งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ประเด็นหลักที่ ๑. ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ประเด็นหลักที่ ๑. ๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ประเด็นหลักที่ ๑. ๑
คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ประเด็นหลักที่ ๑.๑. : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค หัวข้อที่ ๑.๑.๑ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคกลุ่มเด็ก สตรี ๑.๑.๒ : กลุ่มเด็กปฐมวัย ๑.๑.๓: กลุ่มเด็กวัยรุ่น วัยเรียน ๑.๑.๔ : กลุ่มวัยทำงาน ๑.๑.๕: กลุ่มผู้สูงอายุ ๑.๑.๖: สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อการดำเนินงานด้านสุขภาพ ๑.๑.๗ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy ตัวชี้วัด ๓๑ ตัว ( กรมการแพทย์ อย. สบส. .วิทย์ สุขภาพจิต อนามัย)

2 ความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพ
แผนงานส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ การดำเนินงาน เป้าหมาย ผลงาน ANC ก่อน 12 wks ≥ ร้อยละ 60 73.11 ANC 5 ครั้ง ≥ ร้อยละ 90 80.69 LBW ≤ร้อยละ 7 8.40 ความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพ ประเมินการใช้ Alc. แม่วัยรุ่น ภาวะซึมเศร้า ข้อมูลกลุ่มแรงงาน ฝากครรภ์ช้า จุดเด่น โอกาสพัฒนา ข้อเสนอ เสนอส่วนกลาง ให้นำการประเมินลงในสมุด

3 ประสานการดำเนินงานกับ รพ.เอกชน
ภาวะขาดสารไอโอดีน ค่า TSH > 11.2 mU/L เป้าหมาย ผลงาน ภาพรวมจังหวัด ≤ร้อยละ 3 12.34 กรุงเทพจุรีเวช 27.83 ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 23.80 โพนทราย 20.00 จังหาร 15.32 การใช้มาตรการเขต ประสานการดำเนินงานกับ รพ.เอกชน โอกาสพัฒนาและข้อเสนอ

4 จุดเด่น โอกาสพัฒนา ข้อเสนอ
แผนงานส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-2 ปี , 3-5 ปี การดำเนินงาน เป้าหมาย ผลงาน 0-2, 3-5 ปีรับการตรวจพัฒนาการ ≥ ร้อยละ 80 98.17, 97.08 0-2, 3-5 ปีส่วนสูงระดับดีรูปร่างสมส่วน ≥ ร้อยละ 90 95.29, 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ≤ร้อยละ 7 97.11 จุดเด่น โอกาสพัฒนา ข้อเสนอ -พัฒนาต้นแบบ 10 อปท. -พัฒนาครอบคลุม จนท. -มีระบบช่วยเหลือเด็ก พัฒนาการล่าช้า การตรวจพัฒนาการที่มีคุณภาพ ( กค.มีแผน อบรม) ติดตามสนับสนุน และพัฒนาต่อเนื่อง

5 จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีปัญหาฟันน้ำนมผุ ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของเด็กต่ำกว่า 3 ปี การดำเนินงาน เป้าหมาย ผลงาน เด็กปฐมวัย มีปัญหาฟันน้ำนมผุ ≤ ร้อยละ 57 67.15 ได้รับการตรวจช่องปาก ≥ ร้อยละ 70 86.52 ผู้ดูแลได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน 83.21 เด็กได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช ≥ ร้อยละ 50 58.81 จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา มี อสม.เชี่ยวชาญงานทันตฯ ประจำ รพ.สต. ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับฝ่ายส่งเสริมฯ อบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประสานงานกับ อปท. ในการบริหาร ศพด. (วัสดุอุปกรณ์)


ดาวน์โหลด ppt คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ประเด็นหลักที่ ๑. ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google