งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chi-square Test for Mendelian Ratio. Dominant Vs Recessive สีใดเป็น dominant และ สีใดเป็น recessive ถ้ากำหนดให้ยีน R ควบคุมการมีสีม่วง และ r ควบคุมการมีสีขาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chi-square Test for Mendelian Ratio. Dominant Vs Recessive สีใดเป็น dominant และ สีใดเป็น recessive ถ้ากำหนดให้ยีน R ควบคุมการมีสีม่วง และ r ควบคุมการมีสีขาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chi-square Test for Mendelian Ratio

2 Dominant Vs Recessive สีใดเป็น dominant และ สีใดเป็น recessive ถ้ากำหนดให้ยีน R ควบคุมการมีสีม่วง และ r ควบคุมการมีสีขาว ยีนใดเป็น dominant gene homozygous genotype (RR, rr) เรียกพันธุ์แท้ heterozygous genotype (Rr) เรียก ลูกผสม

3 STOP-THINK สีใดเป็น dominant และสีใดเป็น recessive ถ้ากำหนดให้ยีน B ควบคุมการมีสีดำ และ b ควบคุมการมีสีแดง ยีนใดเป็น recessive gene จงบอกจีโนไทป์ของ สัตว์ i, ii, iii จีโนไทป์ของสัตว์ ลูกผสมได้แก่.. iii iii

4 Monohybrid cross สีการผสมพันธุ์ ระหว่าง heterozygous ของยีน 1 คู่ ถ้าลักษณะถูกควบคุม แบบข่มสมบูรณ์ (complete dominant) การ ผสมพันธุ์ระหว่าง ลูกผสมจะได้ อัตราส่วนของ dominant : recessive เป็น 3:1 ตามกฎ เมนเดลเสมอ

5 Chi-square Test กำหนดให้การทำ monohybrid ได้ลูกสี ดำ 75 ตัว และสีแดง 15 ตัวจงทดสอบว่าสี ดำข่มสีแดงอย่าง สมบูรณ์หรือไม่ BBbb Bb 8515

6 สูตร ไค - สแควร์

7 การคำนวณ OEO-E(O-E) 2 (O-E) 2 /E สีดำ 8575-101001.33 สีแดง 1525-101004 5.33 ค่าจากที่ สังเกต (observe) ค่าตาม ทฤษฎี (expect) ต้องการทดสอบอัตราส่วน 3 : 1 รวมเป็น 4 ส่วน สุ่มโคมาทั้งหมด 100 ตัว ดังนั้น สัดส่วนตามทฤษฎีคือ 75 : 25

8 การสรุปผล นำค่า  2 ที่คำนวณได้ เทียบกับค่า  2 จาก ตารางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น และ degree of freedom ที่กำหนด ถ้าค่า  2 ที่คำนวณได้ น้อยกว่า  2 จาก ตารางสถิติ แสดงว่าสัดส่วนเป็นไปตาม ทฤษฎี ตารางทางสถิตินิยมแสดงความเชื่อมั่นใน รูป นัยสำคัญ โดยความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 1 -  เมื่อ  เป็นระดับนัยสำคัญดังนั้น ความ เชื่อมั่น นัยสำคัญ 99%0.01 95%0.05 90%0.10

9 การกำหนดค่า degree of freedom OEO-E(O-E) 2 (O-E) 2 /E สีดำ 8575-101001.33 สีแดง 1525-101004 5.33 ต้องการทดสอบอัตราส่วนการมี สีดำ : สีแดง เป็น 3 : 1 หรือไม่ สมมุติฐาน (hypothesis) ต้องการทดสอบ 2 กลุ่ม คือกลุ่มสีดำและสีแดง ดังนั้น degree of freedom = จำนวนกลุ่ม - 1 = 2-1 = 1

10 การอ่านค่าไค - สแคว์จากตาราง ทางสถิติ ระดับนัยสำคัญ (  ) ถ้ากำหนดความเชื่อมั่น 95 % ที่ degree of freedom = 1 จะได้ว่า ค่า ไค - สแควร์ที่ตารางมีค่า เท่ากับ 3.841

11 สรุป OEO-E(O-E) 2 (O-E) 2 /E สีดำ 8575-101001.33 สีแดง 1525-101004 5.33 ไค - สแควร์จากการทดสอบ = 5.33 ไค - สแควร์จากตารางสถิติ = 3.841 เนื่องจาก ไค - สแควร์จากการทดสอบ > ไค - สแควร์จากตารางสถิติ ดังนั้น การมีสีดำและสีแดงของโคในประชากรนี้ ไม่เป็นสัดส่วน 3 :1 ตามทฤษฎี

12 Chi-square Test (2 loci) กำหนดให้การทำ dihybrid ได้ลูก มีเขา - สีดำ 270 ตัว ไม่มีเขา - สีดำ 100 ตัว มีเขา - สีแดง 90 ตัว ไม่มีเขา - สีแดง 30 ตัว AABBaabb AaBb 270 1009030

13 QUIZ สัดส่วนตามทฤษฎี ควรเป็นเท่าไร ค่าตามทฤษฎีของโค มีเขา - สีดำ ควรเป็น เท่าไร ค่า degree of freedom ในการทดสอบครั้งนี้มี ค่าเท่าไร กำหนดให้การทำ dihybrid ได้ลูก มีเขา - สีดำ 270 ตัว ไม่มีเขา - สีดำ 100 ตัว มีเขา - สีแดง 90 ตัว ไม่มีเขา - สีดำ 30 ตัว OEO-E(O-E) 2 (O-E) 2 /E มีเขา - สีดำ 270 ไม่มีเขา - สี ดำ 100 มีเขา - สี แดง 90 ไม่มีเขา - สี ดำ 30


ดาวน์โหลด ppt Chi-square Test for Mendelian Ratio. Dominant Vs Recessive สีใดเป็น dominant และ สีใดเป็น recessive ถ้ากำหนดให้ยีน R ควบคุมการมีสีม่วง และ r ควบคุมการมีสีขาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google