งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผ่านรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผ่านรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Enterprise Model การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และ Slide เพิ่มเติม

2 ผ่านรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส
SLIDE เพิ่มเติม Communication Model ระบบแสดงภายใน (Internal Representation : IR) ระบบตัวกรองข้อมูลขาเข้า ข้อมูลขาเข้า 2,000,000bps ผ่านรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เมตา โปรแกรม เวลา และพื้นที่ ความจำ ประสบการณ์ ทัศนคติ (ค่านิยม, ความเชื่อ) ภาษา ลบ บิดเบือน สรุปความ สภาวะ (State) การใช้ร่างกาย (Physiology) พฤติกรรม (Behaviors)

3 ยุทธศาสตร์ : ความร่วมมือในงานคุ้มครองผู้บริโภค
SLIDE เพิ่มเติม ยุทธศาสตร์ : ความร่วมมือในงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ. จังหวัด ……… สพรศ. สบส.เขต ภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ก.สธ. อื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคปชช. กรม สบส. สป. อย. การผลักดันเข้าสู่ระบบงบประมาณจังหวัด ทำความร่วมมือกันในลักษณะของ Co-partner

4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
รัฐบาล นโยบายของรัฐ การเมือง การกระจายอำนาจ การลดขนาดขององค์กร สภาพัฒน์ กฎหมาย ประกาศกระทรวง กฎหมายระหว่างประเทศ กระบวนการออก - บังคับใช้กฎหมายของรัฐ การศึกษา การให้ความรู้ ประชาชน การรับรู้ของประชาชน และการมีส่วนร่วม เศรษฐกิจ การส่งเสริมฝีมือแรงงาน บริษัทแม่ การโฆษณาเกินจริง สังคม ชุมชน เครือข่าย NGO ชุมชน ความแตกต่างในรายได้ Social Media กระแสความนิยมบริการสุขภาพ ระบบอุปถัมภ์ ความนิยมของถูก การส่งเสริมฝีมือแรงงาน แรงงานต่างชาติ สถานการณ์ในปัจจุบัน INFLUENCE FACTORS OUTPUTS Pre Marketing ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ / บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสุขภาพ ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ มาตรฐาน / คู่มือที่ใช้ในการตรวจประเมิน องค์ความรู้ / สื่อประชาสัมพันธ์ ประกาศรับรองหลักสูตร ใบรับรองมาตรฐานอื่นๆ Post Marketing (Law Enforcement) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับมาตรฐาน ผลการดำเนินคดี กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ทันสถานการณ์ CUSTOMERS ผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบกิจการ สถานพยาบาล ผู้ดำเนินการ ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ ผู้รับอนุญาต ผู้ให้บริการ ครูฝึก หน่วยตรวจรับรอง (Certified Body) CONSUMERS ประชาชน ผู้รับบริการ SUPPLIERS KEY PROCESS : (การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ : บุคลากร/ระบบ/สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์) กรม สบส. สสจ. เทคโนโลยี อุปกรณ์ องค์ความรู้ ในวิชาชีพ งบประมาณ กระบวนการพัฒนา ขับเคลื่อน ประเมินยุทธศาสตร์ ระบบเฝ้าระวัง กระบวนการพัฒนารูปการให้บริการ / มาตรฐาน การควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การรับรอง ประเมินผล มหาดไทย องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สคบ. ตำรวจ ผู้เชี่ยวชาญ แต่ละวิชาชีพ และ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ ละสาขาอาชีพ บุคลากร การพัฒนาขีด ความสามารถของเครือข่าย ประชาชน การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนากฎหมายเพื่อการคุ้มครอง เยียวยา การประเมิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้รับบริการ ความต้องการ ของผู้รับบริการ SUPPORT PROCESS : การส่งเสริมความรู้ การจัดการข้อร้องเรียน การพัฒนาวัฒนธรรม (การสร้างอัตลักษณ์) First Draft การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ วันที่ 1 พ.ค.2557 Rev.01 การพัฒนาบุคลากร การจัดการความรู้ และสารสนเทศ STRATEGIC PARTNERS : กระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กองแบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย์ สคบ. สบส.เขต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานการศึกษา บุคลากรวิชาชีพ หรือผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานอื่นๆ สภาวิชาชีพ / คณะกรรมการวิชาชีพ สมาคม / ชมรม อสม. ผู้ตรวจรับรอง Certified Body อนาคต : คณะกรรมการกลางในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบฯทั้งในส่วนกลาง และระดับจังหวัด มหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษา กรมการปกครอง ปปท. องค์กรส่วนท้องถิ่น นิติกร นักวิชาการ ตำรวจ กสทช. ศาล สสจ.


ดาวน์โหลด ppt ผ่านรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google