งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิติกรรม และ สัญญา ป. พ. พ. บรรพ 1 ลักษณะ 4 นิติกรรม มาตรา 149-193/35 = 80 มาตรา ป. พ. พ. บรรพ 2 ลักษณะ 2 สัญญา มาตรา 354-394 = 41 มาตรา บทนำ สิทธิและหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิติกรรม และ สัญญา ป. พ. พ. บรรพ 1 ลักษณะ 4 นิติกรรม มาตรา 149-193/35 = 80 มาตรา ป. พ. พ. บรรพ 2 ลักษณะ 2 สัญญา มาตรา 354-394 = 41 มาตรา บทนำ สิทธิและหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิติกรรม และ สัญญา ป. พ. พ. บรรพ 1 ลักษณะ 4 นิติกรรม มาตรา 149-193/35 = 80 มาตรา ป. พ. พ. บรรพ 2 ลักษณะ 2 สัญญา มาตรา 354-394 = 41 มาตรา บทนำ สิทธิและหน้าที่ ( ความ เคลื่อนไหวใน สิทธิ ) สิทธิ มีความหมาย 2 นัย 1. อำนาจที่กฎหมายให้แก่บุคคลในอัน ที่จะมีเจตจำนง หรือ 2. ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและ คุ้มครองให้ นิติกรรม 1

2 สิทธิ และหน้าที่เป็นของคู่กัน หน้าที่ คือ การปฏิบัติให้เป็นไป ตาม “ อำนาจ ” หรือ “ ประโยชน์ ” ของบุคคลอื่น หรือ ให้การยอมรับ และไม่รบกวนการใช้ “ อำนาจ ” หรือ “ ประโยชน์ ” ของผู้มีสิทธิ การใช้สิทธิ และหน้าที่ สิทธิ ผู้มีสิทธิจะใช้สิทธิหรือไม่ใช้ สิทธิก็ได้ หน้าที่ ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือให้ การยอมรับแก่ผู้มีสิทธิ นิติกรรม 2

3 องค์ประกอบของสิทธิ 1. เจ้าของสิทธิ ได้แก่ บุคคลเท่านั้น 2. วัตถุแห่งสิทธิ ได้แก่ ทรัพย์สิน และ การกระทำ หรือ งดเว้นการกระทำ 3. การก่อให้เกิดสิทธิ หรือการได้มาซึ่ง สิทธิ เกิดขึ้นจาก “ นิติเหตุ ” และ “ นิติกรรม ” นิติเหตุ เป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากการ กระทำ หรือ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทำให้ ได้สิทธิมาโดยไม่เจตนา เหตุธรรมดา เป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดย ธรรมชาติ นิติกรรม เป็นการกระทำที่มี กฎหมายรับรองให้กระทำได้ ทำให้ได้สิทธิ มาโดยเจตนา นิติกรรม 3

4 นิติกรรม 4

5 การแสดงเจตนา การแสดงเจตนา คือ การแสดงออกซึ่ง ความในใจตามความ ประสงค์ของผู้ทำ นิติกรรม เจตนา เป็นองค์ประกอบภายในของ การแสดงเจตนา - เจตนาที่จะกระทำ - เจตนาที่จะแสดงออก - เจตนาที่จะทำนิติกรรม การแสดงออก เป็นองค์ประกอบ ภายนอกของการแสดงเจตนา ได้แก่ การที่บุคคลแสดงกิริยาอาการให้ ปรากฏออกมาภายนอก นิติกรรม 5

6 ประเภทของการแสดงเจตนา 1. การแสดงเจตนาโดยชัดแจ้ง 2. การแสดงเจตนาโดยปริยาย 3. การแสดงเจตนาโดยการนิ่ง ความสมบูรณ์ของการแสดง เจตนา 1. การแสดงเจตนาฝ่ายเดียวโดยแท้ ย่อมสมบูรณ์เมื่อมีการ แสดงออกโดยไม่ต้องมีผู้รับ 2. การแสดงเจตนาที่ต้องมีผู้รับ (1) การแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้อยู่ เฉพาะหน้า (2) การแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้มิได้ อยู่เฉพาะหน้า นิติกรรม 6

7 การถอนการแสดงเจตนา มาตรา 169 “ ถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับ การแสดงเจตนานั้นก่อนหรือ พร้อมกัน กับที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการ แสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตก เป็นอันไร้ผล ” การตีความการแสดงเจตนา มาตรา 171 ในการตีความการแสดง เจตนานั้น ให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอัน แท้จริงยิ่งกว่าสำนวนหรือตัวอักษร เจตนาอันแท้จริงของบุคคลนั้น ย่อมค้นหาหรือ หยั่งทราบได้จากเหตุผลในเรื่องนั้นและข้อเท็จจริง ต่าง ๆ จากการนำสืบของบุคคลผู้แสดงเจตนา นั้นเอง ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โย พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์แวดล้อมทั้งหลาย วิธี ปฏิบัติตามปกติของบุคคล จุดประสงค์ ฐานะ ประโยชน์ ส่วนได้เสียของบุคคล นิติกรรม 7


ดาวน์โหลด ppt นิติกรรม และ สัญญา ป. พ. พ. บรรพ 1 ลักษณะ 4 นิติกรรม มาตรา 149-193/35 = 80 มาตรา ป. พ. พ. บรรพ 2 ลักษณะ 2 สัญญา มาตรา 354-394 = 41 มาตรา บทนำ สิทธิและหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google