งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ประเด็นหลักที่ ๑.๑. : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุม โรค หัวข้อที่ ๑.๑.๑ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ประเด็นหลักที่ ๑.๑. : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุม โรค หัวข้อที่ ๑.๑.๑ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ประเด็นหลักที่ ๑.๑. : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุม โรค หัวข้อที่ ๑.๑.๑ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค กลุ่มเด็ก สตรี ๑.๑.๒ : กลุ่มเด็กปฐมวัย ๑.๑.๓: กลุ่มเด็กวัยรุ่น วัยเรียน ๑.๑.๔ : กลุ่มวัยทำงาน ๑.๑.๕: กลุ่มผู้สูงอายุ ๑.๑.๖: สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อการดำเนินงาน ด้านสุขภาพ ๑.๑.๗ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy ตัวชี้วัด ๓๑ ตัว ( กรมการแพทย์ อย. สบส..วิทย์ สุขภาพจิต อนามัย) คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ประเด็นหลักที่ ๑.๑. : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุม โรค หัวข้อที่ ๑.๑.๑ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค กลุ่มเด็ก สตรี ๑.๑.๒ : กลุ่มเด็กปฐมวัย ๑.๑.๓: กลุ่มเด็กวัยรุ่น วัยเรียน ๑.๑.๔ : กลุ่มวัยทำงาน ๑.๑.๕: กลุ่มผู้สูงอายุ ๑.๑.๖: สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อการดำเนินงาน ด้านสุขภาพ ๑.๑.๗ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy ตัวชี้วัด ๓๑ ตัว ( กรมการแพทย์ อย. สบส..วิทย์ สุขภาพจิต อนามัย)

2 แผนงานส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ การดำเนินงานเป้าหมายผลงาน  ANC ก่อน 12 wks≥ ร้อยละ  ANC 5 ครั้ง ≥ ร้อยละ  LBW ≤ ร้อยละ ความ ต่อเนื่องใน การพัฒนา คุณภาพ ประเมิน การใช้ Alc. แม่ วัยรุ่น ภาวะ ซึมเศร้า ข้อมูลกลุ่ม แรงงาน ฝากครรภ์ ช้า เสนอส่วนกลาง ให้นำการประเมินลงใน สมุด

3 ภาวะขาดสารไอโอดีน ค่า TSH > 11.2 mU/L เป้าหมายผลงาน  ภาพรวมจังหวัด ≤ ร้อยละ  กรุงเทพจุรีเวช  ร้อยเอ็ด - ธนบุรี  โพนทราย  จังหาร การใช้มาตรการเขต ประสานการดำเนินงานกับ รพ. เอกชน

4 แผนงานส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-2 ปี, 3-5 ปี การดำเนินงานเป้าหมายผลงาน 0-2, 3-5 ปีรับการตรวจ พัฒนาการ ≥ ร้อยละ , , 3-5 ปีส่วนสูงระดับ ดีรูปร่างสมส่วน ≥ ร้อยละ , ปีมีพัฒนาการสมวัย ≤ ร้อยละ พัฒนาต้นแบบ 10 อปท. - พัฒนาครอบคลุม จนท. - มีระบบช่วยเหลือ เด็ก พัฒนาการ ล่าช้า การตรวจ พัฒนาการที่มี คุณภาพ ( กค. มีแผน อบรม ) ติดตาม สนับสนุน และพัฒนา ต่อเนื่อง

5 การดำเนินงานเป้าหมายผลงาน เด็กปฐมวัย มีปัญหาฟันน้ำนม ผุ ≤ ร้อยละ ได้รับการตรวจช่องปาก ≥ ร้อยละ ผู้ดูแลได้รับการฝึกทักษะการ แปรงฟัน ≥ ร้อยละ เด็กได้รับการทาฟลูออไรด์วา นิช ≥ ร้อยละ มี อสม. เชี่ยวชาญงานทันตฯ ประจำ รพ. สต. ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับฝ่าย ส่งเสริมฯ อบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ประสานงานกับ อปท. ในการบริหาร ศพด. ( วัสดุอุปกรณ์ )


ดาวน์โหลด ppt คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ประเด็นหลักที่ ๑.๑. : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุม โรค หัวข้อที่ ๑.๑.๑ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google