งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนิเทศติดตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนิเทศติดตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนิเทศติดตาม

2 สรุปผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยอำเภอ
ประกอบด้วย รายชื่อตำบลในโซน รายชื่อคณะทำงาน ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนสถานบริการทั้งหมด ข้อมูลพื้นฐานจำนวนสถานบริการแพทย์แผนไทยระดับต่างๆ ผลการดำเนินงานตามรายงานประจำเดือน สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

3 สรุปผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยอำเภอ
ประกอบด้วย สอ สอ สอ

4 สรุปผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยอำเภอ
คณะทำงานประกอบด้วย

5 โซน............ ข้อมูลพื้นฐาน อำเภอ โรงพยาบาล (แห่ง)
สถานีอนามัย (แห่ง)

6 โซน............ ข้อมูลระดับสถานบริการแพทย์แผนไทย
อำเภอ โรงพยาบาล ระดับ 2 (แห่ง) สถานีอนามัยระดับ 1 (แห่ง) สถานีอนามัยระดับ 2 (แห่ง)

7 ผลการนิเทศติดตาม

8 ผลการนิเทศติดตาม เรื่อง ตำบล 1. งานบริหารทั่วไป -
เรื่อง  ตำบล 1. งานบริหารทั่วไป - คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ระดับอำเภอ (คปสอ) ระดับสถานบริการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการแพทย์แผนไทย การจัดทำรายงานประจำเดือน

9 ผลการนิเทศติดตาม เรื่อง รวม หน่วย 1. งานบริหารทั่วไป -
เรื่อง  รวม หน่วย 1. งานบริหารทั่วไป - คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ระดับอำเภอ (คปสอ) แห่ง ระดับสถานบริการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการแพทย์แผนไทย การจัดทำรายงานประจำเดือน

10 ผลการนิเทศติดตาม เรื่อง ตำบล 1. งานบริหารทั่วไป -
เรื่อง  ตำบล 1. งานบริหารทั่วไป - การจัดระบบข้อมูลกลุ่มผู้สนใจ/ปลูกสมุนไพร การจัดระบบข้อมูลกลุ่มหมอพื้นบ้าน การจัดระบบข้อมูลกลุ่มหมอแผนโบราณ

11 ผลการนิเทศติดตาม

12 ผลการนิเทศติดตาม เรื่อง รวม หน่วย 1. งานบริหารทั่วไป -
เรื่อง  รวม หน่วย 1. งานบริหารทั่วไป - การจัดระบบข้อมูลกลุ่มผู้สนใจ/ปลูกสมุนไพร คน การจัดระบบข้อมูลกลุ่มหมอพื้นบ้าน การจัดระบบข้อมูลกลุ่มหมอแผนโบราณ

13 ผลการนิเทศติดตาม เรื่อง ตำบล 2.งานบริการการแพทย์แผนไทย -
เรื่อง  ตำบล 2.งานบริการการแพทย์แผนไทย - ให้การบำบัด/ ส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธีดังต่อไปนี้ ยาสมุนไพร นวดไทย  ประคบสมุนไพร/อบสมุนไพร 

14 ผลการนิเทศติดตาม เรื่อง รวม หน่วย 2.งานบริการการแพทย์แผนไทย -
เรื่อง  รวม หน่วย 2.งานบริการการแพทย์แผนไทย - ให้การบำบัด/ ส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธีดังต่อไปนี้ ยาสมุนไพร แห่ง นวดไทย  ประคบสมุนไพร/อบสมุนไพร 

15 ผลการดำเนินงาน

16 ผลการดำเนินงาน รายการข้อมูล 1.มูลค่าการเบิกใช้ยาและยาสมุนไพรสำเร็จรูป
หน่วย ตำบล 1.มูลค่าการเบิกใช้ยาและยาสมุนไพรสำเร็จรูป 1.1)มูลค่าของการเบิกใช้ยาและเวชภัณฑ์ยาทั้งหมดของ รพท./ รพศ. ออกจากคลัง ในเดือนนี้ บาท 1.2)มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งหมดของ รพท./รพศ. ในเดือนนี้ คิดเป็นร้อยละ

