งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดของ บาซิล เอช. ลิดเดิล ฮาร์ท (Basil Henry Liddell Hart) - เป็นนักประวัติศาสตร์ทหารแห่ง กองทัพอังกฤษ - เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ( เกษียณ ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดของ บาซิล เอช. ลิดเดิล ฮาร์ท (Basil Henry Liddell Hart) - เป็นนักประวัติศาสตร์ทหารแห่ง กองทัพอังกฤษ - เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ( เกษียณ ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดของ บาซิล เอช. ลิดเดิล ฮาร์ท (Basil Henry Liddell Hart) - เป็นนักประวัติศาสตร์ทหารแห่ง กองทัพอังกฤษ - เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ( เกษียณ ปี 2470) - เป็นผู้สื่อข่าวทหาร นักหนังสือพิมพ์ และนักเขียน - ผลงานที่สร้างชื่อเสียง “ ยุทธศาสตร์ทหาร ” - ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ชั้น อัศวิน ในปี พ. ศ.2509

2 แนวคิดทางยุทธศาสตร์ ของ บาซิล เอช. ลิดเดิล ฮาร์ท  “ ยุทธศาสตร์ คือศิลปะของการใช้ และประยุกต์เครื่องมือทางทหาร เพื่อให้บรรลุ นโยบาย ” และ “ ยุทธศาสตร์ จะประสบ ความสำเร็จได้ ต้องมีการคำนวณ และเชื่อมโยงเป้าหมายและ เครื่องมือที่ได้สัดส่วนกันพอดี เพื่อให้บรรลุผลตามความ ประสงค์

3 แนวคิดทางยุทธศาสตร์ ของ บาซิล เอช. ลิดเดิล ฮาร์ท 2. ฮาร์ท ได้นำเสนอ “ ยุทธศาสตร์ แนวทางอ้อม ” (Startegy of Indirect Approach) เขาเห็นว่า เป็นการดำเนินกลยุทธที่พึง ประสงค์ โดยการเคลื่อนย้าย กำลังลึกเข้าไปหลังแนวการวาง กำลังของข้าศึกให้ได้ โดยให้ เหตุผลว่าจะทำให้เกิดผลดังนี้ - ผลทางกายภาพ - ผลทางกายภาพ - ผลทางขวัญและกำลังใจ - ผลทางขวัญและกำลังใจ

4 แนวคิดทางยุทธศาสตร์ ของ บาซิล เอช. ลิดเดิล ฮาร์ท 3. เริ่มสงครามโลกครั้งที่ 2 เยอรมัน ได้นำแนวคิด “ ยุทธศาสตร์ แนวทางอ้อม ” ของ ฮาร์ท มาประ ยุคต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติการบลิทซคริก (Blitzkrige) - การโจมตีอย่างรวดเร็ว เพื่อ ป้องกันการรบที่ยืดเยื้อ - การโจมตีอย่างรวดเร็ว เพื่อ ป้องกันการรบที่ยืดเยื้อ - ทำให้ข้าศึกสับสนด้านจิตใจ รู้สึกว่า “ ติดกับดัก ” - ทำให้ข้าศึกสับสนด้านจิตใจ รู้สึกว่า “ ติดกับดัก ”

5 แนวคิดทางยุทธศาสตร์ ของ บาซิล เอช. ลิดเดิล ฮาร์ท 4. - ยุทธศาสตร์เป็นเรื่องของแนวคิด ในการขับเคลื่อนและกำหนด ทิศทางเครื่องมือทั้งสิ้นของชาติ เพื่อป้องกันและนำมาซึ่ง ผลประโยชน์ชาติ จากศัตรู หรือ ภัยคุกคาม - สิ่งสำคัญอยู่ที่การนำไปประยุคต์ ใช้ให้เหมาะสมกับทรัพยากร เครื่องมือที่มี สอดคล้องกับสภา พอวเล้อมและใช้ได้ถูกจังหวะเวลา - สิ่งสำคัญอยู่ที่การนำไปประยุคต์ ใช้ให้เหมาะสมกับทรัพยากร เครื่องมือที่มี สอดคล้องกับสภา พอวเล้อมและใช้ได้ถูกจังหวะเวลา

6 แนวคิดทางยุทธศาสตร์ ของ บาซิล เอช. ลิดเดิล ฮาร์ท 5. แนวคิดของ ฮาร์ท มีความ สอดคล้องกับแนวคิดของซุนวู ใน เรื่องของการลวง (Deception) และวิธีการเข้าตี (On Methods of Attack) ที่ซุนวูกล่าวว่า “ การ สงครามทั้งปวงย่อมอาศัยการลวง เป็นส่วนใหญ่ กลอุบายต่างๆ อัน จะนำไปสู่ชัยชนะต้องปกปิด มิให้ ข้าศึกล่วงรู้ ” ในเรื่องการเข้าตีทั้ง ทางตรง และทางอ้อมเมื่อนำมา ผสมกันอย่างลงตัวแล้วจะทำให้ เกิดพลังอย่างหาที่สุดมิได้

7 แนวคิดทางยุทธศาสตร์ ของ บาซิล เอช. ลิดเดิล ฮาร์ท 6. ฮาร์ท ค้นหายุทธศาสตร์แนว ทางอ้อม สิ่งที่เขาต้องการคือผล ของการทำให้เกิดความสับสนด้าน จิตใจ (mental dislocation) ในทาง ตรงกันข้าม จุดที่แท้จริงของเขาคือ การหลีกเลี่ยงการรบและการ เอาชนะโดยปราศจากการต่อสู้ “ ถ้าปราถนาสันติภาพก็ให้เข้าใจ สงคราม : If you wish for peace, understand war.”

8 แนวคิดทางยุทธศาสตร์ ของ บาซิล เอช. ลิดเดิล ฮาร์ท จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดของ บาซิล เอช. ลิดเดิล ฮาร์ท (Basil Henry Liddell Hart) - เป็นนักประวัติศาสตร์ทหารแห่ง กองทัพอังกฤษ - เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ( เกษียณ ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google