงาน / กิจกรรม ให้สอดคล้องตาม Template  ในกรณีที่ สคร. ต้องการสนับสนุน งบประมาณให้ ทำโครงการเพื่อ ขอสนับสนุนมายังสำนักฯ ภายใน ไตรมาสที่ ๒

7

8  กรอบการดำเนินการเน้น

9  ในส่วนของ สคร. ให้จัดทำโครงการ / กิจกรรมการดำเนินงาน พร้อมทั้ง งบประมาณที่ต้องการสนับสนุน ( ใน ภาพรวม ๓. ๘ ล้านบาท ) ส่งให้สำนัก ฯทาง อีเมลล์ ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

10 - โรคอาหารเป็นพิษควรมีความชัดเจนใน เรื่องแนวทางการดำเนินงานในปี ๒๕๕๘ เช่น กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นกลุ่มนักเรียน กิจกรรมคือสนับสนุนให้เกิดการ ดำเนินงานเพื่อขยายความครอบคลุมใน กลุ่มนักเรียนให้มากขึ้น และเพิ่มกลุ่มที่ วิเคราะห์ได้ว่าเป็นปัญหาของแต่ละพื้นที่

11 ๑. ควรมีการทบทวนตัวชี้วัด ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานในช่วงก่อนสิ้น ปีงบประมาณ ๒. สคร. ต้องการการสนับสนุนสื่อในการ ดำเนินงาน เช่น คู่มือ แนวทาง และแผ่น พับ โดยเฉพาะสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็น ภาษาพม่า และภาษาอังกฤษ ๓. ในการจัดทำตัวชี้วัด หรือการรายงานผล ควรมีการหารือร่วมกันกับ สคร.

12


ดาวน์โหลด ppt วิทยากรประจำกลุ่ม นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทราวาท ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค นายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อทางอาหาร และน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google