17 ผลการดำเนินงาน

18 ผลการดำเนินงาน 1.มูลค่าการเบิกใช้ยาและยาสมุนไพรสำเร็จรูป
รายการข้อมูล หน่วย ตำบล 1.มูลค่าการเบิกใช้ยาและยาสมุนไพรสำเร็จรูป 1.3)มูลค่าการใช้ยาและเวชภัณฑ์ยาทั้งหมดของ รพช. ในเดือนนี้ บาท 1.4)มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งหมด รพช. ในเดือนนี้ คิดเป็นร้อยละ

19 ผลการดำเนินงาน

20 ผลการดำเนินงาน 1.มูลค่าการเบิกใช้ยาและยาสมุนไพรสำเร็จรูป
รายการข้อมูล หน่วย ตำบล 1.มูลค่าการเบิกใช้ยาและยาสมุนไพรสำเร็จรูป 1.5)มูลค่าการใช้ยาและเวชภัณฑ์ยาทั้งหมดของ สอ. ในเดือนนี้ บาท 1.6)มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งหมด สอ. ในเดือนนี้ คิดเป็นร้อยละ

21 ผลการดำเนินงาน

22 ผลการดำเนินงาน รายการข้อมูล หน่วย ตำบล 2.มูลค่าการให้บริการเฉพาะการอบสมุนไพร ประคบสมุนไพร และนวดแผนไทย 2.1)มูลค่าการให้บริการเฉพาะการอบสมุนไพร ประคบสมุนไพร และนวดแผนไทย ใน รพศ. /รพช. กรณีอำเภอเมืองเป็นรพศ บาท 2.2)มูลค่าการให้บริการเฉพาะการอบสมุนไพร ประคบสมุนไพร และนวดแผนไทย ใน สอ.

23 ผลการดำเนินงาน

24 ผลการดำเนินงาน รายการข้อมูล หน่วย ตำบล 3.จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการจ่ายยาสมุนไพร(เฉพาะยาสำเร็จรูป) 3.1)จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการจ่ายยาสมุนไพร(เฉพาะยาสำเร็จรูป) ใน รพศ. / รพช. กรณีอำเภอเมืองเป็นรพศ ครั้ง 3.2)จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการจ่ายยาสมุนไพร(เฉพาะยาสำเร็จรูป) ใน สอ.

25 ผลการดำเนินงาน

26 ผลการดำเนินงาน รายการข้อมูล หน่วย ตำบล 4.จำนวนผู้รับบริการในคลินิคแพทย์แผนไทย(อบสมุนไพร,ประคบสมุนไพร,นวดแผนไทย) 4.2)จำนวนผู้รับบริการในคลินิคแพทย์แผนไทย(อบสมุนไพร,ประคบสมุนไพร,นวดแผนไทย)ใน /รพศ / รพช. ครั้ง 4.3)จำนวนผู้รับบริการในคลินิคแพทย์แผนไทย(อบสมุนไพร,ประคบสมุนไพร,นวดแผนไทย)ใน สอ.

27 ผลการดำเนินงาน

28 ผลการดำเนินงาน 5.งานสนับสนุนการบริการและเครือข่ายแพทย์แผนไทย
รายการข้อมูล หน่วย ตำบล 5.งานสนับสนุนการบริการและเครือข่ายแพทย์แผนไทย 5.1. งานพัฒนาองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย เรื่อง รวบรวมตำรับการแพทย์แผนไทย เล่ม รวบรวมรายชื่อหมอพื้นบ้าน/หมอแผนโบราณ คน

29 ผลการดำเนินงาน

30 ผลการดำเนินงาน 5.2. งานพัฒนาบุคลากร
รายการข้อมูล หน่วย ตำบล 5.2. งานพัฒนาบุคลากร จัดประชุม/อบรม/สัมมนาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ครั้ง จัดประชุม/อบรม/สัมมนาสำหรับหมอพื้นบ้าน / ผู้มีใบประกอบโรคศิลปะ จัดประชุม/อบรม/สัมมนาสำหรับ อสม./ประชาชนทั่วไป เป็นวิทยากรด้านการแพทย์แผนไทย กรณีหน่วยงานอื่นจัด

31 ผลการดำเนินงาน

32 ผลการดำเนินงาน 5.3. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5.3.1 - เสียงตามสาย
รายการข้อมูล หน่วย ตำบล 5.3. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ครั้ง จัดนิทรรศการ / รณรงค์ จัดทำสื่อ แผ่นพับ เรื่อง

33 ผลการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt การนิเทศติดตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google