งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนิเทศ ติดตาม. สรุปผลการดำเนินงาน การแพทย์แผนไทยอำเภอ ประกอบด้วย รายชื่อตำบลในโซนรายชื่อตำบลในโซน รายชื่อคณะทำงานรายชื่อคณะทำงาน ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนสถานบริการทั้งหมดข้อมูลพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนิเทศ ติดตาม. สรุปผลการดำเนินงาน การแพทย์แผนไทยอำเภอ ประกอบด้วย รายชื่อตำบลในโซนรายชื่อตำบลในโซน รายชื่อคณะทำงานรายชื่อคณะทำงาน ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนสถานบริการทั้งหมดข้อมูลพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนิเทศ ติดตาม

2 สรุปผลการดำเนินงาน การแพทย์แผนไทยอำเภอ ประกอบด้วย รายชื่อตำบลในโซนรายชื่อตำบลในโซน รายชื่อคณะทำงานรายชื่อคณะทำงาน ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนสถานบริการทั้งหมดข้อมูลพื้นฐาน จำนวนสถานบริการทั้งหมด ข้อมูลพื้นฐานจำนวนสถานบริการแพทย์แผนไทย ระดับต่างๆข้อมูลพื้นฐานจำนวนสถานบริการแพทย์แผนไทย ระดับต่างๆ ผลการดำเนินงานตามรายงานประจำเดือนผลการดำเนินงานตามรายงานประจำเดือน สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

3 อำเภอ ประกอบด้วย สอ................... สอ................... สอ................... สรุปผลการดำเนินงานการแพทย์ แผนไทยอำเภอ

4 อำเภอ คณะทำงานประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงานการแพทย์ แผนไทยอำเภอ

5 โซน............ ข้อมูลพื้นฐาน อำเภอโรงพยาบาล (แห่ง)สถานีอนามัย (แห่ง)

6 โซน............ ข้อมูลระดับสถานบริการ แพทย์แผนไทย อำเภอโรงพยาบาล ระดับ 2 (แห่ง) สถานีอนามัย ระดับ 1 (แห่ง) สถานีอนามัย ระดับ 2 (แห่ง)

7 ผลการ นิเทศ ติดตาม

8 เรื่อง ตำบล 1. งานบริหารทั่วไป---- คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้าน การแพทย์แผนไทย ---- ระดับอำเภอ (คปสอ) ระดับสถานบริการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน การแพทย์แผนไทย ---- ระดับอำเภอ (คปสอ) ระดับสถานบริการ การจัดทำรายงานประจำเดือน

9 ผลการนิเทศติดตาม เรื่อง รวมหน่วย 1. งานบริหารทั่วไป- คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ แผนไทย - ระดับอำเภอ (คปสอ) แห่ง ระดับสถานบริการ แห่ง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการแพทย์ แผนไทย - ระดับอำเภอ (คปสอ) แห่ง ระดับสถานบริการ แห่ง การจัดทำรายงานประจำเดือน แห่ง

10 ผลการนิเทศติดตาม เรื่อง ตำบล 1. งานบริหารทั่วไป---- การจัดระบบข้อมูลกลุ่มผู้สนใจ/ ปลูกสมุนไพร การจัดระบบข้อมูลกลุ่มหมอ พื้นบ้าน การจัดระบบข้อมูลกลุ่มหมอแผน โบราณ

11 ผลการนิเทศติดตาม

12 เรื่อง รวมหน่วย 1. งานบริหารทั่วไป- การจัดระบบข้อมูลกลุ่มผู้สนใจ/ปลูก สมุนไพร คน การจัดระบบข้อมูลกลุ่มหมอพื้นบ้าน คน การจัดระบบข้อมูลกลุ่มหมอแผนโบราณ คน

13 ผลการนิเทศติดตาม เรื่อง ตำบล 2.งานบริการการแพทย์แผน ไทย ---- ให้การบำบัด/ ส่งเสริม สุขภาพด้วยวิธีดังต่อไปนี้ ---- ยาสมุนไพร นวดไทย ประคบสมุนไพร/อบ สมุนไพร

14 ผลการนิเทศติดตาม เรื่อง รวมหน่วย 2.งานบริการการแพทย์แผนไทย- ให้การบำบัด/ ส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธี ดังต่อไปนี้ - ยาสมุนไพร แห่ง นวดไทย แห่ง ประคบสมุนไพร/อบสมุนไพร แห่ง

15 ผลการ ดำเนินงาน

16 รายการข้อมูล หน่วย ตำบล 1.มูลค่าการเบิกใช้ยาและ ยาสมุนไพรสำเร็จรูป 1.1)มูลค่าของการเบิกใช้ยา และเวชภัณฑ์ยาทั้งหมดของ รพท./ รพศ. ออกจากคลัง ในเดือนนี้ บาท 1.2)มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งหมดของ รพท./รพศ. ใน เดือนนี้ บาท คิดเป็นร้อยละ

