งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงาน การทดลอง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคการศึกษา 1/2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงาน การทดลอง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคการศึกษา 1/2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงาน การทดลอง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคการศึกษา 1/2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 รายงานการทดลองทาง วิศวกรรม ฝึกทักษะในการเขียนรายงาน เพื่อบอกให้ผู้อื่นได้ทราบในสิ่งที่ได้ ทดลองลงไป

3 รายงานการทดลองประกอบด้วย (Full Report) 1. ชื่อการทดลอง (Title) 2. สารบัญ (Table of Contents) 3. สารบัญรูปภาพและตาราง (List of Figures and Tables) 4. สัญลักษณ์ (Definition of Symbol) 5. จุดประสงค์ (Objective) 6. สรุปผลการทดลอง (Summery of Results) 7. อุปกรณ์ทดสอบ (Equipment Test) 8. วิธีการทดลอง (Test Method) 9. ผลการทดลอง (Presentation and Discussion of Results) 10. บทสรุปและข้อแนะนำ (Conclusions and Recommendation) 11. เอกสารอ้างอิง (Reference and Bibliography) 12. ภาคผนวก (Appendix) เครื่องมือทดลอง (Test Apparatus) ตัวอย่างการคำนวณ (Sample Calculation) ข้อมูลที่ได้จากการ ทดลอง (Raw Data)

4 รายงานการทดลองประกอบด้วย (Short Report) 1. ชื่อการทดลอง (Title) 2. จุดประสงค์ (Objective) 3. สรุปผลการทดลอง (Summery of Results) 4. ผลการทดลอง (Presentation and Discussion of Results) 5. บทสรุปและข้อแนะนำ (Conclusions and Recommendation)

5 1 ชื่อการทดลอง จะทำให้ผู้อ่านนั้น เกิดความต้องการที่ จะอ่านรายงานฉบับนั้น ควรจะสามารถบอกถึงจุดมุ่งหมาย หลักของรายงานได

6 2 สารบัญ / 3. สารบัญภาพ และตาราง ควรจะสามารถบอกถึงตำแหน่งของหัวข้อ สำคัญ ตาราง และ รูปภาพ ของรายงานได้ อย่างชัดเจน ไม่ควรแบ่งหัวข้อแยกย่อยลงไปมากนัก เช่นหัวข้อที่ 2.3.2.5.2

7 4. ตารางสัญลักษณ์ ในงานวิศวกรรมมีการใช่สัญลักษณ์ ค่อนข้างมาก จึงควรระบุว่าสัญลักษณ์ ดังกล่าวคืออะไร และควรระบุหน่วย ด้วย

8 5 จุดประสงค์ จะบอกให้ผู้อ่านเข้าใจว่า “ ขณะนี้เรา กำลังต้องการที่จะทำ สิ่งใดให้บรรลุ ” ต้องมีทั้งความกระจ่างชัดและความ กระชับในตัวของมันเอง จุดประสงค์ 1. เพื่อหาค่า Elastic Modulus ของ ชิ้นงานทดสอบ 2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะความเสียหาย ของชิ้นงานทดสอบ

9 6 สรุปผลการทดลอง (Summary of Results) เป็นการสรุปตามวัตถุประสงค์ ชัดเจน กระชับ ไม่ลงในรายละเอียด สรุปผลการทดลอง 1. ค่า Elastic Modulus ของชิ้นงาน ทดสอบที่ 1 เท่ากับ 150 GPa และชิ้น ที่ 2 เท่ากับ 210 GPa 2. ชิ้นงานทดสอบที่ 1 เกิดความเสียหาย แบบวัสดุเปราะ ส่วนชิ้นงานที่ 2 เกิด ความเสียหายแบบวัสดุเหนียว

10 7 อุปกรณ์การทดลอง (Equipments) คือ Equipment tested ระวังสับสน กับ “ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ” (apparatus) เช่นทดสอบดึงเหล็ก ชิ้นงานเหล็ก คือ อุปกรณ์การทดลอง ระบุใน หัวข้อนี้ เครื่องมือดึงเหล็กรวมถึงเครื่องวัด ต่างๆ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการ ทดลอง ให้ใส่ไว้ในภาคผนวก

11 8 ขั้นตอนการทดลอง ระบุลำดับขั้นตอนของการทดลองนั้นเป็น อย่างไรตามความเป็นจริง เพราะถ้า ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาด ผู้อ่านจะได้ กลับมาพิจารณาในส่วนนี้ได้ ถ้าเป็นขั้นตอนมาตรฐาน ควรระบุ มาตรฐานที่ใช้ ถ้ามีหลายวิธี ควรระบุว่าทำไมจึงเลือกวิธี นี้

12 9 ผลการทดลองและการ วิเคราะห์ เสนอผลการทดลองโดยและเอียด ใส่ ข้อคิดเห็นและข้อวิจารณ์ เสนอผลในรูป ตาราง กราฟ และ ข้อความ มีการวิเคราะห์ทางสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทุกตาราง แผนภูมิ และแผนภาพต้องมี คำอธิบายว่า  ตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพแสดง อะไร  ผู้เขียนเห็นอะไร

13 9 ผลการทดลองและการ วิเคราะห์ เสนอผลการทดลองโดยและ เอียด ใส่ข้อคิดเห็นและข้อ วิจารณ์อธิบายผล เทียบเคียง กับทฤษฎี อธิบายเหตุผล ความเป็นไปได้ เกี่ยวกับผลที่ได้มา เปรียบเทียบผลที่ได้กับงานที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ

14 10 บทสรุปและข้อแนะนำ (Conclusions and Recommendation) บทสรุป (Conclusions) ระวังสับสนกับ สรุปผลการทดลอง (Summary) กล่าวถึงทุกสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับการ ทดลอง อาจจะสรุปจากหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือแม้แต่ข้อคิด ส่วนตัว สามารถเสนอแนะได้ว่าผลที่ได้ ยอมรับ ได้หรือไม่ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการ ทดลองได้

15 11 เอกสารอ้างอิง อ้างอิงถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการอ้างถึงทฤษฎีหรือการ ทดลองของบุคคลอื่นให้ อ้างอิงถึง บุคคลนั้นๆด้วย

16 12 ภาคผนวก เครื่องมือทดลอง ตัวอย่างการคำนวณ ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง

17 ข้อตกลงร่วมกันในการทำปฏิบัติการ แต่งกายเรียบร้อย ชุดปฏิบัติการ ติดกระดุม เรียบร้อย รองเท้าหุ้มส้น รวบผมให้เรียบร้อย เพื่อ ความปลอดภัย เข้าเรียนตรงเวลา สาย 15 นาที ถือว่าขาดเรียนใน วันนั้น ต้องมีเอกสาร Lab + เครื่องคิดเลข ผ้าขี้ริ้ว 1 ผืน Quiz ปากเปล่า ส่งรายงานภายใน 3 วัน ที่ผู้สอนปฏิบัติการโดยตรง แนบจดหมายนำส่ง รับฟังการสรุปงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติการต่อไป

18 รูปแบบการให้คะแนน ( รายละเอียด บน Website) คะแนนปฏิบัติการ 80% : สอบ ปลายภาค 20% ต่ำกว่า 50 = F, มากกว่า 80 = A 51 - 79 = D - B+


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงาน การทดลอง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคการศึกษา 1/2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google