งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ (Theme) ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ (Theme) ใบงานที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ (Theme) ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ (Theme) ใบงานที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ (Theme) ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ (Theme) ใบงานที่ 1

2 ตั้งชื่อ หน่วยการเรียนรู้ (Theme) สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา กำหนดเวลา เรียน อย่างเหมาะสม มีมิติในการ เรียนรู้ ที่หลากหลาย ชื่อ น่าสนใ จ จัดเนื้อหาทำให้เรียน แล้ว เกิดความชัดเจน จัดเนื้อหาทำให้เรียน แล้ว เกิดความชัดเจน

3 1. การกำหนด เป้าหมาย รู้อะไร เข้าใจเรื่องอะไร ทำอะไรได้บ้าง อะไรที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เข้าใจที่ยั่งยืนอะไรบ้าง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านใด

4 กำหนด CONCEPTS ความคิดหลักๆ ของหน่วยการ เรียนรู้ที่จะใช้สอน ควรสะท้อนให้เห็นว่าผู้สอน ต้องการให้ผู้เรียนได้ความคิด หลักอะไร จากหน่วยการเรียนรู้ นั้น ๆ ตัวอย่าง

5 เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น เศรษฐกิ จ บุคคล ตัวอย่าง คุณธรร ม จริยธรร ม

6 ให้กลุ่มนำเป้าหมายของการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ 2 มาเชื่อมโยงความคิดหลัก โดยใช้ concepts mappings) ของหน่วยการเรียนรู้เพื่อสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มท่านต้องการให้นักเรียนได้ความคิดหลักอะไร จากหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ เมื่อได้ concepts mapping ของหน่วยการเรียนรู้แล้ว ให้สรุปเป็นข้อความแสดงความรู้ และทักษะ ที่นักเรียนที่ได้รับและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ จนเป็นนิสัย ซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจที่คงทนของผู้เรียน

7 2. กำหนดร่องรอย / หลักฐาน หลักฐานอะไร ที่ทำให้รู้ว่า ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมาย การเรียนรู้ที่กำหนดไว้

8 ประเมินจาก... แบบทดสอบ ต่าง ๆ โครงงาน / การลงมือปฏิบัติ ในสถานการณ์ จริง สิ่งที่มีคุณค่า และน่าเรียนรู้ สิ่งที่จำเป็น ต้องรู้และทำได้ ความเข้าใจที่ลุ่มลึก และยั่งยืน

9 เป้าหม าย การ เรียนรู้ Selected Response Constructed Response EssaySchool Product / Performance Contextual Product / Performance On- going Tools ความ เข้าใจที่ คงทน จิต พิสัย ทักษะ คร่อม วิชา ความ รู้และ ทักษะ เฉพาะ วิชา ผังการประเมิน

10 3. การออกแบบ เรียนรู้ 3.1 ความรู้และทักษะอะไรจะช่วย ให้ผู้เรียนมี ความสามารถตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ 3.2 กิจกรรมอะไรจะช่วยให้ ผู้เรียนไปสู้เป้าหมาย ดังกล่าว 3.3 สื่อการสอนอะไรจึงจะ เหมาะสมสำหรับ กิจกรรมการเรียนรู้ข้างต้น 3.4 การออกแบบโดยรวม สอดคล้องและ ลงตัวหรือไม่

11 เป้าหมาย ร่องรอยความสำเร็จ การออกแบบการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ (Theme) ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ (Theme) ใบงานที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google