งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิติกรรม และ สัญญา บทนำ สิทธิและหน้าที่ สิทธิ มีความหมาย 2 นัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิติกรรม และ สัญญา บทนำ สิทธิและหน้าที่ สิทธิ มีความหมาย 2 นัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิติกรรม และ สัญญา บทนำ สิทธิและหน้าที่ สิทธิ มีความหมาย 2 นัย
นิติกรรม 1 นิติกรรม และ สัญญา ป.พ.พ. บรรพ 1 ลักษณะ 4 นิติกรรม มาตรา /35 = 80 มาตรา ป.พ.พ. บรรพ 2 ลักษณะ 2 สัญญา มาตรา = 41 มาตรา บทนำ สิทธิและหน้าที่ (ความเคลื่อนไหวในสิทธิ) สิทธิ มีความหมาย 2 นัย อำนาจที่กฎหมายให้แก่บุคคลในอันที่จะมีเจตจำนง หรือ ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้

2 สิทธิ และหน้าที่เป็นของคู่กัน การใช้สิทธิ และหน้าที่
นิติกรรม 2 สิทธิ และหน้าที่เป็นของคู่กัน หน้าที่ คือ การปฏิบัติให้เป็นไปตาม “อำนาจ” หรือ “ประโยชน์” ของบุคคลอื่น หรือ ให้การยอมรับและไม่รบกวนการใช้ “อำนาจ” หรือ “ประโยชน์” ของผู้มีสิทธิ การใช้สิทธิ และหน้าที่ สิทธิ ผู้มีสิทธิจะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิก็ได้ หน้าที่ ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือให้การยอมรับแก่ผู้มีสิทธิ

3 องค์ประกอบของสิทธิ เจ้าของสิทธิ ได้แก่ บุคคลเท่านั้น
เจ้าของสิทธิ ได้แก่ บุคคลเท่านั้น วัตถุแห่งสิทธิ ได้แก่ ทรัพย์สิน และการกระทำ หรือ งดเว้นการกระทำ การก่อให้เกิดสิทธิ หรือการได้มาซึ่งสิทธิ เกิดขึ้นจาก “นิติเหตุ” และ “นิติกรรม” นิติเหตุ เป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากการกระทำ หรือ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทำให้ได้สิทธิมาโดยไม่เจตนา เหตุธรรมดา เป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ นิติกรรม เป็นการกระทำที่มีกฎหมายรับรองให้กระทำได้ ทำให้ได้สิทธิมาโดยเจตนา นิติกรรม 3

4 นิติกรรม 4

5 การแสดงเจตนา การแสดงเจตนา คือ การแสดงออกซึ่งความในใจตามความ ประสงค์ของผู้ทำนิติกรรม เจตนา เป็นองค์ประกอบภายในของการแสดงเจตนา - เจตนาที่จะกระทำ - เจตนาที่จะแสดงออก - เจตนาที่จะทำนิติกรรม การแสดงออก เป็นองค์ประกอบภายนอกของการแสดงเจตนา ได้แก่ การที่บุคคลแสดงกิริยาอาการให้ปรากฏออกมาภายนอก นิติกรรม 5

6 ประเภทของการแสดงเจตนา ความสมบูรณ์ของการแสดงเจตนา
1. การแสดงเจตนาโดยชัดแจ้ง 2. การแสดงเจตนาโดยปริยาย 3. การแสดงเจตนาโดยการนิ่ง ความสมบูรณ์ของการแสดงเจตนา 1. การแสดงเจตนาฝ่ายเดียวโดยแท้ ย่อมสมบูรณ์เมื่อมีการ แสดงออกโดยไม่ต้องมีผู้รับ 2. การแสดงเจตนาที่ต้องมีผู้รับ (1) การแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้า (2) การแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้มิได้อยู่เฉพาะหน้า นิติกรรม 6

7 การตีความการแสดงเจตนา
การถอนการแสดงเจตนา มาตรา 169 “ถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานั้นก่อนหรือ พร้อมกันกับที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเป็นอันไร้ผล” การตีความการแสดงเจตนา มาตรา 171 ในการตีความการแสดงเจตนานั้น ให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าสำนวนหรือตัวอักษร เจตนาอันแท้จริงของบุคคลนั้น ย่อมค้นหาหรือหยั่งทราบได้จากเหตุผลในเรื่องนั้นและข้อเท็จจริงต่าง ๆ จากการนำสืบของบุคคลผู้แสดงเจตนานั้นเอง ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โยพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์แวดล้อมทั้งหลาย วิธีปฏิบัติตามปกติของบุคคล จุดประสงค์ ฐานะ ประโยชน์ ส่วนได้เสียของบุคคล นิติกรรม 7


ดาวน์โหลด ppt นิติกรรม และ สัญญา บทนำ สิทธิและหน้าที่ สิทธิ มีความหมาย 2 นัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google