งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์. KTA Model 2 ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์ กลยุทธ์คืออะไร? วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำสงคราม วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์. KTA Model 2 ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์ กลยุทธ์คืออะไร? วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำสงคราม วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำสงคราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์

2 KTA Model 2 ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์ กลยุทธ์คืออะไร? วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำสงคราม วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำสงคราม กลยุทธ์ต้องการชนะในสงคราม กลยุทธ์ต้องการชนะในสงคราม กลวิธี ( ยุทธวิธี ) คือการเอาชนะในการต่อสู้ กลวิธี ( ยุทธวิธี ) คือการเอาชนะในการต่อสู้ ถ้าไม่มีกลยุทธ์จะทำให้การสู้รบสับสน ถ้าไม่มีกลยุทธ์จะทำให้การสู้รบสับสน  ดังนั้นการตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ใดในการทำสงครามจึง เป็นงานของผู้บัญชาการสูงสุด(CEO) ที่เสนอโดยฝ่าย เสนาธิการ(ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์) ไม่ใช่งานของผู้จัดการ(แม่ทัพ)ไม่ใช่งานของหัวหน้า(นายกอง)

3 KTA Model 3 ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์ การเคลื่อนของพลังอำนาจ (STEP) สังคมเกษตรกรรม สังคมเกษตรกรรม สังคมอุตสาหกรรม สังคมอุตสาหกรรม สังคมข้อมูลข่าวสาร สังคมข้อมูลข่าวสาร กำลังปัญญา E:เศรษฐกิจ P:การเมือง S:สังคม การปะทะกันของพลังอำนาจ T:เทคโนโลยี

4 KTA Model 4 ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์ ภัยคุกคามองค์กรที่อาจเป็นจุดวิกฤต ท่านมีกลยุทธ์ที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอย่างไร P : การเมือง  ผู้นำอ่อนแอขาดวิสัยทัศน์  มุ่งผลประโยชน์ตน  การชี้นำของนักการเมือง  ระบบงานรัฐ และเอกชน T : เทคโนโลยี ขาดการวิจัย ขาดการวิจัย ทรัพยากรจำกัด ทรัพยากรจำกัด ต้นทุนพลังงาน ต้นทุนพลังงาน เทคโนโลยีใหม่ เทคโนโลยีใหม่ S : สังคม  ไม่เข้าใจข้อมูลในอดีต  ใช้ไสยเวชไม่เข้าใจธรรม  วัฒนธรรมไรเชื้อชาติ  เป็นทาสสิ่งที่สร้างขึ้น E : เศรษฐกิจ E : เศรษฐกิจ  เกมสร้างรายได้จากมูลค่า ทางการค้า  FTA,TRIPS+  WTO,GATT

5 ประเมินSTEPของท่าน

6 KTA Model 6 ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์ เงื่อนไขที่เป็นจุดวิกฤตภายนอก การเปลี่ยนแปลงของประชากร การเปลี่ยนแปลงของประชากร อัตราการว่างงานของแรงงาน อัตราการว่างงานของแรงงาน การเปลี่ยนแปลงทิศทางของเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทิศทางของเศรษฐกิจ ผลกระทบจากผู้นำของรัฐบาล นโยบายของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลกระทบจากผู้นำของรัฐบาล นโยบายของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นนโยบายสาธารณะ ประเด็นนโยบายสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์. KTA Model 2 ไม่สงวนสิทธิ สมบัติ บุญญาวานิชย์ กลยุทธ์คืออะไร? วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำสงคราม วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google