งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ www.nhso.go.th กลไกการสนับสนุนการ ดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล และ การพัฒนาระบบรับ - ส่งต่อ แบบบูรณาการ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ www.nhso.go.th กลไกการสนับสนุนการ ดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล และ การพัฒนาระบบรับ - ส่งต่อ แบบบูรณาการ 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ www.nhso.go.th กลไกการสนับสนุนการ ดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล และ การพัฒนาระบบรับ - ส่งต่อ แบบบูรณาการ 2552

2 2 สปสช.เขตจะสนับสนุนงบ 200,000 บาท/แห่ง สำหรับดำเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการระหว่าง รสต. และ รพ.แม่ข่ายในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ได้แก่  ระบบIT ในการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือ การจัด Real time consultation เป็นต้น  ระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน(home ward)  การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ระหว่างรสต.และรพ.แม่ข่าย ทั้งนี้แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินการให้สปสช.เขต ร่วมหารือกับจังหวัดและพื้นที่เป้าหมาย กลไกการสนับสนุนของ สปสช.( ต่อ )

3 3 ที่มา โรงพยาบาลหล่ม สัก

4 4 บัตรแยกประเภทและจำนวนผู้ป่วย ( รพ. หล่มสัก ) สีเหลืองผู้ป่วยเดินทางมาเอง ร้อยละ 20 สีแดงนัดมาตรวจตามนัด ร้อยละ 60 สีเขียวจาก รพต. ร้อยละ 20

5 5 การรักษาปรึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ครอบคลุม 31 แห่ง ที่มา เครือข่ายอำเภอ หล่มสัก

6 6 แหล่งงบประมาณที่สำคัญ  งบ SP2 โครงสร้าง ครุภัณฑ์ บุคลากร  งบชดเชย(OP,PP)เวชภัณฑ์ งบดำเนินการ  เงินบำรุงหน่วยบริการครุภัณฑ์ บุคลากร  งบสมทบท้องถิ่น ชุมชน งบดำเนินการPP  งบสนับสนุนจากสปสช. ระบบเชื่อมโยงรพ.แม่ข่าย  งบสนับสนุนจาก สสส.เตรียมระบบ พัฒนา ติดตาม

7 7 รพสต. คืออะไร ใน UC ( ก้าว ต่อไป )  สถานีอนามัยทั่วไปหน่วยร่วมให้บริการ CUPประเมินความพร้อม,รับค่าบริการจากCUP  รพสต.(เล็ก,กลาง,ใหญ่)หน่วยบริการปฐมภูมิ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์,รับค่าบริการจากCUP  รพสต.ที่มีแพทย์ประจำ สามารถเป็นCUPได้ เฉพาะบางพื้นที่,สปสช.ประเมิน รับค่าบริการโดยตรงจากสปสช. เช่น CMU, เครือข่ายเมืองย่า * CUPที่สามารถจัดให้สอ.ในเครือข่ายผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นหน่วยบริการปฐม ภูมิ(หรือ รสต.) มีสิทธิได้รับงบOPเพิ่มเติมตามสัดส่วนประชากรในพื้นที่นั้น

8 8 เน้นภารกิจประสานการส่งต่อในระดับปฐมภูมิ - ตติยภูมิ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาในรพ. ที่ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพมากที่สุด ดังนี้  จัดศูนย์ประสานการส่งต่อทุกระดับ ( ระดับ เขต ระดับจังหวัด ระดับบริการ ) โดยทำหน้าที่ ประสานการส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง  มีระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกันทุก ระดับ โดยจัดทำระบบ IT ในพื้นที่ ระหว่างโซน แม่ข่าย และลูกข่าย  มีการพัฒนาระบบส่งต่อที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ - โดยจัดทำผังเครือข่ายของศูนย์ฯทุกจังหวัด ตาม GIS / มีตัวชี้วัดที่สอดคล้องพื้นที่  มีระบบการส่งกลับผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อทำการ รักษาต่อเนื่อง โครงการพัฒนาระบบส่งต่อแบบบูรณาการ 2552

9 9 การสนับสนุนงบประมาณ  กรมสบส.(งบ 7 ลบ.) เพื่อพัฒนาโครงสร้าง กลไก ฐานข้อมูล นิเทศ ติดตาม เกณฑ์มาตรฐาน และสัมมนา วิชาการ  หน่วยบริการ (เขตตรวจฯละ 1 ลบ.) เพื่อพัฒนาระบบที่ เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่และกระตุ้นการดำเนินงาน  เงินบำรุงหน่วยบริการ เป็นการร่วมลงทุนในเรื่อง ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างสำหรับระบบรับส่งต่อ สปสช.เขตเป็นผู้ประสานร่วมกับเขตตรวจฯในการจัดทำ แผนระดับเขต และจัดสรรเงินให้หน่วยบริการ พร้อม ทั้งกำกับการดำเนินงานของหน่วยบริการดังกล่าว

10 10 ขอบคุณ ครับ ^_^


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ www.nhso.go.th กลไกการสนับสนุนการ ดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล และ การพัฒนาระบบรับ - ส่งต่อ แบบบูรณาการ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google