งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 นโยบายต่างประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย ดุลแห่งอำนาจ วิธีที่รัฐสร้างนโยบาย วิธีใช้นโยบายของรัฐ เครื่องมือที่รัฐใช้ในการสร้างความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 นโยบายต่างประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย ดุลแห่งอำนาจ วิธีที่รัฐสร้างนโยบาย วิธีใช้นโยบายของรัฐ เครื่องมือที่รัฐใช้ในการสร้างความสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 นโยบายต่างประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย ดุลแห่งอำนาจ วิธีที่รัฐสร้างนโยบาย วิธีใช้นโยบายของรัฐ เครื่องมือที่รัฐใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างกัน ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ ระบบนานาชาติ หรือระบบโลก ปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ จัดทำโดย จ. ส. ต. หญิงชญา ยุ วารี ลำดับที่ 75

2 นโยบายระหว่าง ประเทศ นโยบายระหว่างประเทศ หมายถึง นโยบายของรัฐใดรัฐหนึ่งที่ถูก กำหนดโดยรัฐบาลของประเทศนั้นๆ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนิน กิจกรรมระหว่างประเทศของตนเอง ข้อสำคัญคือ การดำเนินนโยบาย จะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระหว่างประเทศและปฏิบัติตาม พันธสัญญาที่มีต่อกัน

3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ กำหนดนโยบาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ 1. ที่ตั้ง ทาง ภูมิศา สตร์ 2. ระดับ ความเจริญ ทาง เศรษฐกิจ 3. ทรัพยากรธร รมชาติ 5. กำลัง ทหาร 4. จำนวนพลเมืองและความสำนึกในชาตินิยม

4 ประเทศที่เป็นเกาะ จะมุ่งการเสริมสร้าง กลังทางเรือและ อากาศ หรือประเทศ ที่มีลักษณะเป็นเกาะ จะมีความปลอดภัย จากการรุกรานของ ต่างชาติมากกว่า ประเทศที่มีพรมแดน ติดต่อกับรัฐอื่น ที่ตั้ง ภูมิศาสต ร์

5 ระดับความเจริญทาง เศรษฐกิจ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเทศกสิกรรม จะมี วัตถุดิบและสินค้า การเกษตร จึงทำให้การ ดำเนินนโยบาย ต่างประเทศจะผูกพันกับ ประเทศอุตสาหกรรม 2. ประเทศอุตสาหกรรม จะขาดแคลนวัตถุดิบ จะ ดำเนินนโยบายการผูกมิต ไว้กับประเทศกสิกรรม และอาศัยเป็นแหล่ง ระบายสินค้าของตน

6 ทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศที่มี ทรัพยากรธรรมชาติมาก หรือน้อยมีนโยบาย ต่างประเทศต่างกัน จะ วางนโยบายการควบคุม การสั่งเข้าหรือส่งออก ช่วงสงคราม ทำการ แข่งขันเพื่อรักษา ทรัพยากร ประเทศ ยากจนหันไปขอความ ช่วยเหลือจากประเทศ อื่นหรือไม่ก็ดำเนิน นโยบายเป็นกลาง

7 จำนวน พลเมือง ประเทศที่มีทรัพยากร น้อยแต่มีพลเมืองมาก จะ ดิ้นรนหาดินแดนเพิ่ม เพื่อ ระบายพลเมือง ส่วน ประเทศที่มีประชากรน้อย และด้อยพัฒนามักจะชวน ให้ต่างประเทศมาลงทุน ในประเทศของตน

8 กำลัง ทหาร เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษา ความมั่นคงและเกียรติภูมิ บาง ประเทศพยายามสร้างแสนยากนุ ภาพและดำเนินการรวยกลุ่ม ทหารเพื่อป้องกันตนเองและควา มั่นคง นโยบายต่างประเทศที่ เป็นแนวปฏิบัติองรัฐในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับรัฐอื่น จะมีการ เปลี่ยนแปลงได้เสมอ

9 การกระทำที่รัฐได้กระทำ ลงไปตามที่ได้ตัดสินใจ โดยผู้มีอำนาจ โดยมุ่งไปสู่ เป้าหมายที่รัฐวางไว้ และ มีเครื่องมือทางเศรษฐกิจ การทหาร สังคม การเมือง การทูต กฎหมาย การ โฆษณาชวนเชื่อและอื่นๆ การ ดำเนิน นโยบาย

10 การกำหนดนโยบาย ต่างประเทศของแต่ละรัฐ ต้องให้สอดคล้องกับความ ต้องการภายในประเทศที่ เป็นประชาธิปไตย เมื่อพรรคการเมืองใด สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ฝ่ายรัฐบาลต้องดำเนินการ แถลงนโยบายของตน นโยบายภายในและ ต่างประเทศ ผ่าน ขบวนการรัฐสภา

11 ระดับทั่วไปของหลัก ผลประโยชน์ 1. รักษาความดำรงอยู่ของ รัฐ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 2. คุ้มครองพลเมืองของคน ที่อยู่ในต่างประเทศและ รักษาสิทธิความคุ้มกัน ทางการทูตของชาติตน 3. รักษาดุลอำนาจ

12 ดุลอำนาจ (Balance of Power) ดุลอำนาจเป็นสิ่งจำเป็น ในอันที่จะรักษา สันติภาพและความ มั่นคงระหว่างประเทศ การมีอำนาจคือการสร้าง ความปลอดภัยของชาติ หนึ่ง หรือการสร้าง อำนาจของชาติหนึ่ง ย่อมไม่เกิดความ ปลอดภัยอีกชาติหนึ่ง

13 วิธีการสร้าง ดุลอำนาจ

14 สะสมกำลัง อาวุธ เป็นการเสริมอำนาจให้กับประเทศพร้อมด้วยปริมาณและคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 นโยบายต่างประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย ดุลแห่งอำนาจ วิธีที่รัฐสร้างนโยบาย วิธีใช้นโยบายของรัฐ เครื่องมือที่รัฐใช้ในการสร้างความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google