งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Conflict1. 2 ความหมาย ความขัดแย้ง มาจากภาษาลาตินคือ Conflictus แปลว่า ความไม่เห็น ด้วย สงคราม การต่อสู้ เป็นปรปักษ์ ต่อกัน บุคคลหรือพลังฝ่ายตรงข้าม ที่ทำให้เกิดการกระทำของการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Conflict1. 2 ความหมาย ความขัดแย้ง มาจากภาษาลาตินคือ Conflictus แปลว่า ความไม่เห็น ด้วย สงคราม การต่อสู้ เป็นปรปักษ์ ต่อกัน บุคคลหรือพลังฝ่ายตรงข้าม ที่ทำให้เกิดการกระทำของการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 conflict1

2 2 ความหมาย ความขัดแย้ง มาจากภาษาลาตินคือ Conflictus แปลว่า ความไม่เห็น ด้วย สงคราม การต่อสู้ เป็นปรปักษ์ ต่อกัน บุคคลหรือพลังฝ่ายตรงข้าม ที่ทำให้เกิดการกระทำของการ แตกแยก ดังนั้นความขัดแย้งจึงเกี่ยวข้องกับ การตระหนักหรือการรับรู้ ความเป็น ปรปักษ์ ความขาดแคลน การ ขัดขวาง ซึ่งนำไปสู่การกระทำที่มุ่ง หมายอันอาจมีลักษณะแฝงเร้น หรือ เปิดเผยก็ได้

3 conflict3 กระบวนการของ ความขัดแย้ง 1. ความขัดแย้งที่ซ่อนเร้น ( Latent conflict ) 2. ความคับข้องใจ ( Frustration ) 3. การสร้างแนวความคิด ( Conceptualization ) 4. พฤติกรรม ( Behavior ) 5. ผลที่ได้ ( Outcome )

4 conflict4 พฤติกรรมของผู้อื่น ความคับข้องใจ การสร้างแนว ความคิด พฤติกรรม ความขัดแย้ง ในภายหลัง

5 conflict5 พฤติกรรมความ ขัดแย้ง 1. การแข่งขัน ( competing ) 2. การยอมเสียผลประโยชน์ ( accommodating ) 3. การหลีกเลี่ยง ( avoiding ) 4. การร่วมแรงร่วมใจ (collaborating ) 5. การประนีประนอม ( compromising )

6 conflict6 ตัวแบบทางความคิดของความ ขัดแย้งในองค์การ 1. ตัวแบบการต่อรอง ( bargaining model ) 2. ตัวแบบระบบราชการ / องค์กร ขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน ( bureaucratic model ) 3. ตัวแบบระบบ ( system model )

7 conflict7 1. ความขัดแย้งภายใน เอกบุคคล 2. ความขัดแย้งระหว่าง บุคคล 3. ความขัดแย้งระหว่าง กลุ่ม 4. ความขัดแย้งในระดับ องค์การ ชนิดของความ ขัดแย้ง

8 conflict8 1. ความขัดแย้งในเอกบุคคล ( intraindividual conflict ) 1) ความคับข้องใจ ( frustration ) 2) ความขัดแย้งในเป้าหมาย ( goal conflict ) approach - approach conflict approach - avoidance conflict avoidance - avoidance conflict

9 conflict9 2. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ( interpersonal conflict ) 1) วิเคราะห์ในเชิงการติดต่อ สภาพทางจิต การติดต่อ การติดต่อที่ประกอบกันจน สมบูรณ์ 2) วิเคราะห์จากหน้าต่างโจฮารี ส่วนเปิดเผยส่วนจุดบอด ส่วนซ่อนเร้นส่วนลึกลับ

10 conflict10 การติดต่อที่ประกอบกัน สมบูรณ์ (A)(A) (B)(B) (C)(C) PP AA CC PPPP AAAA CCCC

11 conflict11 การติดต่อที่ไขว้กัน PP AA CC

12 conflict12 หน้าต่างโจฮารี 1. ส่วน เปิดเผย (open area) 2. ส่วนจุด บอด (blind area) 3. ส่วนซ่อน เร้น (hidden area) 4. ส่วน ลึกลับ (unknown area) ตนเอง / ผู้อื่น รู้ / ไม่รู้

13 conflict13 วิธีเพื่อการแก้ไขข้อขัดแย้ง ระหว่างบุคคล 1. วิธีการแบบแพ้ - แพ้ ( lose - lose approach ) 2. วิธีการแบบชนะ - แพ้ (win - lose approach ) 3. วิธีการแบบชนะ - ชนะ (win - win approach )

14 conflict14 3. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม 1) ชุดของบทบาทที่ที่มีปฏิสัมพันธ์ กันและซ้อนกัน 2) กลุ่มเชื่อมโยง 3) ผลกระทบต่อความขัดแย้ง ระหว่างกลุ่ม การหลีกเลี่ยง ( avoidance ) การสลายตัว ( defusion) การจำกัดวง ( containment ) การเผชิญหน้า ( confrontation )

15 conflict15 4. ความขัดแย้งระดับองค์การ สาเหตุ 1. เป้าหมายไม่สอดคล้องกัน 2. วิธีการ / การจัดสรรทรัพยากร ไม่สอดคล้องกัน 3. สถานภาพไม่สอดคล้องกัน 4. การรับรู้แตกต่างกัน

16 conflict16 ชนิดของความขัดแย้ง 1) ความขัดแย้งในระดับชั้นการ บังคับบัญชา 2) ความขัดแย้งในหน้าที่ 3) ความขัดแย้งระหว่างฝ่าย ปฏิบัติการและฝ่าย อำนวยการ 4) ความขัดแย้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

17 conflict17 ผลดีและผลเสียของความ ขัดแย้ง พิจารณาใน ประเด็นดังนี้ 1. ผลผลิต 2. เสถียรภาพ 3. การ ปรับเปลี่ยนได้ ผลดี 1. การคิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง 2. การค้นหา แนวคิดใหม่ๆ 3. การหาทางเลือก ผลเสีย 1. ความเครียด 2. เกิด บรรยากาศทางลบ

18 conflict18 การจัดการกับข้อขัดแย้ง 1. การแก้ไขข้อขัดแย้งตามแบบ ที่มีมาแต่ดั้งเดิม 2. การแก้ไขข้อขัดแย้งโดย อาศัยการออกแบบ องค์การใหม่ 3. การแก้ไขข้อขัดแย้งโดย วิธีการเผชิญหน้า

19 conflict19 การบริหารความขัดแย้งใน องค์การ 1. กำหนดและระเบียบ 2. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระแส งาน 3. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ ผลตอบแทน 4. ให้ผู้แทนแต่ละฝ่ายมีส่วนร่วม กำหนดนโยบาย 5. สร้างตำแหน่งพิเศษมีหน้าที่ ประนีประนอม 6. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการ บริหารความขัดแย้ง


ดาวน์โหลด ppt Conflict1. 2 ความหมาย ความขัดแย้ง มาจากภาษาลาตินคือ Conflictus แปลว่า ความไม่เห็น ด้วย สงคราม การต่อสู้ เป็นปรปักษ์ ต่อกัน บุคคลหรือพลังฝ่ายตรงข้าม ที่ทำให้เกิดการกระทำของการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google