งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายใต้บริบทของอำเภอนาด้วง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายใต้บริบทของอำเภอนาด้วง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายใต้บริบทของอำเภอนาด้วง

2 ค้นหาปัญหาในพื้น

3 ความรุนแรง ขนาด ความเป็นไปได้ การยอมรับของชุมชน 1 การประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้ออกซิเจนเทคนิคการใช้ยากรณีฉุกเฉินในรพ.สต. 3 8 24 5 15 7 21 84 2 การใช้ยาในเด็ก และการคำนวณการใช้ยาผลข้างเคียง และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 14 6 18 74 ผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรังใน รพ.สต. 16 68 4 การตรวจร่างกาย ในแต่ละระบบ เทคนิคการฉีดยาวัคซีน ยาคุมกำเนิด ยาชา ชนิดวัคซีน การฉีดในกรณีไม่มาตามนัด ตกหล่น 10 12 58 เทคนิคการเก็บสิ่งส่งตรวจ 52 การดูแลผู้ป่วย BBA เทคนิคการตรวจครรภ์ 47 การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตในชุมชน 45 9 การดูแลผู้ป่วยมะเร็งหลังรับคีโม

4 - การจัดทีมผู้เรียน - การเตรียมตารางเรียน - การเตรียมทีมแพทย์ พยาบาล และทีมงานในโรงพยาบาล

5 ตารางเรียน CBL รุ่นที่ 1 คปสอ.นาด้วง ครั้งที่ วันที่ เช้า 8.30- 12.00.
บ่าย น. ผู้รับผิดชอบ 1 อังคาร ประเมินตนเองของผู้เรียน การประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้ออกซิเจนเทคนิคการใช้ยากรณีฉุกเฉินในรพ.สต. ER 2 พฤหัสบดี ฝึกปฏิบัติเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ 3 การตรวจร่างกาย ในแต่ละระบบ การใช้ยาในเด็ก และการคำนวณการใช้ยาผลข้างเคียง และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา OPD, เภสัช ผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรังใน รพ.สต. เทคนิคการฉีดยาวัคซีน ยาคุมกำเนิด ยาชา ชนิดวัคซีน การฉีดในกรณีไม่มาตามนัด ตกหล่น 4 OPD,ห้องตรวจ

6 การจัดเวทีแลกเปลี่ยน (Case Conference)
-เรื่องเล่า จาก CBL การสรุปและประเมินการเรียน

7 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายใต้บริบทของอำเภอนาด้วง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google