งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายพิเศษ นายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหา งาน “ ยุทธศาสตร์และนโยบายการ จัดหางานภาคเอกชน ” โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายพิเศษ นายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหา งาน “ ยุทธศาสตร์และนโยบายการ จัดหางานภาคเอกชน ” โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายพิเศษ นายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหา งาน “ ยุทธศาสตร์และนโยบายการ จัดหางานภาคเอกชน ” โดย

2  พ. ศ. 2475 ตราพระราชบัญญัติสำนักงาน จัดหางาน ภาคเอกชน เรียกเก็บค่าบริการจาก คนหางานได้ตามที่ กฎหมายกำหนด ภาครัฐ ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า  พ. ศ. 2476 ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อ ควบคุมการจัดหางาน  พ. ศ. 2484 ยกฐานะเป็นสภาแรงงาน  พ. ศ. 2508 เป็นกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย  พ. ศ. 2511 ยกเลิกตราพระราชบัญญัติฯ พ. ศ. 2475 วิวัฒนาการ : การจัดหางานใน ประเทศ

3 วิวัฒนาการ : การจัดหางานใน ประเ ทศ ( ต่อ )  พ. ศ. 2528 ประกาศใช้พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครอง คนหางาน พ. ศ. 2528 ที่ใช้จนถึงปัจจุบันนี้  ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดหางานฯ พ. ศ. 2511  พ. ศ. 2535  ยุบกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย  ตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย  พ. ศ. 2536 ตั้งกรมการจัดหางาน กระทรวง แรงงานและสวัสดิการสังคม  พ. ศ. 2545 เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงแรงงาน

4

5 พันธกิจ : กรมการ จัดหางาน  พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้ง ในและต่างประเทศ  ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนว อาชีพและการประกอบ อาชีพ  ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและ คุ้มครองคนหางาน  พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิต ข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน  จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว


ดาวน์โหลด ppt บรรยายพิเศษ นายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหา งาน “ ยุทธศาสตร์และนโยบายการ จัดหางานภาคเอกชน ” โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google