17 ผลการดำเนินงาน

18 รายการข้อมูล หน่วย ตำบล 1.มูลค่าการเบิกใช้ยา และยาสมุนไพรสำเร็จรูป 1.3)มูลค่าการใช้ยาและ เวชภัณฑ์ยาทั้งหมดของ รพช. ในเดือนนี้ บาท 1.4)มูลค่าการใช้ยา สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ สมุนไพรทั้งหมด รพช. ใน เดือนนี้ บาท คิดเป็นร้อยละ

19 ผลการดำเนินงาน

20 รายการข้อมูลหน่วย ตำบล 1.มูลค่าการเบิกใช้ยาและยา สมุนไพรสำเร็จรูป 1.5)มูลค่าการใช้ยาและ เวชภัณฑ์ยาทั้งหมดของ สอ. ในเดือนนี้ บาท 1.6)มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งหมด สอ. ในเดือนนี้ บาท คิดเป็นร้อยละ

21 ผลการดำเนินงาน

22 รายการข้อมูลหน่วย ตำบล 2.มูลค่าการให้บริการเฉพาะ การอบสมุนไพร ประคบ สมุนไพร และนวดแผนไทย 2.1)มูลค่าการให้บริการเฉพาะ การอบสมุนไพร ประคบสมุนไพร และนวดแผนไทย ใน รพศ. / รพช. กรณีอำเภอเมืองเป็นรพศ บาท 2.2)มูลค่าการให้บริการเฉพาะ การอบสมุนไพร ประคบสมุนไพร และนวดแผนไทย ใน สอ. บาท

23 ผลการดำเนินงาน

24 รายการข้อมูลหน่วย ตำบล 3.จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับ การจ่ายยาสมุนไพร(เฉพาะ ยาสำเร็จรูป) 3.1)จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับ การจ่ายยาสมุนไพร(เฉพาะยา สำเร็จรูป) ใน รพศ. / รพช. กรณีอำเภอเมืองเป็นรพศ ครั้ง 3.2)จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับ การจ่ายยาสมุนไพร(เฉพาะยา สำเร็จรูป) ใน สอ. ครั้ง

25 ผลการดำเนินงาน

26 รายการข้อมูล หน่วย ตำบล 4.จำนวนผู้รับบริการใน คลินิคแพทย์แผนไทย(อบ สมุนไพร,ประคบสมุนไพร,นวดแผนไทย) 4.2)จำนวนผู้รับบริการใน คลินิคแพทย์แผนไทย(อบ สมุนไพร,ประคบสมุนไพร,นวดแผนไทย)ใน /รพศ / รพช. ครั้ง 4.3)จำนวนผู้รับบริการใน คลินิคแพทย์แผนไทย(อบ สมุนไพร,ประคบสมุนไพร,นวดแผนไทย)ใน สอ. ครั้ง

27 ผลการดำเนินงาน

28 รายการข้อมูล หน่วย ตำบล 5.งานสนับสนุนการบริการ และเครือข่ายแพทย์แผน ไทย 5.1. งานพัฒนาองค์ความรู้ 5.1.1 - ศึกษาวิจัย เรื่อง 5.1.2 - รวบรวมตำรับ การแพทย์แผนไทย เล่ม 5.1.3 - รวบรวมรายชื่อหมอ พื้นบ้าน/หมอแผนโบราณ คน

29 ผลการดำเนินงาน

30 รายการข้อมูล หน่วย ตำบล 5.2. งานพัฒนาบุคลากร 5.2.1 - จัดประชุม/อบรม/ สัมมนาสำหรับบุคลากร สาธารณสุข ครั้ง 5.2.2 - จัดประชุม/อบรม/ สัมมนาสำหรับหมอพื้นบ้าน / ผู้มี ใบประกอบโรคศิลปะ ครั้ง 5.2.3 - จัดประชุม/อบรม/ สัมมนาสำหรับ อสม./ประชาชน ทั่วไป ครั้ง 5.2.4 - เป็นวิทยากรด้าน การแพทย์แผนไทย กรณี หน่วยงานอื่นจัด ครั้ง

31 ผลการดำเนินงาน

32 รายการข้อมูล หน่วย ตำบล 5.3. งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 5.3.1 - เสียงตามสาย ครั้ง 5.3.2 - จัดนิทรรศการ / รณรงค์ ครั้ง 5.3.3 - จัดทำสื่อ แผ่นพับ เรื่อง

33 ผลการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt การนิเทศ ติดตาม. สรุปผลการดำเนินงาน การแพทย์แผนไทยอำเภอ ประกอบด้วย รายชื่อตำบลในโซนรายชื่อตำบลในโซน รายชื่อคณะทำงานรายชื่อคณะทำงาน ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนสถานบริการทั้งหมดข้อมูลพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google