งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Enterprise Model การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ บริการสุขภาพ และ Slide เพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Enterprise Model การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ บริการสุขภาพ และ Slide เพิ่มเติม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Enterprise Model การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ บริการสุขภาพ และ Slide เพิ่มเติม

2 ข้อมูลขา เข้า 2,000,000 bps ผ่านรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ระบบตัวกรองข้อมูลขาเข้า ลบ ลบ บิดเบือ น บิดเบือ น สรุป ความ สรุป ความ เมตา โปรแกรม เวลา และพื้นที่ ความจำ ประสบการณ์ ทัศนคติ ( ค่านิยม, ความเชื่อ ) ภาษา ระบบ แสดง ภายใน (Internal Representation : IR) สภาวะ (State) การใช้ ร่างกาย (Physiology) พฤติกรรม (Behaviors) 2 SLIDE เพิ่มเติม Communication Model

3 ยุทธศาสตร์ : ความร่วมมือในงาน คุ้มครองผู้บริโภค สสจ. จังหวั ด ……… สพร ศ. ……… สบส. เขต ……… ภาค ส่วน อื่นๆที่ เกี่ยวข้ อง สป. อย. กรม สบส. ก. สธ. อื่น ภาครัฐ ภาคเอกช น ภาคปชช. การผลักดันเข้าสู่ระบบงบประมาณจังหวัด ทำความร่วมมือกันในลักษณะของ Co-partner SLIDE เพิ่มเติม

4 สภาพัฒน์ กรม สบส. สสจ. เทคโนโลยี อุปกรณ์ องค์ความรู้ ในวิชาชีพ งบประมาณ มหาดไทย องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สคบ. ตำรวจ ผู้เชี่ยวชาญ แต่ละวิชาชีพ และ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ ละสาขาอาชีพ บุคลากร ผู้รับบริการ ความ ต้องการ ของ ผู้รับบริการ กฎหมาย ประกาศกระทรวง กฎหมายระหว่างประเทศ กระบวนการออก - บังคับใช้กฎหมายของรัฐ สถานกา รณ์ใน ปัจจุบัน OUTPUTS Pre Marketing ใบอนุญาตให้ประกอบ กิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ดำเนินการ สถานพยาบาล ใบรับรองมาตรฐานสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ การขึ้นทะเบียนผู้ ประกอบโรคศิลปะ / บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริการสุขภาพ ใบอนุญาตประกอบโรค ศิลปะ มาตรฐาน / คู่มือที่ใช้ใน การตรวจประเมิน องค์ความรู้ / สื่อ ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับรองหลักสูตร ใบรับรองมาตรฐานอื่นๆ Post Marketing (Law Enforcement) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ รองรับมาตรฐาน ผลการดำเนินคดี กฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องที่ทัน สถานการณ์ CUSTOMERS ผู้ประกอบโรค ศิลปะ ผู้ประกอบ วิชาชีพ ผู้ประกอบ กิจการ สถานพยาบาล ผู้ดำเนินการ สถานพยาบาล ผู้ดำเนินการส ปาเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการ ธุรกิจบริการ สุขภาพ ผู้รับอนุญาต ผู้ให้บริการ ครูฝึก หน่วยตรวจ รับรอง ( Certified Body) CONSUMERS ประชาชน ผู้รับบริการ การควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การรับรอง ประเมินผล การควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การรับรอง ประเมินผล การจัดการข้อ ร้องเรียน การพัฒนาขีด ความสามารถของเครือข่าย ประชาชน การส่งเสริมความรู้ การจัดการ ความรู้ และ สารสนเทศ รัฐบาล นโยบายของรัฐ การเมือง การกระจายอำนาจ การลดขนาดขององค์กร ประชาชน การรับรู้ของประชาชน และการมีส่วนร่วม เศรษฐกิจ การส่งเสริมฝีมือแรงงาน สังคม ชุมชน เครือข่าย NGO ชุมชน ความแตกต่างในรายได้ Social Media กระแสความนิยมบริการ สุขภาพ ระบบอุปถัมภ์ ความนิยมของถูก การส่งเสริมฝีมือแรงงาน แรงงานต่างชาติ บริษัทแม่ การโฆษณาเกินจริง การศึกษา การให้ความรู้ กระบวนการพัฒนา ขับเคลื่อน ประเมินยุทธศาสตร์ ระบบเฝ้า ระวัง การพัฒนากฎหมายเพื่อการคุ้มครอง เยียวยา การพัฒนาบุคลากร การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการพัฒนารูปการให้บริการ / มาตรฐาน การประเมิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนา วัฒนธรรม ( การสร้างอัต ลักษณ์ ) SUPPLIERS KEY PROCESS : ( การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ : บุคลากร / ระบบ / สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ) INFLUENCE FACTORS SUPPORT PROCESS : STRATEGIC PARTNERS : กระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรมการปกครอง ปปท. กองแบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย์ สคบ. สบส. เขต สสจ. หน่วยงานการศึกษา มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา หน่วยงานอื่นๆ สภาวิชาชีพ / คณะกรรมการ วิชาชีพ สมาคม / ชมรม อสม. ผู้ตรวจรับรอง Certified Body องค์กรส่วนท้องถิ่น บุคลากร วิชาชีพ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ นิติกร นักวิชาการ ตำรวจ First Draft การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ วันที่ 1 พ. ค.2557 Rev.01 อนาคต : คณะกรรมการกลาง ในงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านระบบฯ ทั้งในส่วนกลาง และ ระดับจังหวัด กสทช. ศาล


ดาวน์โหลด ppt Enterprise Model การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ บริการสุขภาพ และ Slide เพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google