งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสาร และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมือง แร่ โดย คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสาร และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมือง แร่ โดย คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสาร และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมือง แร่ โดย คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับ สามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

2 2 ลักษณะงานควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมืองแร่

3 ประเภทและขนาดงานเหมืองแร่ ระดับภาคี วิศวกร 3 งานควบคุม การสร้างหรือ การผลิต งาน พิจารณา ตรวจสอบ งาน อำนวยกา รใช้ การทำเหมืองแร่ที่ใช้กำลังสูงสุดรวมกันตั้งแต่ 600 kW – 1,200 kW งานวิศวกรรมที่มีการใช้วัตถุระเบิด ที่มีปริมาณวัสดุจากการ ระเบิด ไม่เกิน 800 เมตริกตันต่อวัน หรือไม่เกิน 280,000 เมตริกตันต่อปี การแยกวัสดุต่างๆ ออกจากของที่ใช้แล้ว โดยใช้กรรมวิธี ทางการแต่งแร่ที่ใช้กำลังสูงสุดรวมกันไม่เกิน 200 kW การแต่งแร่ที่ใช้กำลังสูงสุดรวมกัน ตั้งแต่ 100 kW - 500 kW

4 ประเภทและขนาดงานเหมืองแร่ ระดับสามัญ วิศวกร 4 งาน เหมือง แร่ งาน วางโครงการ งานออกแบบ และคำนวณ งานควบคุม การสร้างหรือ การผลิต งาน พิจารณา ตรวจสอบ งาน อำนวย การใช้

5 5 ประเภทและขนาดงานเหมืองแร่ ระดับสามัญวิศวกร ( ต่อ )  การทำเหมืองแร่ที่ใช้กำลังสูงสุดรวมกัน ตั้งแต่ 600 – 15,000 kW  การทำเหมืองใต้ดินที่มีหน้าตัดไม่เกิน 20 ตารางเมตร หรือที่มีกำลังการ ผลิตไม่เกิน 150,000 เมตริกตันต่อปี  การเจาะอุโมงค์ในเหมือง หรือปล่อง หรือโพรง ในหิน ที่มีหน้าตัดไม่เกิน 20 ตารางเมตร หรือมีกำลังการผลิตสูงสุดไม่เกิน 150,000 เมตริกตันต่อปี  งานวิศวกรรมที่มีการใช้วัตถุระเบิด ที่มีปริมาณวัสดุจากการระเบิดไม่เกิน 10,000 เมตริกตันต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500,000 เมตริกตันต่อปี  การโม่ บด หรือย่อยแร่และหินที่ใช้กำลังสูงสุดรวมกันตั้งแต่ 600 kW ขึ้น ไป  การแยกวัสดุต่างๆ ออกจากของที่ใช้แล้ว โดยใช้กรรมวิธี ทางการแต่งแร่ ทุกขนาด  การแต่งแร่ที่ใช้กำลังสูงสุดรวมกัน ตั้งแต่ 100 kW ขึ้นไป

6 สรุปประเภทและขนาดงานเหมือง แร่ 6 ลักษณะงานภาคีวิศวกรสามัญวิศวกร ขนาดเหมือง 600-1,200kW600-15,000 kW วัสดุจากการระเบิด <800 tpd, <280,000tpy <10,000 tpd, <3,500,000tpy แยกวัสดุ <200kW ทุกขนาด แต่งแร่ 100-500kW>100 kW เหมืองใต้ดิน <20 ตร. ม. <150,000tpy อุโมงค์ปล่องโพรง <20 ตร. ม. <150,000tpy โรงโม่ >600kW

7 ประเภทและขนาดงาน ระดับวุฒิ วิศวกร 7 วุฒิวิศวกรสามารถทำได้ทุกประเภทและทุก ขนาด งานให้คำปรึกษา งานวางโครงการ งานออกแบบ และคำนวณ งานควบคุม การสร้างหรือการผลิต งาน พิจารณา ตรวจสอบ งานอำนวยการใช้

8 8 ถาม – ตอบ


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสาร และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมือง แร่ โดย คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google