งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดหางานภาคเอกชน” รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดหางานภาคเอกชน” รองอธิบดีกรมการจัดหางาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดหางานภาคเอกชน” รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
บรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดหางานภาคเอกชน” โดย นายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

2 วิวัฒนาการ : การจัดหางานในประเทศ
พ.ศ ตราพระราชบัญญัติสำนักงานจัดหางาน ภาคเอกชน เรียกเก็บค่าบริการจากคนหางานได้ตามที่ กฎหมายกำหนด ภาครัฐ ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า พ.ศ ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อควบคุมการจัดหางาน พ.ศ ยกฐานะเป็นสภาแรงงาน พ.ศ เป็นกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ ยกเลิกตราพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2475

3 วิวัฒนาการ : การจัดหางานในประเทศ (ต่อ)
พ.ศ ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง คนหางาน พ.ศ ที่ใช้จนถึงปัจจุบันนี้  ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดหางานฯ พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2535 ยุบกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ ตั้งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงแรงงาน

4 วิสัยทัศน์ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
วิสัยทัศน์ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน “เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม การมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการ ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย”

5 พันธกิจ : กรมการจัดหางาน
พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบ อาชีพ ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว


ดาวน์โหลด ppt “ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดหางานภาคเอกชน” รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google